MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

MRSA 2017

Antallet af personer, der i 2017 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) var på samme niveau som i 2016. Der blev i 2017 registreret 3.579 mod 3.550 tilfælde i 2016, figur 1.

Figur 1. Antal MRSA-tilfælde fordelt på år, 2001-2017

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste 6 måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

Tabel 1. Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde samt antal (%) med klinisk infektion

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (2.998, 84 %), mens udlandssmitte var oplyst for 581 tilfælde (16 %) mod 712 tilfælde i 2016 (20 %). Antallet af sygehuserhvervede tilfælde steg til 100 mod 43 i 2016, men udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (2,8 %). Antallet af MRSA af husdyrtypen (CC398) var på samme niveau i 2017 (1.212) som i 2016 (1.249) og udgjorde 34 % af det samlede antal tilfælde. Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.402 tilfælde i 2017 (39 % af samtlige nye tilfælde) hvilket er en smule højere end andelen i 2016 (1.280 tilfælde, 36 %). For 744 af disse (53 %) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (92 %).

Infektioner

I 1.471 tilfælde (41 %) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 46 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 2,2 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er på samme niveau som sidste år (41 tilfælde, 2,1 %). Der var et noget højere antal sygehuserhvervede infektioner i 2017. Hos 44 patienter og 19 sygehuspersonale påvistes en infektion med MRSA, hvor det samlede antal i 2016 var 43. Antallet af samfundserhvervede infektioner steg lidt i 2017 til 654, hvor der i de foregående år blev påvist henholdsvis 456 i 2014, 500 i 2015 og 607 i 2016, figur 2. For 144 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste 6 måneder, har stort set været uændret siden 2014 (155 i 2016, 133 i 2015, 140 i 2014), figur 2.

Figur 2. Antallet af kliniske MRSA-infektioner opdelt efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2017

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=1.212) eller en human variant (N=39). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet.

De øvrige 2.328 isolater (65 %) tilhørte 340 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC22 (N=366) og CC5 (N=354), udgjorde henholdsvis 16 % og 15 % af de 2.328 isolater og bestod af henholdsvis 34 og 33 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 50 % af isolaterne. Heraf var t304 (N=249; CC8) og t223 (N=198; CC22) de to hyppigste.

Udbrud

Via anmeldeformularerne og typningen af de indsendte isolater blev identificeret i alt 14 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner, omfattende 105 MRSA-tilfælde, heraf 21 med infektion og 84 fundet ved screening. Blandt de 14 udbrud var der fire udbrud på neonatal-afdelinger og tre på kirurgiske afdelinger. To udbrud på neonatal-afdelinger omfattede henholdsvis 26 tilfælde (spa-type t005) og 24 (spa-type t690), hvoraf størstedelen (henholdsvis 24 og 22) var bærere. De resterende udbrud omfattede to til ni tilfælde.

Stafylokoklaboratoriet på Statens Serum Institut tilbyder at helgenom-sekvensere alle isolater fra udbrud, dvs. karakterisere isolaterne nærmere end bare ved spa-type. Hvis et udbrud skyldes en klon indenfor en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenom-sekvensering være en vigtig hjælp til at identificere, hvilke isolater der tilhører udbruddet, og hvilke der ikke gør. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes.

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde faldt en smule fra 1.249 tilfælde i 2016 til 1.212 i 2017. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt, men er siden stagneret. I alt 272 (22 %) havde i 2017 klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 218 (17 %) i 2016, tabel 1. 84 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. 21 personer havde indirekte kontakt til dyr via deres erhverv som fx slagter eller staldmontør. I alt 172 (14 %) personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er lidt færre end i 2016 (209 personer, svarende til 17 %). Af disse havde 92 klinisk infektion, svarende til 34 % af alle identificerede infektioner blandt husdyr-MRSA CC398. Der blev i 2017 konstateret fire tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. Alle fire patienter var fortsat i live 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket er foreneligt med MRSA-fund i minkene og deres foder. Kontakt til mink er derfor inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2017 udgjorde minkkontakt 41 tilfælde af husdyr-MRSA CC398, hvilket var en stigning sammenlignet med 2014-2016, hvor der årligt blev fundet henholdsvis 15, 15 og 26 tilfælde.

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde faldt fra 712 i 2016 til 584 i 2017, hvilket svarer til 16 % af det samlede antal tilfælde. En af årsagerne er det lavere antal flygtninge, der kom til Danmark i 2017, sammenlignet med de foregående år. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst, og i Danmark kun tilbydes MRSA-behandling, såfremt de logistiske forhold tillader det. Der blev i 2017 konstateret 119 nye tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og disses familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417).

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 25/18