Uge 24a - 2012

Influenzasæsonen 2011-2012

Influenzasæsonen 2011-2012

Overvågning

Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) blev i sæsonen indrapporteret til sentinel-overvågningen af gennemsnitlig 159 praktiserende læger pr. uge. Forekomst af ILS fulgtes også dagligt via den landsdækkende vagtlægeovervågning, der fungerer året rundt. Forekomst og evt. ændring af influenzavirus blev overvåget via indsendte prøver til influenzalaboratoriet på SSI.

Sygdomsbyrde og belastning af sygehusvæsenet blev vurderet ved indberetning af patienter med påvist influenza på landets intensivafdelinger. Dødelighed blev vurderet ved vitaldata i cpr-registret.

Forekomst af ILS og dødelighed

Forekomsten af ILS var lav i både sentinel- og vagtlægeovervågningen igennem hele sæsonen sammenholdt med tidligere sæsoner, figur 1. Der blev estimeret  en overdødelighed blandt ældre over 65 år i hele perioden med cirkulerende influenza svarende til en gennemsnitssæson. 

Laboratoriediagnostik

Influenzalaboratoriet på SSI undersøgte i alt 1.503 prøver, heraf 115 indsendt af sentinel-læger og 1.388 diagnostiske prøver indsendt fra praktiserende læger og andre laboratorier i Danmark. I alt blev 514 prøver fundet positive for luftvejsvirus, figur 2. Af disse var 92 positive for influenzavirus type A eller B. Fordeling på virusstamme fremgår af tabel 1. Til sammenligning blev der sidste år påvist influenza i 2038 prøver, EPI-NYT 23/11. I alt 72 prøver blev undersøgt for resistens. Der blev ikke fundet resistens overfor oseltamivir (Tamiflu®). Derimod var alle influenza A virus amantadin-resistente.

Intensivafdelinger

Fra d. 28. november 2011 til d. 9. april 2012 blev i alt syv patienter indlagt på intensivafdeling med laboratoriebekræftet influenza. Dette var betydeligt færre indlæggelser end i 2009/10 og 2010/11, hvor henholdsvis 96 og 156 influenzapatienter blev rapporteret, EPI-NYT 23/11. Seks patienter fik påvist influenza A, heraf én (H1N1)pdm09, og to H3N2. Tre blev ikke subtypet. Én patient fik påvist influenza B. Tre patienter døde inden for 30 dage efter indlæggelsen.

Vaccinationsdækning

Sæsoninfluenzavaccination blev tilbudt gratis til særlige persongrupper fra 1. oktober til og med 31. december 2011, og yderligere for gravide i 2. og 3. trimester frem til 1. marts 2012, EPI-NYT 39/11.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har opgjort, at i alt 595.103 personer tog imod tilbuddet, heraf 98.648 kronisk syge, 29.470 førtidspensionister, 2.250 gravide, 1.895 husstandskontakter til svært immunsupprimerede og 462.840 > 65 år.

Blandt personer > 65 år var tilslutningen samlet på 51%, højest i Region Hovedstaden med 54% efterfulgt af Region Syddanmark: 50%, Region Midtjylland: 50%, Region Nordjylland: 48% og Region Sjælland: 47%. Antal givne influenzavaccinationer til risikogrupper og tilslutning til vaccination blandt ældre fyldt 65 på landsdel og kommuneniveau kan findes på www.ssi.dk/data.

Influenzavaccine 2012-2013

WHO har ændret anbefalingen for næste års sæsonvaccine til følgende:

  • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus
  • A/Victoria/361/2011(H3N2)-lignende virus
  • B/Wisconsin/1/2010-lignende virus.

Kommentar

Influenza sæsonen 2011-12 var usædvanlig, idet forekomsten af ILS var den laveste siden etablering af sentinelovervågningen i 1994. Antallet af influenzapositive prøver påvist på SSI var tilsvarende lavt, og kun syv patienter med påvist influenza var indlagt på landets intensivafdelinger. Dette på trods af, at der har været betydelig influenzaaktivitet i dele af Europa, inkl. Sverige og Norge. En mulig forklaring på den lave aktivitet kan være, at influenzaforekomsten toppede relativt sent i sæsonen, hvor vejret var meget mildt. Dette var den første sæson efter pandemien, hvor influenza A(H3N2) var det dominerende virus. Overvågning af influenzavirus i Danmark og Europa har vist, at der var mindre god overensstemmelse imellem de virusstammer, der var i vaccinen og de cirkulerende influenza A(H3N2) og influenza B virus. De virale komponenter i influenzavaccinen til brug for den kommende sæson 2012-13 er derfor blevet opdateret med overfladeproteiner fra et nyt influenza A(H3N2)virus og et nyt  influenza B virus tilhørende Yamagata-linien.
(T.G. Krause, L.K. Knudsen, S. Gubbels, Afdeling for Infektionsepidemiologi, K. Bragstad, Virologisk overvågning og Forskning)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

13. juni 2012