Uge 25 - 2012

Malaria 2011
MiBa (Den Danske Mikrobiologidatabase)
Ændret anbefaling for skoldkoppevaccination

I 2011 blev i alt 74 tilfælde af importeret malaria anmeldt fra danske laboratorier, tabel 1.

Blandt de tilfælde, hvor det formodede smitteland var oplyst, var 85% (58/68) erhvervet under ophold i Afrika, mens 12% (8/68) var erhvervet i Asien. Ét tilfælde var erhvervet i Sydamerika (Peru) og ét tilfælde i Oceanien (Papua New Guinea).

Blandt tilfælde med kendt artsdiagnose var 69% forårsaget af Plasmodium falciparum; alle var formodet erhvervet i Afrika. Fra Afrika blev desuden påvist seks tilfælde af Plasmodium ovale og ét tilfælde af Plasmodium vivax. Samtlige tilfælde importeret fra Asien skyldtes vivax-malaria, inklusive tre tilfælde blandt danske turister hjemvendt fra Thailand. Medianalder var 36 år (spændvidde 2 til 65). Blandt tilfælde med oplyst køn udgjorde mænd 41% og kvinder 59%.

Kommentar

Antallet af anmeldte malariatilfælde i 2011 var let stigende i forhold til de foregående to år, hvor der blev påvist hhv. 61 og 54 tilfælde, EPI-NYT 25/11 og 24/10, men stadig lavere end i 2008, hvor der blev påvist 91 tilfælde, EPI-NYT 24/09.

Som hidtil er hovedproblemet risikoen for alvorlig falciparum-malaria i Afrika, ikke mindst blandt immigranter, som typisk rejser på længerevarende besøg i deres oprindelsesland, og som kan have en anden risikoopfattelse og -adfærd. De tre tilfælde af vivax-malaria blandt danske turister hjemvendt fra Thailand viser dog, at malaria skal tages alvorligt af alle rejsende til områder med malaria, inklusive rejsende til populære tropiske feriedestinationer, også selvom risikoen ikke vurderes højere, end at myggestiksprofylakse anses for tilstrækkelig beskyttelse.

Grækenland oplevede i perioden fra maj til oktober 2011 et relativt stort udbrud af lokalt erhvervet vivax-malaria, EPI-NYT 48/11. Udbruddet blev bragt til ophør takket være et omfattende kontrolarbejde, smitteopsporing og overvågning, gennemført af de græske myndigheder med støtte fra WHO og ECDC. For at undgå fremtidige malariaudbrud i Europa er der behov for forbedret diagnostik og overvågning, samt forbedret internationalt samarbejde vedr. overvågning og information om områder med potentiale for smitte med malaria. Der er derfor på europæisk plan enighed om behovet for en styrkelse af malariaindsatsen for at sikre, at WHO-målet om udryddelse af malaria fra den europæiske region inden 2015 kan nås. Opdaterede forslag til malariaprofylakse følger i et kommende EPI-NYT.
(L.S. Vestergaard, H.V. Nielsen, Referencelaboratorium for malaria, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

MiBa

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger samt Statens Serum Institut er tilsluttet, og MiBa indeholder prøvesvar fra 1. januar 2010.

Det ene formål med databasen er at give den behandlende læge adgang til alle patientens mikrobiologiske prøvesvar, uanset hvor i landet disse prøver er taget, f.eks. i forbindelse med akut indlæggelse eller overførsel til andet sygehus. Det andet formål er at gøre indrapportering af data vedrørende anmeldelsespligtige infektionssygdomme og mikroorganismer til Statens Serum Institut rettidig og komplet.

Derudover vil MiBa i fremtiden kunne levere data til andre databaser og give unikke muligheder for nationale forskningsprojekter.
Grundprincippet i MiBa er, at hver gang et prøvesvar sendes ud fra en klinisk mikrobiologisk afdeling, sendes der samtidigt en elektronisk kopi til MiBa. Al udveksling af data sker via Sundhedsdatanettet.

MiBa blev skabt i tæt samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger, leverandører til laboratoriesystemerne, MedCom og Statens Serum Institut på en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Etableringen af MiBa er et led i en modernisering og digitalisering af kommunikationen i det offentlige.

Overvågningsdelen er aktuelt under udvikling. Udtræk til overvågningen vil ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Lægers anmeldelse af Smitsomme Sygdomme mv. (Bekendtgørelse nr. 277 af 14/4/2000) med senere tilføjelser (Bekendtgørelse nr. 1102 af 20/9/2007).

Svarvisningsdelen har været i drift siden foråret 2010, men indtil nu har kun ansatte på mikrobiologiske afdelinger og SSI haft adgang til at fremsøge svar i MiBa.

Alle læger har adgang til mikrobiologiske prøvesvar via Laboratorieportalen, som tilbyder en samlet præsentation af laboratoriesvar: klinisk biokemi, patologi og mikrobiologi. De mikrobiologiske svar hentes fra MiBa. Man får adgang til Laboratorieportalen via www.sundhed.dk med medarbejdercertifikat/Nem ID. Praksissektoren har endvidere adgang via WebReq i eget praksissystem. Læs mere her: www.ssi.dk/miba
(M. Voldstedlund, M. Haahr, Afd. for Infektionsepidemiologi)

Ændret anbefaling for skoldkoppevaccination

Registreringen for skoldkoppevaccinen Varilrix® er blevet ændret, så vaccinen nu kan gives til børn fra ni-måneders-alderen. Det anbefales desuden at give to doser til alle, uanset alder. Anden dosis anbefales gives mindst seks uger og aldrig mindre end fire uger efter første dosis. Vaccinen gives subkutant, fortrinsvis på overarmen (regio deltoidea).

Vaccination af ikke-immune personer med tæt kontakt til individer, som har høj risiko for alvorlig skoldkoppeinfektion, anbefales med henblik på at forhindre smitte. Med tæt kontakt menes forældre og søskende til højrisikopatienter, samt læger og andet sundhedspersonale. Skoldkoppevaccine kan benyttes som post-ekspositions profylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition, EPI-NYT 5/05 (pdf).
(Afd. for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

20. juni 2012