Invasiv pneumokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

Invasiv pneumokoksygdom 2017

Der blev i 2017 påvist 771 tilfælde af invasiv pneumokoksygdom (IPS) i Danmark, svarende til en incidens på 13,4 tilfælde pr. 100.000. De 771 tilfælde var fordelt på identifikation af pneumokokker i blod (691), spinalvæske (49), både blod og spinalvæske (14), pleura (12), ledvæske (4) og ascites (1).

Siden den 1. oktober 2007 har det været lovpligtigt ved invasiv pneumokoksygdom at indsende pneumokokisolater til serotypebestemmelse til Bakterier, Parasitter & Svampe, Statens Serum Institut. Hermed dannes grundlaget for den nationale overvågning. Overvågningen inkluderer desuden de tilfælde hvor et dyrkbart isolat ikke forefindes. Disse tilfælde er siden 2010 primært identificeret via Den danske Mikrobiologidatabase (MiBa).

Invasiv pneumokoksygdom ses typisk blandt helt små børn og i den ældre del af befolkningen. Blandt de små børn er der en overvægt af drenge, men i de andre aldersgrupper er fordelingen mellem kønnene mere ligelig. Incidensen er jævnt fordelt over landet. Tabel 1 og 2 viser fordelingen i 2017 og 2016 på køn, alder og geografi.

Tabel 1. Invasiv pneumokoksygdom fordelt på køn, aldersgrupper og incidens pr. 105, 2016 og 2017

Tabel 2. Antal og incidens pr. 105 af invasiv pneumokoksygdom fordelt på region og landsdel, 2016 og 2017

Invasiv pneumokoksygdom forekommer primært i årets kolde måneder. Figur 1 viser hvordan tilfældene af IPS for 2016 og 2017 fordeler sig over året.

Figur 1. Tilfælde af invasiv pneumokoksygdom per måned, 2016 og 2017

Efter introduktionen af pneumokokvacciner i det danske vaccinationsprogram i 2007 er incidensen af invasiv pneumokoksygdom blandt de små børn faldet drastisk. Vaccinerne har desuden haft en effekt blandt de ikke-vaccinerede aldersgrupper grundet den såkaldte flok-beskyttelseseffekt. Dette er især tydeligt i aldersgruppen med højest incidens, de ældre. Figur 2 viser incidensen for syv aldersgrupper i perioden 2000 til 2017.

Figur 2. Aldersspecifik og samlet incidens af laboratoriebekræftede  tilfælde af invasiv pneumokoksygdom, 2000-2017

PCV-7-vaccinen beskytter mod serotyperne 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F. PCV-13-vaccinen dækker desuden serotyperne 1, 3, 5, 6A, 7F og 19A. Efter vaccinernes indførsel er forekomsten af PCV-inkluderede serotyper mindsket markant for hele befolkningen.
I de senere år er især serotype 8 blevet fremherskende, og i 2017 blev der påvist 195 tilfælde af IPS forårsaget af serotype 8 svarende til 25,3 % af det samlede antal. Serotype 8 er desuden den mest dominerende pneumokokserotype ved IPS i Europa. Figur 3 viser antallet af tilfælde med de tilhørende mest dominerende serotyper i perioden 2000 til 2017.

Figur 3. Fordeling af hyppige pneumokokserotyper ved invasiv  pneumokoksygdom, 2000-2017

Antibiotikaresistens for pneumokokisolater fra invasiv pneumokoksygdom rapporteres årligt til DANMAP. I 2017 var 94,4 % af alle isolaterne sensitive for både penicillin og erythromycin. For penicillin var 3,8 % af isolaterne intermediært sensitive og ingen var resistente. For erythromycin var 3,5 % resistente. For begge stoffer er disse niveauer lavere end for de foregående seks år.

Vi vil gerne takke alle de klinisk mikrobiologiske afdelinger i landet for deres bidrag til den nationale overvågning og et godt samarbejde.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 40-41/18.