Tema om udbrud af influenza A (H7N9) i Kina i 2013

I 2013 blev en ny type af fugleinfluenza, influenza A (H7N9) påvist blandt flere alvorligt syge patienter i det østlige Kina. Der var ikke tegn på effektiv smitte fra person til person, og derfor blev risikoen for spredning til Europa vurderet som lille. Fugleinfluenza, influenza A (H7N9) forekommer i dag med tilbagevendende udbrud i perioden december til marts i Kina. 

I marts 2013 informerede de kinesiske sundhedsmyndigheder om de første tilfælde af influenza A (H7N9) infektioner og dødsfald blandt mennesker fra forskellige provinser i Kina. Influenza A H7 er en subgruppe af influenzavirus, der cirkulerer blandt fugle, men der var på dette tidspunkt ikke tidligere set smitte af mennesker med influenza A (H7N9).

De første bekræftede tilfælde i Kina blev syge i midten af februar 2013. Patienterne fik influenzalignende symptomer efterfulgt af svære nedre luftvejsinfektioner, der førte til hospitalsindlæggelse. Tilfældene var geografisk spredt over flere østlige kinesiske provinser, herunder enkelte tilfælde i Hong Kong. Der var ikke set tilfælde i andre lande, udover få tilfælde i Taiwan, blandt personer med forudgående ophold i Kina.

De fleste tilfælde havde haft underliggende kronisk sygdom og medianalderen var ca. 60 år. Der var dobbelt så mange mænd som kvinder blandt de rapporterede tilfælde. Et mindre antal børn og voksne havde haft milde symptomer, der ikke førte til indlæggelse. Dødeligheden var ca. 30 %. Der blev foretaget smitteopsporing blandt flere tusinde kontakter til de bekræftede tilfælde, og selvom der sås enkelte eksempler på mulig smitte inden for den samme familie, var der ikke tegn på effektiv smitte fra person til person.

Størstedelen af de rapporterede tilfælde havde kontakt med fjerkræ eller markeder med levende fugle og fjerkræ. Lukning af sådanne markeder i det østlige Kina i foråret 2013 medvirkede til, at udbruddet klingede af, og der sås kun enkelte tilfælde i efteråret 2013. Sæsonvariation i kineseres indtag af fjerkræ og besøg på fjerkræsmarkeder, samt sæsonvariation i influenzatransmission, var formentligt medvirkende til at udbruddet klingede af henover sommeren og efteråret 2013. Det er både i 2014 og 2015 set stigning i humane tilfælde med influenza A (H7N9) i Kina perioden fra december til marts, som tegn på at denne subtype nu er endemisk forekommende hos fjerkræ.

Der var ingen rejserestriktioner ifm. dette sygdomsudbrud. 

Der blev ikke konstateret danske tilfælde af influenza A (H7N9) i forbindelse med dette sygdomsudbrud.

Om fugleinfluenzavirus

Se SSI sygdomsleksikon for information om bl.a. symptomer, forekomst, forebyggelse og behandling af fugleinfluenzavirus. Sygdomsbeskrivelsen indeholder også information målrettet sundhedsfagligt personale.

Havde influenza A (H7N9) pandemisk potentiale?

Årsagen til, at udbruddet vakte så stor opmærksomhed hos WHO og andre internationale myndigheder, var, at der var tale om ny subtype af influenzavirus, der ramte mennesker, ofte med alvorlig sygdom til følge. Derfor var man optaget af om  det nye virus havde pandemisk potentiale.

Da det er et lavpatogent fugleinfluenzavirus, der ikke giver anledning til symptomer hos fjerkræ, kunne udbruddet blive vanskeligere at inddæmme end fx tidligere udbrud med højpatogen fugleinfluenza A (H5N1), der kun ses hos mennesker, der har haft meget tæt kontakt til sygt fjerkræ. Dette forhold sammenholdt med, at ikke alle tilfælde havde haft tæt kontakt med fjerkræ eller fjerkræsmarkeder, tydedede på at virus lettere smittede fra fugle og fjerkræ til mennesker end fx H5N1.

Virus viste sig dog at mangle evnen til at binde sig effektivt til celler i de øvre luftveje hos mennesker, hvilket er en forudsætning for effektiv smitte imellem mennesker. Influenza A (H7N9) havde derfor heller ikke pandemisk potentiale, og ser nu ud til at forekomme endemisk i Kina dog med betydelig sæsonvariation. Virus kan med tiden mutere og derfor kan Influenza A (H7N9) ligesom andre influenzatyper være forgængeren til en ny type, som er mere effektiv til at smitte mellem mennesker.