Purulent meningitis - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Årsopgørelse purulent meningitis 2021

I 2021 blev der anmeldt 86 tilfælde af purulent meningitis. To af tilfældene var dog hos samme person, der i en prøve fra cerebrospinalvæsken (CSV) havde påvisning af både pneumokokker og Haemophilus influenzae. Yderligere to tilfælde var blandt personer uden dansk cpr-nummer, men hvor det ikke kan udelukkes, at vedkommende var smittet i Danmark. Kun 55 af de 86 tilfælde blev anmeldt. Det lave antal anmeldelser tilskrives travlhed i forbindelse med coronaepidemien.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af tilfælde med purulent meningitis fordelt på ætiologi i perioden 2001-2021. Tabel 1 viser fordelingen på ætiologi og aldersgrupper.

Meningokokmeningitis i 2021 (seks tilfælde) beskrives nærmere i et kommende EPI-NYT og i årsopgørelsen over meningokoksygdom 2021.

Oplysninger om underliggende sygdomme og sequelae er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder indhentet fra Landspatientregisteret (LPR). Infektioner er medregnet fra én måned før det aktuelle tilfælde af meningitis, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner.

Figur 1. Anmeldte tilfælde af purulent meningitis fordelt på ætiologi, 2001-2021

Tabel 1. Antal tilfælde af purulent meningitis fordelt på aldersgrupper, ætiologi og incidens pr. 105 i 2021, samt det samlede antal for 2020

Pneumokokker

I 2021 var der 45 tilfælde af meningitis forårsaget af Streptococcus pneumoniae, hvoraf kun 26 blev anmeldt. Ét tilfælde blev anmeldt på baggrund af en klinisk mistanke om meningitis, og hvor der også forelå en bloddyrkning med fund af pneumokokker. Alle øvrige tilfælde var laboratorie-verificeret ved dyrkning eller PCR af CSV. I ni af tilfældene var det ikke muligt at bestemme serotypen, da der ikke var modtaget materiale til typebestemmelse ved Statens Serum Institut.

Fire personer under 18 år fik meningitis forårsaget af pneumokokker, men ingen af disse med serotyper der indgår i vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram (Prevenar 13, PCV-13). Fem personer over 18 år fik meningitis forårsaget af infektion med en serotype indeholdt i PCV-13, alle med serotype 3. Ingen af dem var dog vaccineret med PCV-13, men én af dem var vaccineret med den 23-valente pneumokokvaccine (Pneumovax, PPV23), der ligeledes dækker serotype 3.

I 15 af de 45 tilfælde af pneumokok-meningitis var infektionen med serotyper indeholdt i PPV23. Serotypefordelingen af disse tilfælde fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde af meningitis fordelt på serotyper indeholdt i PPV23-vaccinen, 2021

Tre af de 15 patienter var vaccineret med PPV23, alle tre var mellem 60-69 år og vaccineret i 2020. Det gratis vaccinationstilbud for PPV23 gælder alle personer over 65 år samt grupper af borgere med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom. Man kan læse mere om målgrupperne for PPV23-vaccination her.

Fra de registrerede sygdomsanmeldelser var otitis media angivet som anden infektiøs sygdom i tilslutning til meningitis i syv tilfælde, og i ét tilfælde var pneumoni angivet. Ud fra indhentede oplysninger i LPR var der i otte tilfælde tilsluttende sygdom i form af artritis og i tre tilfælde cystitis.

Blandt de 45 tilfælde af pneumokokmeningitis var der oplysninger om anden underliggende sygdom hos 28 patienter. I 16 tilfælde var der registreret følger efter meningitis-sygdommen. Hyppigste følge var hørenedsættelse (fem personer) efterfulgt af epilepsi (fire personer). I alt syv patienter døde som følge af pneumokokinfektionen, og heraf havde fire patienter anden underliggende sygdom. De afdøde var i alderen 63-77 år.

Andre streptokokker

I 2021 blev der påvist otte tilfælde af meningitis forårsaget af andre streptokokker end pneumokokker. Alle otte tilfælde var påvist ved dyrkning af CSV. Syv ud af de otte tilfælde var forårsaget af beta-hæmolytiske streptokokker, heraf seks tilfælde med gruppe B-streptokokker (GBS) og ét tilfælde med gruppe G-streptokokker (GGS).

