Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A, B og C, opgørelse over sygdomsforekomst 2014 - 2018

Tyfus og paratyfus 2014 - 2018

Tyfus og paratyfus forårsages af Salmonella Typhi og S. Paratyphi A, B og C. Registrerede tyfus- og paratyfus-infektioner er senest opgjort i EPI-NYT 11/14. I tillæg til laboratorieovervågningssystemet der fra 2017 blev ændret fra registrering via laboratorieanmeldelser til registrering via MiBa er tyfus og paratyfus anmeldepligtige for behandlende læger gennem det kliniske anmeldelsessystem på blanket 1515. 

Opgørelsen her dækker perioden 2014-2018, hvor der i alt blev registreret 119 anmeldte tilfælde af S. Typhi og S. Paratyphi. I alt 117 tilfælde blev registreret gennem laboratorieovervågningssystemet og 112 tilfælde blev klinisk anmeldt via blanket 1515, og efterfølgende registreret i meldesystemet for infektionsmedicinske sygdomme (MIS2) (Tabel 1).

17 af de klinisk anmeldte tilfælde viste sig ved nærmere undersøgelse at være diagnosticeret med anden serotype end S. Typhi og S. Paratyphi. To tilfælde der udelukkende var registreret via klinisk anmeldelse viste sig begge at være diagnosticeret i udlandet. Derudover var 26 tilfælde udelukkende registreret i laboratorieovervågningssystemet.

Tabel 1  Antal af S. Typhi- og S. Paratyphi-tilfælde fordelt på anmeldested, 2014-2018

Antallet af S. Typhi og S. Paratyphi A og B registreret i laboratorieovervågningssystemet i 2014-2018 varierede mellem årene uden udtalt tendens til stigning eller fald (Figur 1). Stigningen af Paratyphi B infektioner registreret i 2017 skyldtes patienter med tæt beslægtet type og rejse til Bolivia.

Der blev ikke registreret tilfælde af S. Paratyphi C i perioden. 

Figur 1. Fordelingen af S. Typhi og S. Paratyphi A og B registreret i laboratorieovervågningssystemet per år 2014-2018

Blandt de registrerede S. Typhi og S. Paratyphi A og B tilfælde var 55% kvinder og frekvensen af anmeldelser var højest blandt yngre personer, specielt 16-20 årige. 

For 90 af 95 (95%) klinisk anmeldte S. Typhi og S. Paratyphi A og B tilfælde samt 84 af 117 (72%) laboratorieanmeldte tilfælde var der oplysning om formodet smitteland. Blandt de laboratorieanmeldte tilfælde, inklusiv tilfælde registreret i MiBa, ansås 7 tilfælde for smittet i Danmark og blandt de klinisk anmeldte formodedes 3 at være smittet i Danmark.

I begge systemer var størstedelen af tilfælde smittet i enten Pakistan eller Indien. De resterende tilfælde var fordelt på 19 og 22 andre lande for hhv. laboratorie- og kliniske anmeldelser (Tabel 2). Introduktionen af helgenom sekventering fra 2017 til undersøgelse af prøver indsendt til Den nationale Salmonella laboratorieovervågning har gjort det muligt at bestemme genetiske typer for S. Typhi og S. Paratyphi, og har i visse tilfælde identificeret patienter med samme type som formodes smittet i samme land. 

Tabel 2. Antal S. Typhi- og S. Paratyphi-tilfælde fordelt på smitteland og anmeldelsested, 2013-2018