Uge 50 - 2011

Tuberkulose 2010, del II

Tuberkulose 2010, del II

TB blandt grønlændere i Danmark

Den stigning i TB blandt grønlændere i Danmark, som blev observeret i 2009, EPI-NYT 50/10, fortsatte i 2010, hvor der blev anmeldt i alt 65 grønlændere med TB, heraf 18 (28%) med recidiv. Grønlændere i Danmark udgjorde dermed den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden etnisk herkomst end dansk (28%), og incidensen var ca. 450/100.000. Til sammenligning var TB-incidensen i Grønland i gennemsnit 132/100.000 i perioden 2006-2010.

De fleste tilfælde forekom i smittekæder (clustre), hvoraf flertallet var rent grønlandske, men der var flere tilfælde af blandede dansk-grønlandske smittekæder inklusive det såkaldte ”cluster 2”.
For 16 (25%) blev oplyst om hjemløshed og/eller misbrug.
I alt 35 var anmeldt fra København by, otte fra Sydjylland og fire fra henholdsvis Østjylland og Fyn, mens der blev anmeldt 0-2 tilfælde fra de øvrige landsdele. For fem tilfælde var landsdel ukendt.

Mikrobiologisk diagnostik

I 2010 blev TB-diagnosen bekræftet ved dyrkning med efterfølgende artsbestemmelse i 284 af 359 (79%) anmeldte tilfælde, heraf 98 af 130 (75%) tilfælde blandt danskere og 186 af 229 (81%) blandt indvandrere. Der var to M. bovis tilfælde, fundet blandt indvandrere, resten (282) havde sygdom forårsaget af klassisk Mycobacterium tuberculosis. Blandt de anmeldte tilfælde, som ikke var bekræftet ved dyrkning (75), havde tre danskere og fire indvandrere positiv PCR og/eller mikroskopi.

Ifølge EU-sygdomsdefinitionen, EPI-NYT 51/09, var 285 (79%) bekræftede tilfælde, seks (2%) var sandsynlige tilfælde og 68 (19%) var mulige tilfælde.

Blandt i alt 298 anmeldte tilfælde af lunge TB (+/- anden lokalisation) var 242 (81%) dyrkningsverificerede, heraf 91 af 115 (79%) blandt danskere og 151 af 183 (83%) blandt indvandrere. Ved mikroskopi af ekspektorater fra 91 danskere med dyrkningsverificeret lunge-TB (+/- anden lokalisation) var 52 (57%) positive og måtte dermed anses som smittefarlige. For indvandrere var denne andel 55% (83 af 151).
Blandt alle 242 med dyrkningsverificeret lunge-TB var 179 (74%) under-søgt med PCR, og heraf var 158 (88%) positive.

Resistensforhold

Resistensbestemmelse forelå for alle 284 dyrkningsverificerede tilfælde.
I alt 251 af disse patienter blev anmeldt med TB for første gang, heraf 93 danskere og 158 indvandrere. Blandt førstegangsanmeldte blev der påvist isoniazid monoresistens hos 18 (7%) patienter, heraf ni danskere og ni indvandrere, og ét tilfælde af polyresistens (isoniazid, streptomycin, amikacin og capreomycin) hos en Jugoslavisk født kvinde.

For 33 patienter med positiv dyrkning var der oplysning om tidligere TB, heraf 10 danskere og 23 indvandrere. Blandt to af disse, én dansker og én indvandrer, som begge havde modtaget TB-behandling tidligere, blev påvist isoniazid monoresistens. Der var ingen tilfælde af polyresistens blandt tidligere behandlede.

I 2010 blev der påvist to tilfælde af multiresistent (MDR) TB, hvorved forstås resistens overfor de to vigtigste antibiotika isoniazid og rifampicin, samt eventuelt andre antibiotika. Det ene MDR-tilfælde blev påvist hos en midaldrende dansk mand med smittefarlig lunge-TB (+ ekstra-pulmonal TB). Patienten var bosiddende i et område med alternative boformer og tæt kontakt til andre beboere, men der er til dato ikke påvist yderligere tilfælde med samme bakteriestamme. Patienten er afgået ved døden. Det andet MDR-tilfælde blev påvist hos en yngre indonesisk født mand, som boede sammen med syv andre mænd. Han havde ikke-smittefarlig glandel-TB, og der er til dato ikke påvist yderligere tilfælde med samme bakteriestamme. For ingen af de to MDR-tilfælde var der oplysning om tidligere TB.

Kommentar til del I og del II

Sammenlignet med 2009 steg antallet af anmeldte TB-tilfælde i 2010 med 9%, fra 329 til 359, figur 1. Heraf sås en 14% stigning blandt danskere (114 til 130) og en 7% stigning blandt indvandrere (215 til 229).

Der er behov for øget opmærksomhed på TB-kontrol i DK. I lande med effektive nationale TB-programmer vil man forvente et årligt fald i antallet af TB-tilfælde på 5-7%, EPI-NYT 50/10. Den ældre del af befolkningen, som blev smittet, da TB var hyppigt forekommende i DK, bliver stadig mindre. Heraf følger mindre TB på grund af reaktivering af ”gammel” latent infektion.

Der er fortsat en overhyppighed af TB blandt især midaldrende danske mænd, som tilhører den store smittekæde, der hedder ”cluster 2” (MIRU 1112-15). Der er tale om en gruppe TB-patienter med overhyppighed af sociale problemer og misbrugsproblematikker. Samtidig fortsætter den stigende forekomst af TB blandt grønlændere i Danmark.
Der er behov for en øget indsats overfor især disse grupper af patienter. Sen diagnostik medfører, at mange TB-patienter når at smitte andre, før behandling påbegyndes, og det er især den manglende afbrydelse af smittekæden, som er med til at vedligeholde tuberkuloseforekomsten i Danmark.

I henhold til retningslinjerne i det danske TB-program, skal der altid foretages smitteopsporing, når man påviser et nyt tilfælde af TB, og der skal altid foretages miljøundersøgelser, når man har et nyt tilfælde af smittefarlig lunge-TB.

Der er behov for at gøre en særlig indsats i TB-risikomiljøer, sådan som fx initiativet med en røntgenbus i Københavnsområdet, samt et nyt initiativ i København med uddannelse af ”TB ambassadører” med tilknytning til risikomiljøerne.

Sundhedspersonale på Danske sygehuse smittes forsat med TB,
hvilket man til stadighed bør være opmærksom på at forebygge via passende hygiejniske foranstaltninger.

(T. Lillebæk, National afdeling for TB og mykobakterier, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

14. december 2011