Uge 44 - 2011

DANMAP 2010: Antibiotikaforbrug og -resistens

DANMAP 2010: Antibiotikaforbrug og -resistens 

Den årlige DANMAP-rapport (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) opsummerer det danske forbrug af antibiotika til dyr og mennesker og følger resistensudviklingen i bakterier indsamlet fra dyr, fødevarer og mennesker.
DANMAP 2010-rapporten er tilgængelig på www.danmap.org.
Her er beskrevet nogle af hovedpunkterne for forbrug og resistensudvikling i relation til mennesker.

Antibiotikaforbrug i primærsektoren

Fra 2009 til 2010 steg antibiotikaforbruget i praksis med 0,98 definerede daglige doser (DDD) per 1000 indbyggere per dag (DID) til 16,93.
Forbruget i 2010 var det højeste og stigningen den største i DANMAP's historie.

I andet halvår af 2010 var der et større udbrud med Mycoplasma pneumoniae, EPI-NYT 48/10, og en del af det stigende antibiotikaforbrug, specielt forbruget af makrolider, var sammenfaldende med dette udbrud.

Forbruget af bredspektrede antibiotika steg med 9 % fra 2009 til 2010 og udgjorde 38 % af det samlede forbrug i 2010.
Siden 2001 er det totale forbrug i praksis steget med 32 %, og forbruget af bredspektret antibiotika er steget med 73 %.

Antibiotikaforbrug i hospitalssektoren - totalt

Det samlede forbrug af antibiotika i hele hospitalssektoren (rehabiliterings-centre, hospice, privathospitaler, psykiatriske -, specialiserede - og somatiske hospitaler) var uændret på 1,91 DID i 2010.
Siden 2001 er det samlede forbrug dog steget med 0,46 DID (31 %).

Antibiotikaforbrug på de somatiske hospitaler

I 2010 var der en øget aktivitet på de somatiske hospitaler.
Som de forudgående år steg antallet af indlæggelser, og antallet af sengedage faldt i forhold til året før, mens antallet af DDD var det samme som i 2009.

I forhold til 2009 steg antibiotikaforbruget med 3 % ved opgørelse i DDD per 100 sengedage, mens det faldt med 4 % ved opgørelse i DDD per 100 indlæggelser.
Bredspektrede antibiotika udgjorde i 2010 uændret 67 % af det totale forbrug på hospitalerne, mens det i 2001 udgjorde 49 %.

Resistensforekomst blandt zoonoser

Ligesom i de foregående år var resistensforekomsten over for flere af de testede antibiotika, bl.a. ciprofloxacin, højere i Salmonella Typhimurium-, Salmonella Enteritidis- og Campylobacter jejuni-isolater fra patienter med infektioner erhvervet i udlandet end fra patienter med infektioner erhvervet i Danmark.

Nye zoonotiske bakterier

Flere studier rapporteret i DANMAP 2010 beskrev fund af de samme subtyper/gener i bakterier fra dyr/fødevarer og fra mennesker, hvilket tyder på, at disse infektioner kan være zoonotiske: 

  • Samme typer af high-level gentamicin-resistente Enterococcus faecalis fandtes i tarmen hos svin, i tarmen hos mennesker, i svinekød samt hos patienter med hjerteklap-infektion
  • Escherichia coli (E. coli)-isolater fra svin, kyllinger, kyllingekød og svinekød, havde samme virulens-gener som de E. coli-isolater, der giver urinvejsinfektioner hos mennesker.

Resistensforhold

I 2010 var resistensforekomsten over for 3. generations cefalosporiner for både Klebsiella pneumoniae (9 %) og E. coli (7 %) fra blodisolater på samme niveau som i 2009. Til sammenligning var resistensforekomsten under 5 % for begge bakterietyper i 2006.

Antallet af nye MRSA-tilfælde hos mennesker steg i 2010 til 1097, hvilket er det højeste i mere end 25 år. Stigningen sås både i tilfælde erhvervet i udlandet og tilfælde erhvervet i Danmark.
Der var 93 nye humane tilfælde af CC398 MRSA, en MRSA-type relateret til svinekontakt, hvilket er en væsentlig stigning.
I 15 tilfælde havde personerne hverken haft direkte kontakt til svin eller boet i husstand med én, der havde direkte kontakt til svin.
Dette kan betyde, at MRSA CC398 er begyndt at adaptere sig således, at den lettere smitter fra menneske til menneske.

I 2010 var forekomsten af penicillin- og erythromycin-resistens stadig lav blandt Streptococcus pneumoniae, og gruppe A, B, C og G streptokokker.

Forekomsten af ampicillinresistens var høj (92 %) blandt Enterococcus faecium-isolater fra blod, mens forekomsten af vancomycinresistens var lav både blandt E. faecium- og E. faecalis-isolater.

Kommentar

I 2010 steg antibiotikaforbruget kun i primærsektoren. Flertallet af recepterne er her forsynet med uspecifikke indikationskoder, som fx "mod betændelse".
Det er derfor svært at udtale sig om, hvorfor forbruget stiger, og hvorfor flere bredspektrede antibiotika udskrives.

Der sås en øget risiko for infektion med resistente salmonella- og campylobacter-bakterier i forbindelse med rejser i udlandet. Ciprofloxacin-resistente bakterier kan være forbundet med større risiko for behandlingssvigt, og det er derfor vigtigt at tage højde for rejseaktivitet inden behandling.

Der er behov for flere undersøgelser af det zoonotiske potentiale for E. faecalis og E. coli, samt spredningen af MRSA CC398.

Det øgede forbrug af bredspektrede antibiotika (ciprofloxacin, 2. og 3. generations cefalosporiner og carbapenemer) på hospitalerne de senere år er sammenfaldende med en øget forekomst af resistente E. coli og K. pneumoniae.
Det er bekymrende, at forekomsten af disse resistente bakterier nu er højere end i de andre nordiske lande.

I de senere år har Danmarks hidtidige unikke situation med lavt forbrug af antibiotika og lav forekomst af resistens ændret sig. Der bør derfor fokuseres mere på antibiotikaforbruget, både på sygehusene og i almen praksis.
Derudover er der behov for yderligere undersøgelse af spredningen af de resistente K. pneumoniae- og E. coli-isolater.
(A.M. Hammerum, U.S. Jensen, L. Skjøt-Rasmussen, S.S. Olsen, J. Larsen, L. Jakobsen, E.M. Nielsen, L.M. Lambertsen, A.R. Larsen, M. Sørum, A. Petersen, R.L. Skov, Afd. for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

2. november 2011