Uge 7/8 - 2010

PCV7-tilslutning og invasiv pneumokoksygdom (IPS) 2008-2009

PCV7-tilslutning og invasiv pneumokoksygdom 2008-2009

Den 7-valente, konjugerede pneumokokvaccine (PCV7) blev en del af det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007. I det følgende opgøres tilslutningen til vaccinationsprogrammet og effekten af dette godt to år efter introduktionen.

Baggrund

PCV7 gives i alderen 3, 5 og 12 måneder i rutineprogrammet.
Børn, som per 1. oktober 2007 var 4-11 eller 12-17 måneder, blev tilbudt henholdsvis tre og to vaccinedoser i et opstartsprogram, EPI-NYT 37a/0737b/07 (pdf).
Før PCV7 blev indført, udgjorde de syv pneumokok-serotyper (PS), der er inkluderet i vaccinen, 60-65 % af alle tilfælde af invasiv pneumokoksygdom (IPS) hos børn under 5 år.

Vaccinationstilslutningen

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er anvendt den såkaldte kode-metode, EPI-NYT 6/10.
Opgjort per 30. november 2009 var tilslutningen til rutineprogrammet for fødselskohorterne 2007-2009 mellem 84-87 % for første PCV7 og 85-88 % for anden, tabel 1.
Tilslutningen til tredje PCV7 var 86 % for de børn født i 2007, som var omfattet af rutineprogrammet.

Fødselskohorterne 2008 og især 2009 var ikke færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.
Tilslutningen til opstartsprogrammet var på 71, 67 og 55 % for henholdsvis første, anden og tredje PCV7 for børn som var 4-11 måneder ved programmets start. For børn over 12 måneder havde 55 og 50% modtaget hhv. første og anden PCV7. Tredje PCV7 var givet til 11 % til trods for, at denne gruppe børn kun burde tilbydes to doser.

Ændringer i forekomsten af invasiv pneumokoksygdom (IPS)

Figur 1 viser den aldersspecifikke forekomst af laboratoriebekræftede tilfælde af IPS per 100.000 indbyggere før og efter indførelsen af PCV7 i børnevaccinationsprogrammet.
Opgørelsen er baseret på landsdækkende data fra Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, Statens Serum Institut. Et IPS-tilfælde defineres ud fra en positiv dyrkning for Streptococcus pneumoniae fra cerebro-spinalvæske, blod eller andet sterilt materiale.

Faldet i incidensen af IPS var mest udtalt hos børn under 2 år: fra 54 tilfælde pr. 100.000 i 2000-2007 til 26 tilfælde per 100.000 i 2008-2009. I denne aldersgruppe faldt incidensen af IPS forårsaget af vaccine-serotyper fra 36,7 per 100.000 før indførelsen af PCV7 til 4,6.
Dette svarer til en anslået programeffektivitet mod de syv vaccine-serotyper, opgjort samlet for både vaccinerede og uvaccinerede børn, på 87 %.

Det gennemsnitlige antal IPS-tilfælde var 1055 per år i 2000-2007 sammenlignet med 985 tilfælde per år i 2008-2009.
Den samlede incidens af IPS før PCV7 var 19,6 tilfælde per 100.000. Denne faldt til 17,9 tilfælde per 100.000 i 2008-2009.
Hos børn under 5 år var dødeligheden efter IPS knapt 2 % inden vaccinens indførelse. Der er registreret ét dødsfald efter IPS blandt børn i denne aldersgruppe i 2008-2009, svarende til en dødelighed på < 1 %.

Kommentar

Incidensen af IPS hos børn under 2 år er halveret i forhold til den gennemsnitlige incidens i en syvårsperiode før indførelsen af PCV7 i børnevaccinationsprogrammet. Dette skyldes primært et fald i forekomsten af de serotyper, som er inkluderet i vaccinen.

De forskellige PS kan fremvise naturlige variationer over tid. Det vurderes, at forekomsten af PS, som ikke er inkluderet i PCV7, er inden for denne variation. Det skal dog bemærkes, at der er observeret en stigning i enkelte serotyper som 7F og 1. Disse serotyper er med i PCV10 og PCV13. Det er fortsat vigtigt i de kommende år at følge serotypeforekomsten for at kunne vurdere den langsigtede effekt af vaccinationsprogrammet.

Vaccinationstilslutningen til PCV7 i opstartsprogrammet var lavere end tilslutningen til HPV-opstartsprogrammet, EPI-NYT 6/10. Tilslutningen til DiTeKiPol/Hib-vaccinen, som gives samtidigt og vil blive rapporteret i et kommende EPI-NYT, er cirka tre procentpoint højere end til PCV7- rutineprogrammet. Årsagen til dette kendes ikke, men vaccinens effektivitet vurderes som tilfredsstillende med den aktuelle tilslutning.

I løbet af det næste år vil der blive taget beslutning om at erstatte PCV7 med PCV10 eller PCV13.
I løbet af foråret vil PCV13 dog midlertidigt erstatte PCV7, idet denne vaccine udgår. Dette vil blive omtalt nærmere i et kommende EPI-NYT.
(P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Epidemiologisk afd., J. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning, L. Lambertsen, Z.B. Harboe, J.J. Christensen, H.B. Konradsen, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

24. februar 2010