Uge 50 - 2012

Tuberkulose 2011, del I

Tuberkulose 2011, del I

I 2011 blev anmeldt i alt 380 tilfælde af tuberkulose (TB), 129 (34 %) hos personer af dansk herkomst og 251 (66 %) blandt indvandrere eller efterkommere. Den samlede incidens var 6,8 pr. 100.000.

M/K-ratio var 2,6 for danskere og 1,2 for indvandrere. Medianalder var 52 år (spændvidde 3-91) for danskere og 40 år (spændvidde 1-90) for indvandrere. Fordeling på landsdele og herkomst fremgår af tabel 1. De højeste incidenser var som tidligere i København by og omegn, hvor 47 % af alle tilfælde blev påvist.

EPI-NYT uge 50 2012 tabel 1


Fordeling på lokalisation af TB og herkomst fremgår af tabel 2.

EPI-NYT uge 50 2012 tabel 2


I alt 29 (8 %) patienter blev anmeldt med recidiv, heraf var 12 grønlændere, fire danskere, to somaliere, to filippinere, og én fra hhv. Bosnien-Herzegovina, Cameroun, Nepal, Pakistan, Rusland, Serbien-Montenegro og Vietnam. For to patienter var herkomstland ukendt.

For 40 patienter (11 %), 20 danskere og 20 indvandrere, forelå oplysning om hjemløshed og/eller misbrug.
Oplysning om samtidig hiv-infektion, og dermed aids, forelå i 10 (2,6 %) tilfælde, hos to danskere og otte indvandrere. Ved aktiv indhentning af data om hivtestning, EPI-NYT 51/09, blev identificeret yderligere fire patienter, én dansker og tre indvandrere.

Smitteland og etnicitet

På baggrund af anmeldelserne var i alt 154 (41 %) patienter formodet smittet i Danmark, heraf var 107 af dansk herkomst. I alt 47 indvandrere var formodet smittet i Danmark, heraf var 30 fra Grønland, tre fra Somalia og de resterende 14 tilfælde fra 12 forskellige lande.

Ti danskere var formodet smittet i øvrige Europa (5), Asien (4) eller Afrika (1). For de resterende 18 danskere var smitteland ukendt. I alt 158 (63 %) indvandrere var formodet smittet i oprindelseslandet, heraf 30 grønlændere, 13 somaliere, 11 indere, ni afghanere, ni pakistanere, ni filippinere, syv vietnamesere, seks bosniere, og fem rumænere. I alt 18 indvandrere havde ukendt smitteland.

TB blandt grønlændere i Danmark

Den stigning i TB blandt grønlændere i Danmark, som blev observeret i 2009 og 2010, EPI-NYT 50/10 og 50/11, fortsatte i 2011, hvor der blev anmeldt i alt 68 grønlændere med TB, heraf 12 (18 %) med recidiv. Grønlændere i Danmark udgjorde dermed den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden etnisk herkomst end dansk (27 %), og incidensen blandt grønlændere i Danmark var ca. 463/100.000.  Til sammenligning var TB-incidensen i Grønland i gennemsnit 132/100.000 i perioden 2006-2010.

For 12 (18 %) blev oplyst om hjemløshed og/eller misbrug. I alt 30 var anmeldt fra København by, 15 fra Østjylland, syv fra Sydjylland, fire fra Vestjylland, tre fra Nordjylland, og et til to tilfælde fra hver af de øvrige landsdele. For ét tilfælde var landsdel ukendt.

TB blandt børn

Der blev anmeldt 16 tilfælde af TB hos børn under 15 år, heraf var fem under fem år. Seks af børnene var danske; alle var smittet i Danmark. Af de 10 indvandrerbørn var to formodet smittet i Danmark og de resterende otte i forældrenes oprindelsesland.
I alt tre børn, alle danske, var sandsynligvis smittet af et husstandsmedlem, som havde haft TB indenfor de sidste 3 år. Hos ét dansk barn var det recidiv af tidligere behandlet TB, anmeldt i 2008 og færdigbehandlet i 2009. To danske børn bosat i samme område, og uden kendt eksponering, blev i marts 2011 diagnosticeret med dyrkningsnegativ TB. Der fandtes ingen epidemiologisk sammenhæng mellem tilfældene, og en smittekilde kunne ikke identificeres. Blandt indvandrerbørn var tre smittet ved kontakt til person, der havde haft TB for mindre end 3 år siden, og to ved kontakt til person, der havde haft TB for 3 år eller mere siden, mens smittekilden hos fem børn var ukendt.

I alt 11 (69 %) børn, fem danske og seks indvandrerbørn, havde lunge-TB. Ét dansk barn havde cerebral TB, og fire indvandrerbørn havde hhv. knogle-, lunge- og miliær, tarm- og okulær TB.

