Uge 23 - 2011

Influenzasæsonen 2010-2011

Influenzasæsonen 2010-2011

Influenzasæsonen 2010-2011 var den første efter pandemien med det nye influenzavirus A (H1N1) 2009, som fra foråret 2009 til 2010 spredte sig globalt, EPI-NYT 23/10.

Overvågning

Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) blev i sæsonen indrapporteret til sentinelovervågningen af gennemsnitlig 188 praktiserende læger pr. uge.
Forekomst af ILS fulgtes også dagligt via den landsdækkende vagtlægeovervågning, der fungerer året rundt.
Forekomst og evt. ændring af influenzavirus blev overvåget via indsendte prøver til influenzalaboratoriet på SSI.

Sygdomsbyrde og belastning af sygehusvæsenet blev vurderet ved indberetning af patienter på landets intensivafdelinger.
Dødelighed blev vurderet ved vitaldata i cpr-registret.

Forekomst af ILS og dødelighed

Både i sentinel- og vagtlægeovervågningen forekom ILS fra december til marts, samme tidsrum som normalt for sæsoninfluenza.

Forekomsten toppede i ugerne 3-6, hvor andelen af ILS-patienter, der blev set af sentinellæger, tangerede den modellerede epidemigrænse.

I vagtlægeovervågningen var incidensen af ILS lavere end under pandemien i 2009/2010, men højere end i sæsonen 2008/2009. Forekomsten af ILS var hyppigst hos børn og yngre voksne.

Modsat tidligere influenzasæsoner, blev der i sæsonen 2010/11 ikke observeret en overdødelighed, der tidsmæssigt var sammenfaldende med influenza.

Laboratoriediagnostik

Influenzalaboratoriet på SSI undersøgte i alt 4.146 prøver, heraf 391 indsendt af sentinellæger og 1.121 overvågningsprøver, indsendt fra andre laboratorier i Danmark.
I alt blev 2.038 prøver fundet positive for influenzavirus type A eller B.

Positive fund med typning af influenzavirusstamme fremgår af tabel 1.

Resistens

Det første nye type A (H1N1) 2009-virus i verden med resistens over for oseltamivir blev fundet i Danmark i juni 2009.

I sæsonen 2010-11 undersøgte influenzalaboratoriet på SSI i alt 1.089 prøver og fandt resistens mod oseltamivir hos 26 patienter.
Der var ikke tegn på vedvarende smitte med resistent influenzavirus.

Intensivafdelinger

Fra 13. december 2010 til 11. april 2011 blev i alt 156 patienter rapporteret indlagt på intensivafdeling med laboratoriekonfirmeret influenza: 69 kvinder og 87 mænd, gennemsnitsalder 52 år (1 uge-83 år).

Det højeste antal indlæggelser var i uge 4, figur 1, hvor 10,2 % af sengekapaciteten blev anvendt til influenzapatienter mod max. 4,5 % under pandemien 2009/10.

I alt 115 (74 %) af patienterne blev diagnosticeret med influenza A, heraf blev 45 subtypet som (H1N1) 2009.
I alt havde 41 (26 %) patienter influenza B-infektion.

Fjorten patienter fik behandling med ECMO (Extra Corporal Membrane Oxygenation), og 26 patienter døde.
Af de 156 patienter var 24 tidligere raske, 93 havde en eller flere underliggende sygdomme; for 39 var der ikke oplysninger om underliggende sygdom.

Vaccinationsdækning

Sæson-influenzavaccination blev tilbudt gratis til særlige persongrupper fra 1. oktober til 31. december 2010, EPI-NYT 39/10.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort, at i alt 567.986 personer tog imod tilbuddet, heraf 89.774 kronisk syge, 31.070 førtidspensionister, 2.746 gravide, 1.186 husstandskontakter til svært immunsupprimerede og 443.210 personer  65 år.

Blandt personer ≥ 65 år var tilslutningen samlet på 50 %, højest i Region Hovedstaden med 53 % efterfulgt af Region Syddanmark: 51%, Region Midtjylland: 49 %, Region Nordjylland: 48 % og Region Sjælland: 46%.

Influenzavaccine 2011-2012

WHO anbefaler en uændret sammensætning af den næste sæson-vaccine:

  • A/California/7/2009 (H1N1)-lignende virus
  • A/Perth/16/2009 (H3N2)-lignende virus
  • B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Kommentar

Influenzavirus cirkulerede i sæsonen 2010/11 i det forventede tidsrum for sæsoninfluenza. Ikke uventet var influenza-virus type A (H1N1) 2009 dominerende, men også type B-virus og i ringe omfang type A (H3N2)-virus cirkulerede samtidigt.
Alle tre typer influenzavirus var dækket af årets vaccine.

Især børn og yngre voksne blev ramt, som det også var tilfældet under pandemien, EPI-NYT 23/10, men også ældre aldersgrupper var i risiko.

Der blev ikke observeret en generel overdødelighed, men der var flere indlæggelser i intensivafdelinger end under pandemien 2009/2010, og den gennemsnitlige alder for disse patienter var højere.

Størstedelen af intensivpatienterne tilhørte en risikogruppe, og 26 % af patienterne var smittet med type B-influenzavirus. Lignende forhold er beskrevet fra andre lande i Europa, bl.a. Storbritannien.

Trods en forholdsvis mild influenzasæson giver sygdomsforekomst og alvorlighed anledning til at understrege vigtigheden af influenzavaccination af risikogrupper, hvor fx tilslutningen for de ≥ 65-årige fortsat var langt under målet på 75 %.
(S. Glismann, L.K. Knudsen, S. Gubbels, K. Mølbak, Epidemiologisk afd., K. Bragstad, L.P. Nielsen, Influenzalaboratoriet)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

8. juni 2011