Malaria - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Årsopgørelse for importeret malaria 2018

I 2018 påviste landets Kliniske Mikrobiologiske Afdelinger (KMA) og Statens Serum Institut (SSI) i alt 64 tilfælde af malaria importeret til Danmark, tabel 1. Årsopgørelsen er baseret dels på de obligatoriske anmeldelser indsendt til SSI, dels på supplerende dataudtræk fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Fra KMA’erne blev anmeldt 44 tilfælde, men ifølge MiBa blev yderligere 20 malariatilfælde diagnosticeret i Danmark i 2018, men ikke anmeldt til SSI. I tilfælde med manglende oplysninger om smitteland blev disse indhentet ved henvendelse til de pågældende hospitaler.

Tabel 1. Antal importerede tilfælde af malaria til Danmark, fordelt på smittested og malariatype, 2018

Af de 64 malariatilfælde var hovedparten, 58 (91 %), erhvervet under ophold i Afrika, geografisk ligeligt fordelt mellem lande i henholdsvis vestlige, østlige og sydlige Afrika. Kun fem tilfælde var erhvervet i Asien, heraf fire i Afghanistan, mens et enkelt tilfælde var erhvervet i enten Thailand eller Malaysia i Sydøstasien. Et enkelt malariatilfælde var erhvervet i Papua Ny Guinea i Oceanien, mens der ingen tilfælde sås fra Mellem- eller Sydamerika i 2018.

De fleste af tilfældene, 49 (78 %), skyldtes smitte med Plasmodium falciparum. Derudover sås 10 tilfælde (16 %) af Plasmodium vivax, to tilfælde af Plasmodium ovale, ét tilfælde af Plasmodium malariae og ét tilfælde af Plasmodium cynomolgi, som er en zoonotisk malariaart, som normalt kun ses hos aber. Et enkelt tilfælde kunne ikke artsbestemmes.

Samtlige tilfælde af P. falciparum i 2018 var erhvervet i Afrika. Fra Afrika sås desuden fem tilfælde af P. vivax, to tilfælde af P. ovale og ét tilfælde af P. malariae. De fem tilfælde af P. vivax sås alle hos rejsende fra Eritrea/Etiopien, i lighed med de seneste år, men med faldende tendens. Fra Asien sås ingen tilfælde af P. falciparum, men derimod fire tilfælde af P. vivax fra Afghanistan samt ét tilfælde af P. cynomolgi erhvervet i enten Thailand eller Malaysia. Det ene importerede tilfælde fra Papua Ny Guinea var ligeledes forårsaget af P. vivax.

Medianalderen for de rapporterede malariatilfælde var 37 år (spændvidde 4 til 73 år). Lidt flere mandlige end kvindelige rejsende var smittet, henholdsvis 37 og 27 personer.

Et flertal på 42 (66 %) af alle de importerede malariatilfælde sås blandt rejsende med anden etnisk oprindelse end dansk, heraf fem tilfælde hos børn under 10 år.

Der blev i 2018 registreret et dødsfald på grund af malaria i Danmark. Der var tale om et tilfælde hos en dansk mand hjemkommet fra Vestafrika. De nærmere omstændigheder omkring forløbet er endnu uafklarede.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde til Danmark siden 1998, fordelt på smittested, mens figur 2 viser udviklingen i antallet af de forskellige malariatyper påvist i Danmark siden 1998. Kurverne illustrerer et markant fald i importeret malaria i 2018, som blandt andet kan forklares med nedgangen i tilfælde af vivax-malaria hos flygtninge og migranter fra Eritrea/Etiopien, som steg markant i perioden 2014 til 2016.

Figur 1. Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde til Danmark, fordelt på smittested, 1998-2018

 

Figur 2. Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde i Danmark, fordelt på arter, 1998-2015

 Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 27a/19.