Erhvervssmitte

I alt otte personer var ifølge anmeldelsen formodet smittet på arbejdet, hvoraf seks var formodet smittet i Danmark. Syv havde positiv dyrkning, hvor resultater af bakterietypning (MIRU-VNTR) eventuelt ville kunne bidrage til at afklare sandsynlighed for erhvervssmitte.

En dansker med smitsom lunge-TB var angivet smittet som tjener. MIRU-typning viste fem andre i samme smittekæde (cluster), heraf en kollega fra samme arbejdsplads. Erhvervssmitte var derfor mulig.
En patient med smitsom lunge-TB født i Danmark men af asiatisk oprindelse havde tidligere arbejdet på et forsorgshjem. Der var tre andre patienter i samme cluster, heraf en teoretisk mulig smittekilde, men der var ingen kendt kontakt.

En dansker med smitsom lunge-TB havde mulig erhvervsmæssig kontakt til det samme forsorgshjem. MIRU-typning viste cluster 2, hvilket sandsynliggør smitte i Danmark, men erhvervssmitte kunne ikke sandsynliggøres yderligere.

En patient af asiatisk oprindelse med lunge-TB var angivet smittet af kollega i oprindelseslandet i Asien, påvist i forbindelse med miljøundersøgelse. MIRU-typning i Danmark viste en asiatisk bakteriestamme, men kunne ikke bidrage yderligere til at sandsynliggøre erhvervssmitte.

En patient af afrikansk oprindelse med smitsom lunge-TB var angiveligt smittet under arbejde som sundhedspersonale under længerevarende ophold i et Østeuropæisk land. Patienten havde også opholdt sig i Afrika kort før sygdomsdebut. Genotypning var ikke teknisk mulig, hvorfor erhvervssmitte ikke kunne sandsynliggøres.

En dansker med smitsom lunge-TB havde tidligere rejst i Fjernøsten og haft langvarige ansættelser på skibe med nær kontakt til bla. filippinske søfolk. MIRU-typning viste én anden dansk patient med glandel-TB anmeldt fra samme område i Danmark. Erhvervssmitte kunne ikke sandsynliggøres.

En dansker med smitsom lunge-TB havde arbejdet på et skib med kolleger fra mange dele af verden. MIRU-typning viste cluster 2, hvilket sandsynliggør smitte i Danmark. Erhvervssmitte kunne ikke sandsynliggøres.

En dansker havde en positiv interferongamma prøve, som ikke kan anvendes til at skelne mellem latent infektion og aktiv TB. Patienten blev efter det oplyste behandlet for aktiv TB. Der var ikke sendt prøver til andre undersøgelser for TB. Denne patient havde haft erhvervsmæssig kontakt til en person fra udlandet, som fik påvist smitsom lunge-TB.

Sammenfattende var der ingen direkte typningsverificerede tilfælde af erhvervssmitte i Danmark, men 2-3 mulige tilfælde baseret på epidemiologiske oplysninger og/eller typningsfund.

Kommentar

Efter en årrække med et fald i årligt antal anmeldte TB tilfælde, EPI-NYT 50/11 (figur 1), har forekomsten været stigende siden 2009, figur 1.

EPI-NYT uge 50 2012 figur 1

Den befolkningsgruppe med størst risiko for TB i Danmark er grønlændere, hvor antallet af anmeldte TB-tilfælde siden 2006 er steget ca. 140%. Det er tankevækkende, at den påviste incidens blandt grønlændere i Danmark på ca. 463/100.000 svarer til incidensen i Danmark i slutningen af 1800-tallet, hvor TB var en af de hyppigste dødsårsager.

Grønlænderenes TB-incidens i Danmark i 2011 var mere end 10 gange højere end andre indvandrere og efterkommere, som igen havde en knap 20 gange højere forekomst end gruppen af etniske danskere. Selv blandt etniske danskere er incidensen i Danmark ca. dobbelt så høj som fx incidensen blandt svenskere i Sverige og nordmænd i Norge. Hvis man ydermere fremskriver det foreløbige antal TB-tilfælde registreret i 2012, så forsætter stigningen i 2012 til en samlet incidens på ca. 8,2 pr. 100.000.

Det manglende fald i antal TB-tilfælde blandt etniske danskere – eksempelvis i modsætning til det observerede fald i den etniske befolkning i fx Sverige og Norge - er et udtryk for aktiv smittespredning og dermed utilstrækkelig TB-kontrol, som truer langtidsmålet om elimination af TB i Danmark senest år 2050.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle TB-patienter testes for hiv, EPI-NYT 46/09. Det er glædeligt, at andelen af TB-patienter, som testes for hiv, siden 2007 er steget fra 43 % til mindst 72 % i 2010-11, baseret på 90 % af de anmeldte tilfælde, for hvilke denne oplysning indtil nu er indhentet separat.
(C. Bjerre, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi, T. Lillebæk, National Afdeling for TB & Mykobakterier)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)  

Læs tidligere numre af EPI-NYT

12. december 2012