Uge 50 - 2010

Tuberkulose 2009, del II

Tuberkulose 2009, del II

TB blandt grønlændere i Danmark

Der er set en stigende forekomst af TB blandt grønlændere i DK til 40 tilfælde i 2009. I perioden 2006-2009 er der registreret en let stigende grønlandsk folketilvækst. Sammenholdt med et stigende antal tilfælde giver det en incidens på omkring 200/100.000 frem til 2008, hvorfra den steg til næsten 300/100.000 i 2009. Andelen af anmeldte, der er smittet i DK, er ikke steget i samme periode, hvilket indikerer en generelt stigende forekomst af TB blandt grønlændere i DK. Stigningen er fortsat i 2010 og er nu næsten 400/100.000.

Mikrobiologisk diagnostik

I 2009 var TB-diagnosen bekræftet ved dyrkning med efterfølgende artsidentifikation i 242 af 329 (74%) anmeldte tilfælde, heraf 88 af 114 (77%) tilfælde blandt danskere og 154 af 215 (72%) blandt indvandrere. Ifølge EU-sygdomsdefinitionen, EPI-NYT 51/09 (pdf), var 242 (74%) bekræftede tilfælde, 14 (4%) var sandsynlige tilfælde og 73 (22%) var mulige tilfælde. Blandt i alt 260 anmeldte tilfælde af lungeTB (+ anden lokalisation) var 200 (77%) tilfælde dyrkningsverificerede, heraf 81 af 100 (81%) tilfælde blandt danskere og 119 af 160 (74%) blandt indvandrere. Blandt 81 danskere med dyrkningsverificeret lungeTB (+ anden lokalisation) og mindst ét undersøgt ekspektorat/trakealsekret havde 51 (63%) positiv mikroskopi og måtte anses for smittefarlige. For indvandrere var denne andel 59% (70 af 119). Tre indvandrere fik påvist dyrkningsverificeret M. africanum, resten (239) havde klassisk M. tuberculosis.

Resistensforhold

Resistensbestemmelse forelå for alle 242 dyrkningsverificerede tilfælde. Blandt 209 patienter (77 danskere og 132 indvandrere) anmeldt med bekræftet TB første gang, fik 12 patienter, fire danskere og otte indvandrere, påvist isoniazid monoresistens, og polyresistens blev påvist hos én patient fra Letland (isoniazid og streptomycin). Blandt 41 patienter anmeldt med tidligere behandlet TB, blev der påvist tre tilfælde af isoniazid monoresistens, hos én dansker og to indvandrere.

MDR-TB

Der blev i 2009 påvist to tilfælde af multiresistent tuberkulose (MDR-TB), med resistens overfor rifampicin og isoniazid, samt evt. andre antibiotika. Et nyt tilfælde af ikke-smittefarlig lungeTB blev påvist hos en yngre mand fra Somalia. Yderligere resistens for pyrazinamid og streptomycin blev påvist. DNA-typning viste samme profil som en smittefarlig isoniazid- og ethambutol-resistent patient med lungeTB fra Somalia i 2004, uden at der blev fundet en epidemiologisk sammenhæng. Det andet MDR-tilfælde blev påvist hos en tidligere behandlet mand fra Vietnam. Denne havde dissemineret sygdom inklusiv meningitis, og der blev påvist yderligere resistens overfor pyrazinamid, streptomycin og ethionamid. Der er i DK indtil videre ikke påvist tilfælde af XDR-TB (Ekstensiv resistent TB). Nye WHO-definitioner for behandlingsudfald for MDR-TB i forhold til ikke MDR-TB er anført i tabel 1.

Ny typningsmetode

En ny hurtig typningsmetode, kaldet ”Mycobacterial Interspersed Repetitive-Unit - Variable Number of Tandem Repeats” (MIRU-VNTR), baseret på 24 loci i mykobakteriens DNA, er indført. MIRU-VNTR metoden har samme diskriminationsevne som den hidtil anvendte men tidskrævende ”Restriction Fragment Length Polymorphism” (RFLP) metode. Svar kan forventes inden for 1-2 uger efter, at prøven er blevet dyrkningspositiv.

Kommentar til del I og del II

Overordnet set har TB-udviklingen de sidste ti år været gunstig ( figur 1 i EPI-NYT 49/10 (pdf). TB-forekomsten hos indvandrere fra lande med høj forekomst af TB er faldet med ca. 50%, i takt med faldende indvandring. Forekomsten hos danskere har været svagt faldende de sidste 20 år til et historisk lavt niveau i 2009. Faldet hos danskere sker dog fortsat langsommere end det kan forventes i lande med gode nationale TB- kontrolprogrammer, hvor et årligt fald på 5-7% er normalt. WHO´s målsætning om elimination af TB (< 1 tilfælde pr. 1.000.000) i 2050 virker ikke opnåelig på trods af den nuværende udvikling. Det langsomme fald skyldes overvejende smittekæden MIRU 1112-15 (RFLP cluster 2), som ses blandt midaldrende danske mænd med sociale problemer og alkoholmisbrug. Der er fortsat behov for klassisk smitteopsporing - især blandt overnævnte grupper - samt systematisk monitorering af behandlingsudfald. En intensiveret indsats for at finde TB blandt grønlændere i DK er også påkrævet. Der var i 2009 usædvanligt mange muligt erhvervssmittede, og for ingen af disse var det muligt at fastslå smittekilden. Det er vigtigt, at der samtidig med TB-anmeldelse oplyses om konkret smittekilde, så smitte kan kortlægges ved sammenligning af isolaters DNA-typer.
(D. Bang, Mykobakteriologisk laboratorium, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

15. december 2010