Tre af de seks tilfælde af GBS-infektion var blandt børn under 1 år. Én patient blev syg inden for 0-6 dage efter fødslen, dvs. at pågældende var smittet i forbindelse med fødslen (kaldet ”early onset disease” - EOD). Én patient blev smittet 7-90 dage efter fødslen (kaldet ”late onset disease” - LOD). To af de tre børn havde en risikofaktor for sygdom i form af præmaturitet, hvoraf den ene i tillæg havde medfødte misdannelser. Ingen af børnene er registreret med følger af infektionen med GBS. De tre øvrige tilfælde af GBS var blandt personer i alderen 51-64 år. To af disse patienter havde anden underliggende sygdom, og én patient fik følger af meningitis-sygdommen i form af visuelle defekter, mens én patient døde.

Patienten med GGS-infektion var 64 år, og havde underliggende sygdom, men er ikke registreret med følger af meningitissygdommen.

Patienten med meningitis forårsaget af infektion med non-hæmolytiske streptokokker var 20 år og fik ingen følger af sygdommen.

Haemophilus influenzae

I 2021 blev der registreret 19 tilfælde af meningitis med bakterien Haemophilus influenzae, hvoraf kun otte blev anmeldt. Heraf var tre tilfælde med H. influenzae serotype b (Hib), tre tilfælde med serotype f, otte tilfælde med non-kapsulær type, mens de resterende fem tilfælde ikke kunne typebestemmes. I 17 ud af de 19 tilfælde blev bakterien påvist i CSV. To tilfælde blev anmeldt på baggrund af klinisk mistanke om meningitis. I det ene af disse to tilfælde forelå der en positiv bloddyrkning for H. influenzae samt fund af et forhøjet antal leukocytter i CSV. I det andet tilfælde blev der påvist H. influenzae i blod og i ledvæske, og også her var der mikroskopifund med et forhøjet antal leukocytter i CSV.

Fem af de 19 tilfælde var blandt børn, alle i alderen 0-2 år. To børn på henholdsvis 0 og 2 år havde meningitis forårsaget af Hib. Det 2-årige barn havde modtaget alle tre vaccinationer mod Hib som led i børnevaccinationsprogrammet, og tilfældet blev derfor anmeldt som vaccinesvigt. Ingen af de fem børn havde underliggende sygdom, men to af dem fik følger af meningitis-sygdommen i form af høretab.

Det tredje tilfælde af Hib var hos en person over 70 år, der ikke var vaccineret. Vaccination mod Hib blev en del af børnevaccinationsprogrammet i 1993.

I 14 af de 19 tilfælde var der registreret anden underliggende sygdom, og ingen døde som følge af H. influenzae-infektion. Syv personer fik dog følger af meningitis-sygdommen, heriblandt seks med høretab.

Listeria monocytogenes

I 2021 blev der registreret tre tilfælde af meningitis forårsaget af Listeria monocytogenes, ét tilfælde hos et barn på 1 år og to tilfælde hos patienter på hhv. 70 og 89 år. For alle tre patienter var diagnosen stillet ved dyrkning eller PCR af spinalvæske.

Alle var smittet i Danmark. Alle tre havde underliggende sygdom, og én fik følger af meningitis-sygdommen, men ingen døde som følge af listeriainfektionen.

Anden ætiologi

I 2021 blev der registreret ét tilfælde af meningitis forårsaget af Klebsiella pneumoniae. Tilfældet blev påvist ved dyrkning af CSV. Klebsiella er en del af normalfloraen i mund og tarm samt på huden, men kan forårsage alvorlig sygdom andre steder i kroppen såsom lungerne eller centralnervesystemet. Patienten havde underliggende sygdom og døde som følge af infektionen.

Ukendt ætiologi

I fire tilfælde (alder 8-77 år) blev der modtaget anmeldelse på baggrund af klinik og/eller celletælling og mikroskopi af CSV forenelig med purulent meningitis, men hvor der ikke var påvisning af bakterier ved dyrkning eller PCR. Alle patienterne havde anden underliggende sygdom, og to fik følger efter meningitissygdommen mens ingen døde.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 18-19/22.