Uge 37 - 2013

Meningokoksygdom 2012

Meningokoksygdom 2012

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (blanket 1515) og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, som modtager meningokokisolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

I 2012 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi anmeldelser for 58 patienter med MS. Der måtte rykkes for anmeldelserne i 22 af tilfældene. Fordeling på regioner og landsdele fremgår af tabel 1.

EPI-NYT uge 37 2013 tabel 1

Diagnose

Af de 58 tilfælde havde 24 meningitis, 20 sepsis og 14 både meningitis og sepsis.

Der blev diagnosticeret 29 tilfælde (50 %) af MS med serogruppe C, 19 (33 %) med serogruppe B, seks (10 %) med serogruppe Y og ét (2 %) med serogruppe W135 (tabel 2, som også viser aldersfordelingen). Der blev ikke anmeldt tilfælde af serogruppe A eller X. Tre tilfælde (5 %) var med ukendt serogruppe.

EPI-NYT uge 37 2013 tabel 2

Diagnostik

For 54 (93 %) af de anmeldte tilfælde var meningokokker påvist ved dyrkning. Ét tilfælde var alene påvist ved PCR, to ved meningokokantistoftest, og i ét tilfælde var diagnosen udelukkende baseret på kliniske observationer. I de tre sidstnævnte tilfælde kunne der derfor ikke udføres gruppebestemmelse. I alt 57 tilfælde var formodet smittet i Danmark, og kun ét i udlandet (Norge).

Dødelighed og sequelae af sygdommen

Fem patienter (9 %) døde, hvoraf to havde meningokokker af serogruppe C og tre serogruppe Y. Alle fem patienter havde sepsis.

Hos de seks patienter diagnosticeret med serogruppe Y var der en dødelighed på 50 %. Alle tre afdøde var over 60 år. To af patienter havde kendt komorbiditet, mens der ikke forelå informationer omkring underliggende sygdom for den tredje patient.

For 44 af de resterende patienter forelå der oplysninger om sequelae. Heraf havde 33 (75 %) ingen sequelae. For 11 tilfælde var anmeldt følgende sequelae: Fem havde hørenedsættelse, to havde hudnekroser, to havde neurologiske symptomer (tremor og dysæstesi i overekstremiterne), og én havde hovedpine. Der rapporteredes ét tilfælde af Waterhouse-Friderichsens syndrom.

EPI-NYT uge 37 2013 tabel 3

Anmeldelse

Den læge, der får en patient med MS til behandling, skal straks ved klinisk mistanke anmelde tilfældet. Anmeldelse skal ske telefonisk til embedslægeinstitutionen i den region, hvor patienten opholder sig, samt skriftligt på blanket 1515 til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Profylakse til kontaktpersoner

Husstandslignende kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS skal tilbydes profylakse med antibiotika, EPI-NYT 17/10.

Vaccination tilbydes efter verificeret MS forårsaget af serogruppe A, C, W135 eller Y til samme personkreds som har modtaget antibiotikaprofylakse.

Kommentar

De 58 anmeldte cases af MS var det laveste registrerede antal siden overvågningen begyndte i 1980. Incidensen af MS er som i tidligere år højest i aldersgruppen under 1 år. Der var et fald i antallet af serogruppe B, fra 32 tilfælde i 2011 til 19 tilfælde i 2012, hvilket var en fortsættelse af tendensen siden først i 1990’erne, figur 1.

Antallet af serogruppe C-tilfælde steg fra 26 i 2010 til 46 i 2011 (EPI-NYT 38/2012), men faldt igen i 2012 til 29 hvilket er på niveau med niveauet i 2010. Serogruppe C udgjorde dog fortsat en stor andel af MS, hvilket skyldtes det fortsatte fald i MS forårsaget af serogruppe B.

I 2013 blev en vaccine mod meningokokker af serogruppe B godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur. I den forbindelse har den britiske Joint Committee on Vaccination and Immunisation vurderet, at der er behov for yderligere data om vaccinens effektivitet og om hvorvidt vaccinen reducerer bærertilstand i næsesvælget. Dette sammenholdt med en forventeligt øget forekomst af feber i forbindelse med vaccinationen samt de økonomiske omkostninger og manglende data for sjældne bivirkninger har ført til en nylig beslutning i Storbritannien om ikke at indføre denne vaccine i børnevaccinationsprogrammet på nuværende tidspunkt. I Storbritannien udgjorde serogruppe B 80 % af tilfældene af MS i 2012. Den høje andel af gruppe B infektioner i Storbritannien kan tilskrives, at man siden 1999 har vaccineret mod serogruppe C.

Hyppigheden af serogruppe Y var på niveau med forekomsten i 2009 og 2011. Den høje rapporterede dødelighed på 50 % skal tolkes med forsigtighed, da beregningsgrundlaget kun er seks tilfælde. Også i andre lande er der påvist en øget dødelighed ved MS med serogruppe Y, hvilket tilskrives at denne især rammer ældre patienter med underliggende sygdom.

I Sverige har serogruppe Y været den hyppigste årsag til MS siden 2011. Dødeligheden af serogruppe Y i Sverige var i én rapport for perioden 1995-2004 på 17 %. Der er ligeledes i Storbritannien set en stigning i forekomsten af serogruppe Y, hvorfra der er rapporteret en dødelighed på 19 %.

EPI-NYT uge 37 2013 figur 1

(C. H. Suppli, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

11. september 2013