Uge 23 - 2010

Influenzasæsonen 2009-2010

Influenzasæsonen 2009-2010

Influenzasæsonen 2009-2010 var atypisk, og præget af det ny pandemiske H1N1 influenzavirus, som fra foråret 2009 spredte sig globalt, EPI-NYT 18/09 (pdf) og EPI-NYT 25/09 (pdf).
Det første danske tilfælde blev konstateret den 1. maj 2009, og blev efterfulgt af andre importerede tilfælde henover sommeren.
Influenzaaktiviteten var stigende i august til et mindre udbrud i september, efterfulgt af en epidemi i oktober og november, EPI-NYT 49/09 (pdf).

Overvågning

 • Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) fulgtes via sentinelovervågningen, der i 2009 fortsatte hen over sommeren og den efterfølgende influenzasæson, EPI-NYT 21/09 (pdf), indtil udgangen af uge 20, 2010.
  Yderligere 120 læger responderede på opfordringen til at deltage, og i gennemsnit har 220 læger rapporteret pr. uge.
 • Epidemiens udvikling fulgtes dagligt via den landsdækkende vagtlægeovervågning. Denne overvågning fortsætter året rundt.
 • Sygdomsforekomst og evt. ændring af influenzavirus blev overvåget via den indførte meldepligt til SSI.
 • Sygdomsbyrde og belastning af sygehusvæsenet blev løbende vurderet ved laboratoriedata og Landspatientregistret.
 • Kapacitet til intensiv behandling samt risikofaktorer ved alvorlig sygdom blev løbende vurderet via en landsdækkende overvågning med registrering af indlagte patienter på intensivafdelinger.
 • Alvorligheden af sygdom blev løbende monitoreret ved kobling af dødeligheds- og laboratoriedata.
 • I samarbejde med Danmarks Radio udførtes en web-baseret spørgeskemaundersøgelse om adfærd hos personer med influenzalignende sygdom. Data fra 17.000 besvarelser indgik i en model til estimering af den samlede sygdomsbyrde.

Laboratoriediagnostik

I sæsonen 2009-2010 har influenzalaboratoriet på SSI undersøgt i alt 7.935 sekretprøver for influenzavirus. Af disse var 425 indsendt af sentinellæger. Positive fund med typning af virusstamme fremgår af tabel 1.

Der blev kun diagnosticeret et tilfælde med det tidligere sæson A H1N1-virus, som formodes at være fortrængt af det ny 2009-pandemivirus.

Resistens

Det første nye H1N1-virus med resistens over for oseltamivir blev fundet i Danmark i juni 2009. Siden er der på verdensplan rapporteret om knap 300 sporadiske tilfælde.

Der er dog ikke tegn på vedvarende spredning af resistent 2009-pandemivirus.

2009 pandemi sygdomsbyrden

Det estimeres, at ca. 300.000 danskere har haft klinisk infektion med det nye H1N1-influenzavirus. Da en del infektioner var asymptomatiske, skønnes det, at op til 10 procent af befolkningen har været smittet.

Epidemien begyndte blandt børn i alderen 5-14 år og ramte voksne senere. Der var et øget antal indlæggelser som følge af influenza-relateret sygdom sammenfaldende med stigningen i influenza A H1N1; i alt 53 patienter med A H1N1 infektion blev rapporteret indlagt på intensivafdeling, 11 af disse havde ikke kronisk sygdom.
Der blev konstateret 32 dødsfald – fortrinsvist blandt personer med grundliggende risikofaktorer.

Vaccinationsdækning

Der blev i sæsonen 2009-2010 givet henholdsvis en trivalent sæson-influenzavaccine og en monovalent pandemi-influenzavaccine.

Som tidligere blev sæson-influenzavaccination tilbudt gratis til særlige persongrupper fra 1. oktober til 31. december 2009.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort, at i alt 587.897 personer tog imod tilbuddet, heraf 92.277 kronisk syge, 35.860 førtidspensionister og 459.760 over 65 år. Blandt personer over 65 år var tilslutningen samlet på knap 52 procent, højest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland med 55 pct., efterfulgt af Region Syddanmark med 52 pct., Region Nordjylland med 50 pct. og Region Sjælland med 48 procent.

Den monovalente pandemivaccine blev tilbudt gratis til personer med kronisk sygdom, sundhedspersonale samt nøglepersoner i samfundsvigtige funktioner, EPI-NYT 41/09 (pdf).
 
I alt blev registreret 339.515 vaccinerede personer, heraf 286.568 med kronisk sygdom, 5.780 gravide og 4.073 kontakter til svært immunsupprimerede.

I alt 42.859 personer tilhørende sundhedspersonale og nøglepersoner blev vaccineret; den etablerede logistik og overvågning tillader ikke yderligere analyse af tilslutningen for disse målgrupper.

Siden medio februar 2010, hvor overskydende pandemivacciner også blev tilbudt til raske borgere, som ikke allerede havde fået tilbudt vaccinen, er aktuelt registeret 235 vaccinationer.
Cirka 30 pct. af alle vaccinerede fik to doser.

Influenzavaccine 2010-2011

På baggrund af de cirkulerende stammer har WHO anbefalet at ændre sammensætningen af næste sæsonvaccine (2010-2011) til følgende:

 • A/California/7/2009 (H1N1)-lignende virus
 • A/Perth/16/2009 (H3N2)-lignende virus
 • B/Brisbane/60/2008-lignende virus

Denne vaccine dækker også 2009 pandemiviruset.

Kommentar

Det epidemiologiske billede ved 2009-influenzapandemien stemte overens med tidligere pandemier: Smitte uden for den forventede influenzasæson, ændring af de ramte alders- og risikogrupper til overvejende yngre personer samt forekomst i flere bølger.

Den samlede sygdomsbyrde var dog begrænset, idet ældre borgere stort set blev sparet for sygdom, og de fleste infektioner havde et mildt klinisk forløb.

Det ny influenza A H1N1-virus forventes at dominere i næste influenzasæson, og forekomsten på den sydlige halvkugle i sommeren 2010 kan således blive en vigtig indikator for det forventede klinisk-epidemiologiske billede ved næste influenzasæson på den nordlige halvkugle.
(S. Glismann, P. Valentiner-Branth, K. Mølbak, Epidemiologisk afdeling, L.P. Nielsen, Influenzalaboratoriet)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner

9. juni 2010