MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2020

MRSA 2020

Antallet af personer, der i 2020 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), var væsentligt lavere end i de foregående år. Der blev i 2020 registreret 2.883 tilfælde mod 3.657 tilfælde i 2019, 3.669 tilfælde i 2018, 3.579 tilfælde i 2017 og 3.550 tilfælde i 2016, figur 1. Nedgangen var forventet på grund af de covid-19-betingede restriktioner på rejser, begrænsede sociale kontakter og færre kontakter til sundhedsvæsnet.

Figur 1. Antal MRSA-tilfælde fordelt på år, 2001-2020

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste seks måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt (eksponering) til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

Tabel 1. Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde samt antal (%) med klinisk infektion, 2020

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (2.532, 88%), mens udlandssmitte var oplyst for 351 tilfælde (12%) sammenlignet med 651 tilfælde (18%) i 2019. Antallet af sygehuserhvervede MRSA-tilfælde var kun 70 (75 i 2019), og udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (2,4%). Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.307 tilfælde i 2020 (45% af samtlige tilfælde) hvilket var lavere end i 2019 (1.536 tilfælde, 42%). For 659 af disse (50%) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (99%). Antallet af MRSA af husdyrtypen (CC398) var lavere i 2020 (931) end de fire foregående år (1.122 i 2019, 1.215 i 2018, 1.212 i 2017 og 1.249 i 2016) og udgjorde 32% af det samlede antal tilfælde.

Infektioner

For 1.281 tilfælde (44%) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning, hvilket var 318 færre end i 2019. I 38 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,6% af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er på niveau med de seneste år. Hos 40 patienter og 11 sygehuspersonale påvistes en infektion med MRSA, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de seneste ti år (48). Antallet af samfundserhvervede infektioner var 622, og en stigende tendens set de foregående år blev dermed brudt i 2020, figur 2. For 90 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste seks måneder, var 159 i 2020, sammenlignet med 174 i 2019 og 186 i 2018, figur 2. Der blev påvist 215 infektioner blandt de importerede tilfælde i 2020, hvilket repræsenterer et stort fald, men antallet var sandsynligvis påvirket af den meget lave rejseaktivitet i 2020 grundet covid-19-restriktionerne.

Figur 2. Antallet af kliniske MRSA-infektioner opdelt efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2020

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=931) eller en human variant (N=31). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet, mens der for alle andre isolater blev foretaget typning.

De øvrige 1.952 isolater tilhørte 326 forskellige spa-typer, der var grupperet i 24 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De 10 hyppigste spa-typer udgjorde 45% af isolaterne. Heraf var t304 (N=170; CC6), t223 (N=133; CC22), t127 (N=129, CC1), t002 (N=110, CC5), og t008 (N=107, CC8) de fem hyppigste.

Udbrud

Statens Serum Institut tilbyder at helgenomsekventere alle isolater fra udbrud, dvs. at karakterisere isolaterne nærmere end ved spa-typning alene. Hvis et udbrud skyldes en klon inden for en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenomsekventering være en vigtig hjælp til at indkredse og afgrænse udbruddet. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes. Via anmeldeformularerne og typningen af de indsendte isolater blev der identificeret i alt 31 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner.

Disse omfattede 129 MRSA-tilfælde, heraf 51 med infektion og 78 fundet ved screening og smitteopsporing. Blandt de 31 udbrud var der syv udbrud på neonatalafdelinger. Det største udbrud omfattede 29 tilfælde (spa-type t127/CC1) på flere hospitaler i hovedstadsområdet og tilfælde relateret hertil blev påvist gennem hele 2020. Størstedelen var bærere, 19 tilfælde, mens 10 havde klinisk infektion. Et andet udbrud på neonatalafdelinger var begrænset til et hospital og omhandlede 11 tilfælde med spa-type t6100/CC5. Et udbrud på neonatalafdelinger, der begyndte tilbage i 2018, blev tilføjet yderligere fem tilfælde i 2020, så det nu omhandler 89 påviste tilfælde. (t223/CC22). Derudover var der syv udbrud på plejehjem (i alt 17 patienter) og otte udbrud på andre hospitalsafdelinger end neonatalafdelinger (20 patienter).

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var lavere i 2020 end i 2019 (henholdsvis 931 og 1.122 tilfælde). Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt men er siden stagneret. I alt havde 234 (25%) klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 253 (23%) i 2019, tabel 1.

I alt 82% af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. I alt 141 (15%) personer havde ikke kendt kontakt til dyr. Af disse havde 95 klinisk infektion. Kontakt til husdyr, særligt grise, er den vigtigste kilde til smitte med husdyr-MRSA blandt mennesker. Antallet af smittede personer uden kendt kontakt til husdyr ligger på niveau med de seneste år og tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for husdyr-MRSA for mennesker i Danmark. Der blev i 2020 konstateret ti tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket er foreneligt med MRSA-fund i minkene og deres foder. Kontakt til mink er derfor inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2020 blev der registreret 14 patienter med direkte kontakt til mink samt hos ni af disses husstandsmedlemmer. Det er lavere end de foregående år, og det må forventes, at denne smittevej bliver reduceret kraftigt de kommende år.

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde var 351, hvilket var væsentligt lavere end i 2019 (651). Antallet svarer til 12% af det samlede antal tilfælde. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2020 konstateret 24 tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417), 2017 (119) og også lavere end i 2018 (44) og 2019 (28).

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 25-26/2021.