Difteri-tetanus-boostervaccine

Inaktiveret vaccine mod difteri og stivkrampe
Til injektion

Produktresumé
diTeBooster

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri- og stivkrampebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider).

Målgruppen for vaccination

Alle som er grundvaccineret mod difteri og stivkrampe bør revaccineres, første gang efter 4-5 år og herefter hvert 10. år.

Voksne, som har fået større sår eller andre hudlæsioner, der kan medføre risiko for infektion med stivkrampebakterier, bør revaccineres med denne vaccine, såfremt de ikke er vaccineret inden for de seneste 10 år. Se Anbefalinger for tetanus profylakse ved sårskade

Endvidere anbefales revaccination i forbindelse med rejser til udlandet, såfremt sidste vaccination er mere end 10 år siden.

Denne vaccine kan som udgangspunkt ikke anvendes til grundvaccination af børn under 5 år. Vaccinen kan dog anvendes til grundvaccination fra 5-års-alderen, hvis beskyttelse mod kighoste og polio ikke ønskes, eller i forbindelse med behandling af en sårskade hos et ikke fuldt vaccineret barn og hvor Tetravac eller Pentavac ikke er tilgængelig, fx på en akut klinik. Se også Tilpasning til det danske vaccinationsprogram.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination. Hvis vaccinen anvendes som grundvaccination mod tetanus til personer på 5 år og derover, gives en serie bestående af flere doser med forskelligt interval.

Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

Der henvises i øvrigt til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Dette gælder dog ikke hvis vaccination anvendes efter udsættelse for smitte.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet og amning ved klar indikation, og når lægen vurderer, at de mulige fordele opvejer de mulige risici for fostret. Efter sårskade og før rejse til områder med øget risiko for difteri, er der klar indikation. Se Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Man er beskyttet mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år efter revaccination.