Uge 27-33 - 2013

Tuberkulosebehandling 2008-2010
Nyt om brug af desinfektionsmidler i sundhedssektoren

Tuberkulosebehandling 2008-2010

Behandling af tuberkulose (TB) i Danmark er siden 2000 blevet overvåget ved et standardskema, der udfyldes af den læge/afdeling, der har ansvaret for behandlingen, og sendes til Afd. for Infektionsepidemiologi efter endt behandling med angivelse af behandlingsudfaldet. Et standardskema til monitorering af TB-behandling kan rekvireres via e-mail til ldr@ssi.dk eller på telefon 32 68 37 44.

Tidligere behandlingsopgørelser er bragt i EPI-NYT 45/03, 49/04, 50/053/07 og 3/11. Mange skemaer modtages med betydelig forsinkelse, og for 2008-2010 foreligger først nu et kendt behandlingsudfald for 99 % (1049/1065) af de anmeldte TB-tilfælde.

Behandlingsudfald

Definitioner af mulige udfald af TB-behandling fremgår af tabel 1 i EPI-NYT 50/10. Udfaldet ”Helbredt” anvendes kun for patienter med dyrkningspositiv lunge-TB og kræver, at dyrkning for M. tuberculosis-komplekset er negativ i sidste måned af behandlingen og ved mindst én tidligere dyrkning. Behandlingssucces udgør summen af ”Helbredt” og ”Gennemført” behandling.

Behandlingsresultater for 2008-2010 for alle typer TB-patienter fremgår af tabel 1, for patienter med nypåvist dyrkningspositiv lunge-TB af tabel 2 og for patienter med recidiv med dyrkningspositiv lunge-TB af tabel 3.

EPI-NYT uge 27-33 2013 tabel 1

EPI-NYT uge 27-33 2013 tabel 2

EPI-NYT uge 27-33 2013 tabel 3

For de tre år samlet blev 80 % (857/1065) af alle patienter med TB behandlet med succes, tabel 1. For perioden 2005-2007 var denne andel 83 %, EPI-NYT 3/11.

Blandt patienter med nypåvist dyrkningspositiv lunge-TB var denne andel 79 % (505/641), 78 % for danskere og 80 % for indvandrere, tabel 2.

Blandt patienter med recidiv med dyrkningspositiv lunge-TB var andelen med behandlingssucces 77 %, 75 % for danskere og 78 % for indvandrere, tabel 3. Recidiv af TB omfatter opblussen af tidligere TB (relapse) eller egentlig re-infektion.

Ved tidligere opgørelser har der ikke været skelnet mellem nypåvist og recidiv TB, hvorfor tallene ikke er umiddelbart sammenlignelige. For perioden 2005-2007 blev 84 % af alle patienter med dyrkningspositiv lunge-TB behandlet med succes, EPI-NYT 3/11.

I alt 8 % døde under behandlingen, mod 6 % for perioden 2005-2007. Den samlede højere dødelighed blandt danske patienter i forhold til indvandrere (13 % vs. 5 %) kan som tidligere forklares ved en ældre aldersprofil. For danske patienter med recidiv med dyrkningspositiv lunge-TB var dødeligheden 21 %.

Egentligt behandlingssvigt blev kun rapporteret i to tilfælde, og begge blandt etniske grønlændere med nypåvist dyrkningspositiv lunge-TB, tabel 2. Begge havde fuldt følsomme isolater. Den ene blev genanmeldt med TB i 2012, den anden døde samme år.
I alt 36 (3 %) patienter afbrød behandlingen, 13 danskere og 23 indvandrere. I alt 51 patienter (5 %) forlod landet under behandlingen (”transfer”), én dansker og 50 indvandrere.

Kommentar

For patienter anmeldt med nypåvist dyrkningspositiv lunge-TB i 2008-2010 blev 79 % behandlet med succes, tabel 2. WHO-målet om 85 % behandlingssucces blev derfor ikke nået, hverken for danskere eller indvandrere. Hvis behandlingssucces for denne målgruppe opgøres udelukkende blandt kendte udfald, blev det samlet 81 %; 80 % for danskere og 81 % for indvandrere.

Hvis man yderligere ser bort fra de patienter, som forlod landet under behandlingen (”transfer”), steg den samlede behandlingssucces i Danmark for WHO-målgruppen til 85 %; 81 % for danskere og 88 % for indvandrere (da 26 af 27 transfer-patienter var indvandrere).

WHO’s globale mål for succesfuld behandling af patienter med mikroskopi/
dyrkningspositiv lunge-TB blev i 2011 øget fra 85 til 90 %.

Andelen med afbrudt behandling var lav, men bør principielt ikke forekomme i Danmark, da disse patienter potentielt kan bidrage fremadrettet til gruppen af smitsomme personer.

Det er glædeligt, at patienter med recidiv med dyrkningspositiv lunge-TB har samme niveau for succesfuld behandling som samme gruppe med nypåvist TB, men det er samtidig tankevækkende, at én af fem danske patienter, som anmeldes med recidiv med dyrkningspositiv lunge-TB dør under behandlingen. I registreringen skelnes dog ikke mellem død grundet TB og død af anden grund.

Behandlingsovervågning af TB må opfattes som en integreret del af TB-overvågning, og i forbindelse med en igangværende revision af meldesystemet, er det målet at lade denne omfatte af meldepligten for TB-sygdommen.
(P.H. Andersen, A. Kok-Jensen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Nyt om brug af desinfektionsmidler i sundhedssektoren

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har netop udgivet et konsensusnotat med titlen: ”Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark.”

Formålet er at redegøre for den sundhedsfaglige konsensus om de væsentligste principper for anvendelse af desinfektionsmidler i Danmark samt at være en hjælp ved indkøb og brug af desinfektionsmidler i den danske sundhedssektor.

Et af de væsentligste overordnede principper er, at der kun anvendes kemisk desinfektion, når det er nødvendigt, og når rengøring alene ikke er tilstrækkelig.

Notatet er udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise fra hele landet og har været i høring. Se notatet i sin helhed på CEI's hjemmeside.
(C. S. Jensen, A. Kjerulf, på vegne af CEI og arbejdsgruppen)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

14. august 2013