Uge 5 - 2011

Udbrud af hepatitis A 
Norovirusudbrud fra hindbær i personalekantinen på Køge Sygehus 
Mycoplasma pneumoniae-epidemien er aftagende

Udbrud af hepatitis A

Embedslægerne Hovedstaden og Statens Serum Institut har fra august 2010 til januar 2011 registreret ni tilfælde af hepatitis A virus (HAV)-infektion i Farum. Samtlige tilfælde forekom hos personer bosat inden for et afgrænset område.

Det første tilfælde blev anmeldt hos et førskolebarn, der knap en måned forinden havde haft sygdomsdebut og været indlagt under et længerevarende ophold i Tyrkiet. Barnet var, som den eneste i sin familie, ikke hepatitis A-vaccineret.
HAV kunne påvises i blod, og genotypning viste type IB, en virustype, der er almindelig i Mellemøsten. Tilfældet anses for udbruddets primærtilfælde, figur 1.

Det har været muligt at sekvensere virus fra fem af de efterfølgende otte tilfælde, og de har haft identisk HAV. Sekundærtilfældene antages alle at være smittet i det samme lokalområde, idet der ikke har været dokumenteret udlandsophold eller anden kendt eksposition.

De ni tilfælde fordeler sig på fire førskolebørn, to skolebørn og tre voksne. To af de voksne var mødre til to af førskolebørnene, mens de to skolebørn var søskende til førskolebørn. Hos den tredje voksne kunne der ikke dokumenteres kontakt til børn. Førskolebørnene var knyttet til to institutioner i området. For to førskolebørn kunne det ikke udelukkes, at der var foregået smitte i institutionen.
På den baggrund blev der tilbudt post-ekspositions hepatitis A-vaccination til samtlige børn og personale i institutionen.

De involverede institutioner blev orienteret om forebyggende foranstaltninger, herunder skærpet hygiejne. Endvidere aflagde embedslægerne og den kommunale sundhedstjeneste, med bistand fra SSI's Central Enhed for Infektionshygiejne, et besøg med gennemgang af hygiejnerutiner i de to daginstitutioner i boligområdet.
Embedslægerne orienterede tillige lokalområdets praktiserende læger.

Kommentar

Smitte blandt børn efter ophold i områder med endemisk forekomst af hepatitis A er velkendt som grundlag for udbrud.
Blandt børn i førskolealderen forløber HAV-infektioner ofte subklinisk. Vaccination har vist sig at være effektivt ved håndtering af udbrud, og medfører tillige længerevarende immunitet.

Akut HAV-infektion er anmeldelsespligtig på blanket 1515. Ved ophobning af sygdomstilfælde, skal nye tilfælde også anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis anbefales, at børn - herunder børn af forældre fra endemiske områder, som besøger hjemlandet - bliver vaccineret før udlandsophold med risiko for smitte, EPI-NYT 35/02 (pdf) og 26a+b/10 samt www.ssi.dk/rejser.
N.H. Nielsen, Embedslægerne Hovedstaden, B.E. Böttiger, Virologisk afdeling, B. Søborg, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Norovirusudbrud fra hindbær i personalekantinen på Køge Sygehus

Køge Sygehus anmeldte 12. januar 2011 15 tilfælde af opkast og diarré blandt køkkenpersonalet samt sygdomstilfælde blandt det øvrige personale på sygehuset. Der var ikke rapporteret om tilfælde blandt indlagte patienter, hvorfor en fælles smittekilde i personalemaden blev mistænkt.

Leverandørens køkken blev midlertidigt lukket, 22 ton håndterede fødevarer kasseret, hygiejneregler skærpet og personale med gastroenteritis informeret om at blive hjemme i 48 timer efter symptomfrihed.
Fødevareregion Øst iværksatte en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet, og data blev analyseret i samarbejde med Statens Serum Institut.

I alt 150 spørgeskemaer blev returneret blandt medarbejdere, der havde spist i personalekantinen eller køkkenpersonalets egen kantine den 10. og/eller 11. januar. Af disse var 97 syge med opkast og/eller diarré.
Af de 97 syge var 21 fra køkkenet, mens de øvrige var fra mere end 20 forskellige afdelinger på sygehuset. Ingen af de i alt 40 medarbejdere fra køkkenet havde været syge inden tirsdag den 11. januar.

Data om fødevareindtag den 10. og 11. januar pegede entydigt på rødkålssalat med appelsin og rå hindbær. En statistisk analyse viste, at 88 ud af 93 syge (95 %) havde spist rødkålssalat enten mandag eller tirsdag svarende til en odds ratio på 185 (95 % konfidensinterval: 41-925).

Norovirus genogruppe I blev fundet både i 13 af 14 afføringsprøver og i en åben pakke hindbær fra køkkenet. Der var anvendt importeret frossent hindbærsmuld fra Serbien.
Hindbærrene blev tilbagetrukket den 17. januar.

Hindbær fra samme parti var i samme uge benyttet i en virksomhed i Herlev, resulterende i et tilsvarende udbrud hos 30 ud af 120 medarbejdere.
Udbruddet på Køge Sygehus kunne ydermere kobles til to udbrud forårsaget af samme genotype norovirus (I.b/I.6) i oktober og november 2010 i hhv. Viborg og Århus, hvor hindbær fra samme producent var mistænkt.

Kommentar

Importerede frosne hindbær har igen vist sig som kilde til udbrud af norovirus, EPI-NYT 35/0538/05 og EPI-NYT 01/06 (alle pdf).

Udbrud af norovirus på sygehuse kan have alvorlige konsekvenser for i forvejen svækkede patienter, men dette udbrud er et eksempel på, at en god håndhygiejne blandt personalet og hurtig indsats fra sygehuset og fødevareregionen med oplysning og kontrol af udbruddet effektivt kan standse smitten med norovirus.
(L. Müller, Epidemiologisk afdeling, B.E. Böttiger, Virologisk afdeling, J.H. Engberg, KMA Slagelse, M. Lisby, Fødevareregion Øst)

Mycoplasma pneumoniae-epidemien er aftagende

Siden efteråret har der været en landsdækkende Mycoplasma pneumoniae-epidemi, EPI-NYT 48/10.

Da epidemien toppede, var cirka 20 pct. af alle prøver, der blev undersøgt for M. pneumoniae ved PCR, positive. Siden jul er antallet af positive prøver faldet markant, selvom prøvetallet er gået op. I uge 2 og 3 blev der påvist cirka 120 tilfælde om ugen, og positivprocenten faldt til cirka 7.
Epidemien er således kraftigt aftaget, men der er fortsat relativt mange tilfælde.

Epidemien 2010/11 kan således beskrives som en mindre M. pneumoniae-epidemi, der relativt hurtigt gik over. Man må dog forudse, at antallet af M. pneumoniae-tilfælde også de kommende måneder vil ligge over det normale.
(S.A. Uldum, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

2. februar 2011