Uge 45 - 2011

Hiv 2010, 
Aids 2010, 
Hiv og aids årsopgørelsen 2010

Hiv og aids 2010

HIV 2010

I 2010 blev der anmeldt 274 tilfælde af nypåvist hiv-infektion, 201 mænd og 73 kvinder. Blandt de anmeldte var 138 danskere, 108 indvandrere, 25 turister og tre andengenerationsindvandrere. Blandt indvandrerne kom 49% fra Afrika syd for Sahara, 20% fra Europa, 19% fra Asien, 6% fra Nord- eller Sydamerika, 3% fra Grønland, og 2% fra Nordafrika. Oplysning om indvandringsår forelå for 73 (76%) af 96 indvandrere, der ikke var anmeldt som smittet i Danmark. Kun 36 (49%) af disse var indvandret i 2010. Medianalderen for mænd var 41 år (spændvidde 2-75), og for kvinder 33 år (spændvidde 0-70). Der blev anmeldt tre børn under 4 år, de øvrige tilfælde var over 18 år.

I alt 131 (48%) var smittet i Danmark og 132 (48%) i udlandet. For 11 (4%) var smitteland uoplyst. Blandt 265 personer med oplysninger om smittemåde var 248 (94%) smittet seksuelt, heraf 113 mænd, der har sex med mænd (MSM), og 135 heteroseksuelt smittede (HTX). Fjorten (5%) var smittet ved i.v. stofbrug (IDU). Tre børn (1%) var perinatalt smittet, to af disse i Danmark, inden moderen var omfattet af den generelle hiv-screening af gravide. Af de anmeldte tilfælde havde 34% bopæl i Region Hovedstaden.

Se hiv og aids årsopgørelsen 2010 (pdf)

Danske mænd
Blandt 127 danske mænd var 86 (68%) MSM. I alt 33 var HTX: i 24 tilfælde smittet af en kvinde fra en kendt risikogruppe og i ni tilfælde uden kendt risiko. Fem (3%) var smittet ved IDU, i to tilfælde var smittemåden uoplyst. Én person var perinatalt smittet. Blandt MSM var otte (9%) smittet i udlandet. Dette tal var 17 (52%) for HTX.

Danske kvinder
Blandt 11 danske kvinder var syv (64%) HTX: alle af en mand uden kendt risiko. To (18%) var IDU og én formentlig smittet gennem sex med en mand smittet via blodtransfusion i udlandet. Én person var smittet perinatalt. To af de 11 kvinder var fundet via gravidscreeningen, EPI-NYT 15/11.

Indvandrermænd
Blandt 60 indvandrermænd var 22 (37%) MSM. I alt 30 var HTX: i 21 tilfælde smittet af en kvinde fra en kendt risikogruppe og i ni tilfælde uden kendt risiko. Tre var smittet ved IDU, og for fire var smittemåden uoplyst. Én person var perinatalt smittet. Blandt MSM var syv (32%) smittet i Danmark, dette tal var fem (17%) for HTX. For seks var smitteland uoplyst.

Indvandrerkvinder
Blandt 51 indvandrerkvinder var 48 (94%) HTX: i 42 tilfælde smittet af en mand fra en kendt risikogruppe og i seks tilfælde uden kendt risiko. To var IDU og for én var smittemåden ukendt. Blandt HTX-smittede indvandrerkvinder var syv (15%) anmeldt som smittet i Danmark. Ni af de 51 kvinder var fundet via gravidscreeningen, én gravid var kendt med hiv, men ikke anmeldt før.

Turister
Blandt 25 turister var 14 mænd og 11 kvinder. Fem var MSM, 16 HTX, to IDU, og to havde ingen kendt risiko.

CD4-tal og behandlingsstart
Blandt 249 anmeldte med bopæl i Danmark var der for 226 (91%) oplysninger om CD4-tal på diagnosetidspunktet. For de resterende 23 kunne CD4-tallet ikke indhentes. CD4-tallet er markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod er på nuværende tidspunkt indikation for HAART-behandling i Danmark.

Figur 1 og figur 2 viser fordelingen af CD4-tal ved diagnose for hhv. MSM- og HTX-smittede indvandrere i perioden 2007-2010.

AIDS 2010

I 2010 blev 45 personer anmeldt med aids, 35 (78%) mænd og 10 (22%) kvinder. Blandt mænd var 15 (43%) MSM, 16 (46%) HTX, og tre smittet ved IDU. Medianalderen var 45 år (spændvidde 23-62). Blandt kvinder var otte HTX, én ved IDU og én ved perinatal smitte. Medianalderen var 41 år (spændvidde 0-69). I alt 19 personer var indvandrere, 13 mænd og seks kvinder. Af de 45 personer, der fik diagnosen aids i 2010, fik 30 (67%) påvist hiv-infektion samme år. I 2010 døde fire personer, der tidligere var anmeldt med diagnosen aids.

Se hiv og aids årsopgørelsen 2010 (pdf)

Kommentar
MSM- og HTX-smittede indvandrere, der er smittet før ankomsten til Danmark, udgør fortsat de største smittegrupper. Personer med et CD4-tal under 350 betragtes som sent hiv-testede, da de er blevet diagnosticeret så sent i forløbet, at de allerede er behandlingskrævende på diagnosetidspunktet. Blandt MSM havde 45% et CD4-tal på under 350. Denne andel var 53% for HTX-smittede indvandrere og 74% for HTX-smittede danskere. Som i 2009 var kun halvdelen af de hiv-smittede indvandrere testet samme år, som de var indrejst. I Sundhedsstyrelsens retningslinier for testning, EPI-NYT 46/09 (pdf) og EPI-NYT 48/09 (pdf), anbefales hiv-test af alle indvandrere ved ankomst fra højendemiske områder. Denne praksis er tilsyneladende ikke slået igennem endnu, ligesom der blandt MSM fortsat er for få, der lader sig hiv-teste regelmæssigt.

Da såvel MSM som HTX-smittede indvandrere fra højendemiske lande har kendt forøget risiko for at være hiv-smittet, er der håb om, at yderligere oplysningsindsats blandt såvel risikogrupperne som lægerne, der træffer dem i behandlingssystemet, vil kunne optimere testrutinerne. Den del af de HTX-smittede danskere, der er smittet uden at vide sig i risiko, kan ikke forventes at opsøge hiv-testning. Lægerne bør være opmærksomme på muligheden for hiv hos personer med uforklarlige symptomer eller sygdomme, der kan associeres med hiv-smitte.

(A.H. Christiansen, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Hiv og aids 2010, årsopgørelser

Hiv-/aidsopgørelsen 2010 (pdf).
(Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

9. november 2011