Uge 39b - 2012

Prævalensen af ESBL-producerende enterobakterier i Danmark i oktober 2011

Prævalensen af ESBL-producerende enterobakterier i Danmark i oktober 2011

Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae forårsager hyppigt urinvejsinfektioner og sepsis (blodforgiftning). E. coli og K. pneumoniae, som er ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)-producerende, er resistente overfor vores vigtigste beta-laktam antibiotika, så som ampicillin, cefuroxim, cefotaxim, ceftazidim og ceftriaxon.

De ESBL–producerende enterobakterier kan findes som en del af tarmfloraen både hos patienter på hospital og i primær sektor samt hos raske personer. Der kan også findes ESBL-producerende E. coli hos dyr og i fødevarer, men det vides ikke, i hvor høj grad de humane infektioner stammer fra dyr og fødevarer.

Bærertilstand hos mennesker er en risikofaktor for senere infektion med samme ESBL-producerende bakteriestamme. Smittevejen er ligesom for andre enterobakterier via den fækalorale rute. Infektion fremmes af tilstedeværelsen af katetre og andre fremmedlegemer samt af tidligere behandling med antibiotika. ESBL-producerende bakterier giver ofte urinvejsinfektioner hos ældre og hos patienter med underliggende lidelser (f.eks. cancer eller sukkersyge), både på sygehusene og i primær sektor, men kan også give pneumoni (lungebetændelse) og sepsis (blodforgiftning). ESBL-producerende enterobakterier, især K. pneumoniae, har en udpræget evne til at forårsage hospitalsudbrud.

Disse udbrud forhindres ved kontaktisolation af koloniserede/inficerede patienter, herunder indskærpelse af vigtigheden af god håndhygiejne med anvendelse af håndsprit og hyppig rengøring af toiletter og baderum med anvendelse af desinficerende rengøringsmidler. En dansk undersøgelse viser også, at antallet af ESBL-producerende K. pneumoniae infektioner kan nedsættes ved ændringer i forbruget af antibiotika, DANMAP 2010.

Der er ingen løbende overvågning af ESBL-producerende enterobakterier hos mennesker i Danmark. En landsdækkende prævalensundersøgelse af hyppigheden af ESBL-producerende E. coli og K. pneumoniae i blod- samt urindyrkninger blev gennemført i september og oktober 2007, EPINYT 11/08 og igen i oktober 2009, EPINYT 15/10. Undersøgelserne viste, at disse resistente bakterier for alvor havde etableret sig i Danmark og var i stigning. En opfølgende prævalensundersøgelse blev gennemført i oktober 2011.

Undersøgelsens resultater

Tolv af landets 13 klinisk mikrobiologiske afdelinger deltog i undersøgelsen, hvor E. coli, K. pneumoniae og Proteus mirabilis isolater fra 12.891 bloddyrkninger, 19.780 urindyrkninger fra hospitalerne og 16.984 urindyrkninger fra primær sektor blev undersøgt for ESBL-produktion. Der blev oftest isoleret E.coli (n = 8.473) fra dyrkningerne, mens færre af patienterne havde infektioner med K. pneumoniae (n=1.183).

Der blev kun fundet to ESBL-producerende P. mirabilis. Blandt E. coli var 7,3 % af isolaterne fra bloddyrkningerne ESBL-producerende. I alt 4,7 % og 3,2 % af isolaterne fra urindyrkningerne fra henholdsvis hospital og primær sektor var ESBL-producerende. Der blev detekteret ESBL-producerende K. pneumoniae i 7,2 % af isolaterne fra bloddyrkningerne og i henholdsvis 9,7 % og 7,1 % af K. pneumoniae isolaterne fra urindyrkningerne fra hospital og praksis, tabel 1.

EPI-NYT 39b - Tabel 1

Fra 2009 til 2011 sås en signifikant stigning i forekomsten af ESBL-producerende E. coli både fra praksis- og hospitals- urindyrkninger, mens de andre ændringer ikke var signifikante.

Kommentar

Selvom prævalensen af ESBL-producerende enterobakterier stadig synes lav i Danmark, så bliver flere tusinde patienter årligt syge af disse bakterier, da infektioner i fx urinvejene er meget hyppige.

Den signifikante stigning i andelen af ESBL-producerende E. coli fra praksis urindyrkninger er især bekymrende, idet den må opfattes som indikator for en fortsat, generel øgning i resistensen blandt bakterier også udenfor hospitaler.

Hospitalsinfektioner med ESBL-producerende enterobakterier medfører ofte forlænget indlæggelsestid med heraf følgende menneskelige og økonomiske omkostninger. Dødeligheden ved sepsis forårsaget af almindelige følsomme E. coli og K. pneumoniae er omkring 20 %, men kan øges med en faktor 2-3, såfremt bakterierne er ESBL-producerende, og patienterne får en ikke-dækkende antibiotikabehandling. ESBL-producerende bakterier selekteres af bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner og fluorkinoloner. Forbruget af disse antibiotika er steget markant i Danmark de sidste 10 år, EPI-NYT 44/11. Derfor bør brug af disse antibiotikagrupper reduceres til et nødvendigt minimum.

Da de ESBL-producerende enterobakterier ofte også er resistente overfor aminoglykosider og fluorkinoloner, er et carbapenem ofte eneste anvendelige antibiotikum. På grund af det stigende antal infektioner med ESBL-producerende bakterier er der derfor også set en stigning i forbruget af carbapenemer.
 
Der er inden for de seneste fem år i Danmark set enterobakterier, som også er resistente overfor carbapenemerne, EPI-NYT 10/12. I udlandet, bl.a. Grækenland, er dette et stort problem. Antallet af infektioner med disse multiresistente enterobakterier er stadigt lavt i Danmark, men forventes at stige.
(D.S. Hansen, KMA, Hillerød Hospital, K. Fuursted, KMA, Århus Universitetshospital, Skejby, U. S. Justesen, KMA, Odense Universitetshospital, H. Schumacher, KMA, Midt-Vest, C. Østergaard, KMA, Vejle, H.K. Johansen, KMA, Rigshospitalet, P. Littauer, KMA, Hvidovre Hospital, S. H. Harzen, KMA, Esbjerg, J. Samulioniene, KMA, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, O. Heltberg, KMA, Slagelse, M. Arpi KMA, Herlev, F. Hansen, A. M. Hammerum, Mikrobiologi og Infektionskontrol, SSI)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

26. september 2012