Uge 38 - 2012

Meningokoksygdom 2011

Meningokoksygdom 2011

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (blanket 1515) og af Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, som modtager meningokokisolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

I 2011 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi anmeldelser for 92 patienter med invasiv MS. Der måtte rykkes for anmeldelserne i 28 (30 %) af tilfældene. Fordeling på landsdele fremgår af tabel 1.

Tabel 1  

Diagnose

Af de 92 tilfælde havde 48 meningitis, 25 sepsis og 19 både meningitis og sepsis.

Der blev diagnosticeret 46 tilfælde (50 %) af MS med serogruppe C, 32 (35 %) med serogruppe B, fem (5 %) med serogruppe Y og ét (1 %) med serogruppe W135. Der blev ikke anmeldt tilfælde af serogruppe A eller X. Otte (9 %) tilfælde var med ukendt serogruppe, i alle tilfælde fordi dyrkning var negativ (mens PCR, meningokok-antistof eller klinik har peget på MS). Fordelingen på aldersgrupper fremgår af tabel 2.


Tabel 2

Påvisning

For 72 (78 %) af de anmeldte tilfælde var meningokokker påvist ved dyrkning; af disse var to også påvist ved PCR. I ét tilfælde forelå både positiv PCR og mikroskopi. Fjorten tilfælde var alene påvist ved PCR, ét tilfælde alene ved mikroskopi, og tre tilfælde ved meningokokantistoftest. I ét tilfælde var diagnosen udelukkende baseret på kliniske observationer.

I alt 87 tilfælde var formodet smittet i Danmark, fire i udlandet, og i ét tilfælde var smitteland ukendt.

Følger af sygdommen

Ni patienter (10 %) døde, af disse havde fem MS med meningokokker serogruppe C, tre serogruppe B, og én serogruppe Y. Fire havde meningitis, to sepsis, og tre både meningitis og sepsis.

For de 83 overlevende forelå oplysninger om sequelae for 75. Heraf havde 62 (83 %) ingen sequelae. I alt 13 personer havde følgende sequelae: Én havde cerebral infarkt og parese, seks havde cognitive sequelae som koncentrationsbesvær, tre havde balanceproblemer, tre havde hovedpine, heraf én med tinnitus og én med hørehallucinationer.

Anmeldelse

Den læge, der får en patient med MS til behandling, skal straks ved klinisk mistanke anmelde tilfældet. Anmeldelse skal ske telefonisk til embedslægeinstitutionen i den region, hvor patienten opholder sig, samt skriftligt på blanket 1515 til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Profylakse til kontaktpersoner

Husstandslignende kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS skal tilbydes profylakse med antibiotika, EPI-NYT 17/10.

Vaccination kan tilbydes efter verificeret MS forårsaget af serogruppe A, C, W135 eller Y til samme personkreds som har modtaget antibiotikaprofylakse.

Kommentar

Det totale antal tilfælde af MS var større i 2011 (92) end i 2010 (73). Der var et fald i antallet af serogruppe B, fra 36 tilfælde i 2010 til 32 tilfælde i 2011, hvilket er en fortsættelse af tendensen siden først i 1990’erne, figur 1.

Figur 1

Serogruppe C steg i 2011, fra 26 i 2010 til 46 i 2011. På grund af dette har Afdeling for Infektionsepidemiologi overvåget forekomsten af MS af gruppe C særligt intensivt siden midten af 2011.

Alle meningokokisolater sero- og serosubtypebestemmes samt fintypes. I 2009, 2010 og 2011 blev der observeret en højere forekomst af typen C:2a:P1.2,5 med fintypen C:5,2:F3-3. Denne type har givet anledning til øget forekomst af serogruppe C sygdom i flere europæiske lande, EPI-NYT 37/ 11. Per 21. august 2012 er serogruppe C MS fortsat domineret af denne type fintype, som står for 88 % af serogruppe C tilfælde i 2012 (mod 67 % i hele 2011 og 79 % i hele 2010). Tilfældene er sporadiske, og der er ikke øget dødelighed sammenlignet med MS forårsaget af andre typer.

Indtil videre ser det ud til, at antallet af serogruppe C er faldet i 2012, således er der per 12. september anmeldt 20 tilfælde. Dette svarer til niveauet i 2010, hvor der på samme tidspunkt var 18, mens der på tilsvarende tidspunkt i 2011 var 34. Dette kan tyde på, at udviklingen er vendt. Serogruppe C er dog fortsat i 2012 den hyppigste årsag til MS i Danmark, og udviklingen følges nøje.
(C. Bjerre, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi; T. Dalby, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)  

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

19. september 2012