Internationalt samarbejde

Statens Serum Institut indgår aktivt i det internationale samarbejde inden for kerneområderne epidemiologi, specialdiagnostik, biologisk beredskab og sikring af vaccineforsyning.

I en globaliseret verden er infektionsbilledet ustabilt. Den øgede trafik mellem lande og kontinenter, turisme og voksende samhandel gør, at smitsomme sygdomme kan spredes med en hidtil uset hastighed.

Statens Serum Institut indgår derfor aktivt i det internationale samarbejde inden for kerneområderne epidemiologi, specialdiagnostik, biologisk beredskab og sikring af vaccineforsyning.

Statens Serum Institut er endvidere dansk kontaktcenter for det verdensomspændende varslingssystem under WHO og et tilsvarende varslingssystem mellem EU-landene.

Konkret udmøntes samarbejdet i:

 • deltagelse i europæisk og international sygdomsovervågning koordineret af henholdsvis ECDC og WHO
 • varetagelse af internationale opgaver for ECDC og WHO, bl.a. gennem kontrakter og drift af WHO collaborating centres
 • international forskning, overvågning og udviklingssamarbejde
 • undervisning og uddannelse, bl.a. gennem det europæiske program for uddannelse i interventionsepidemiologi, EPIET
 • deltagelse i det europæiske program for uddannelse i public health microbiology, EUPHEM
 • deltagelse i ECDC's rådgivende forum og forskellige arbejdsgrupper
 • kontaktpunkt for EU's varslingssystem EWRS
 • kontaktpunkt for WHO's sundhedsregulativ IHR.

EDCTP

Dansk deltagelse i EDCTP

The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) EDCTP er et EU-støttet Horizon 2020, art. 185 initiativ, som yder støtte til forskning i nye behandlingsformer inden for hiv/aids, tuberkulose, malaria og neglected infectious diseases (NID).

Det danske Uddannelses- og Forskningsministerium anmodede i 2003 Statens Serum Institut (SSI) om at indtræde i EDCTP´s styrende organ, General Assembly (GA) for at varetage danske interesser. EDCTP har siden udviklet sig til en betydningsfuld og respekteret partner i det globale forskningssamarbejde omkring klinisk afprøvning af vacciner og lægemidler imod de alvorlige infektionssygdomme i subsaharisk Afrika.

Ved det første EDCTP programs afslutning i 2013 besluttede EU's Kommission for Forskning og Innovation at videreføre og udvide programmet. Det andet EDTCP-program (EDCTP-2) blev lanceret i 2014 og finansieres i dag af et direkte EU-tilskud på 683 mio. € (5,1 mia. DKK), dels af et tilsvarende beløb i national medfinansiering fra EU-medlemslandene samt yderligere af 500 mio. € (3,7 mia. DKK) fra den private sektor. EDCTP-2 har således i tiåret til programmets afslutning i 2024 et samlet budget på i alt 1.866 mio. € (13,9 mia. DKK), og det er dermed EU´s største art. 185 program.

Læs mere om mulighederne for projektstøtte fra EDCTP her!

Danmark støtter EDCTP med midler fra Statens Serum Institut, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Københavns Universitet og Danida(igennem medfinansiering i form af projektstøtte). Danmark er repræsenteret i EDCTP´s bestyrelse af den danske delegat Mikkel Lyndrup, som varetager Danmarks overordnede interesser.

Ved behov for yderligere information eller spørgsmål, kontakt venligst det danske EDCTP-sekretariat på telefon +45 3268 3304 eller e-mail mily@ssi.dk

EDCTP logo

EuroMOMO

EuroMOMO

Euromomo er et projekt, som har til formål at udvikle og drive en koordineret monitorering af dødelighed i Europa.

Hensigten dermed er at forbedre mulighederne for at opdage og ikke mindst vurdere omfanget og betydningen af hændelser, som kan have effekt på folkesundheden i form af øget dødelighed.

Eksempler på dette kan være pandemisk influenza eller andre betydelige epidemier, men også effekten af påvirkninger af ikke-smitsom karakter, som for eksempel ekstreme hedebølger eller andre betydelige miljøpåvirkninger, vil kunne måles.

I EuroMOMO er der udviklet en fælles matematisk model for at bestemme overdødelighed i en række europæiske lande, og der er etableret procedurer for at indsamle og analysere data så rettidigt som muligt.

Projektet er koordineret af SSI og omfatter 29 internationale partnere.

EuroMOMO logo

ECDC, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol

ECDC

ECDC er et EU-agentur med det formål at styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme. ECDC blev etableret i 2005 og ligger i Stockholm, Sverige.

ECDC's mission er at identificere, vurdere og formidle viden om smitsomme sygdomme.

For at opnå dette mål arbejder ECDC sammen med EU's institutioner og medlemsstater med henblik på at styrke og udvikle sygdomsovervågning på tværs af medlemslandene.

ECDC udvikler og driver systemer til tidlig varsling af trusler fra smitsomme sygdomme. I samarbejde med europæiske eksperter samler og udarbejder ECDC risikovurderinger og videnskabelige udredninger om aktuelle og kommende infektiøse trusler.

Inden for ECDC's mission varetages følgende opgaver:

 • Opsøge viden samt indhente, analysere, vurdere og formidle relevante videnskabelige og tekniske data
 • Udarbejde videnskabelige redegørelser og yde videnskabelig og teknisk assistance herunder uddannelse
 • Yde rettidig information til Kommissionen, medlemslandene, andre EU-agenturer og internationale organisationer der arbejder inden for folkesundhed
 • Koordinere europæiske netværk af institutioner, der virker inden for ECDC's arbejdsområde, herunder netværk etableret i forbindelse med folkesundhedsaktiviteter støttet af EU-kommissionen og de dedikerede europæiske overvågningsnetværk
 • Udveksle information, ekspertise og viden om god praksis samt fremme udvikling og implementering af europæisk samarbejde.