Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Akut hepatitis B 2018

I 2018 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ni anmeldelser af personer med akut hepatitis B, heraf var syv mænd. Medianalderen var 30 år (spændvidde 16-72 år). Otte personer var af dansk herkomst, og én var andengenerationsindvandrer. Fire personer var smittet i Danmark, to via heteroseksuel smitte og to via homoseksuel smitte. De øvrige var formodet smittet i henholdsvis Marokko, Spanien, Vietnam, Nepal og Tyrkiet. To af de udenlandsk smittede var angivet som smittet homoseksuelt, én heteroseksuelt og for de sidste to kunne man ikke komme smittemåden nærmere. De havde været på ferierejser i henholdsvis Nepal og Tyrkiet før udbrud af sygdom, og det antages, at personerne er smittet under deres respektive rejser.

Kronisk hepatitis B 2018

I 2018 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 155 anmeldelser af personer med kronisk hepatitis B, tabel 1. I alt 101 (65 %) var kvinder, tabel 2. Medianalderen for kvinder var 32 år (spændvidde 15-81 år), for mænd var den 36 år (spændvidde 7-74 år).
I alt var 45 % (n=69) af kvinderne blev fundet i den generelle screening af gravide.
Der var kun fem danske personer anmeldt med kronisk hepatitis B i 2018, tabel 3.

Tabel 1. Antal anmeldte tilfælde med kronisk hepatitis B, fordelt på regioner, landsdele og anmelde-incidens, 2017 og 2018

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde med kronisk hepatitis B, fordelt på køn og alder, 2018

De resterende personer, 150 (97 %), var af udenlandsk herkomst, heriblandt tre adopterede samt ni andengenerationsindvandrere, hvoraf syv var anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark før indførelsen af den generelle screening af gravide i november 2005. For de sidste to var der ingen information om smittemåde, men begge var født i Danmark af mødre fra højendemiske områder, så mor-barn-smitte er sandsynlig.

De anmeldte med udenlandsk herkomst fordelte sig på 40 forskellige lande, heraf var 34 (23 %) personer fra Mellemøsten.

Grundet den generelle screening af gravide var der, blandt anmeldte med udenlandsk herkomst, en overvægt af kvinder, figur 1. Især kvinder fra Sydøstasien og Østeuropa var overrepræsenteret i forhold til mænd, idet de udgjorde henholdsvis 77 % og 67 %.

Figur 1. Antal personer af udenlandsk herkomst fra udvalgte regioner, anmeldt med kronisk hepatitis B,  fordelt på køn og geografisk ophavsregion, 2018

Blandt de 109 med oplysning om smittekilde var den hyppigste smittekilde mor-barn-smitte (n=95, 87 %), tabel 3.

Tabel 3. Antal anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis B, fordelt på smittevej og herkomst, 2018

Der blev ikke anmeldt smitte hos nyfødte, men i alt tre børn blev anmeldt med kronisk hepatitis B i 2018. To var født i udlandet og smittet før ankomst til Danmark. Ét barn var født i Danmark, af en mor fra et højendemisk land, før gravidscreeningen i Danmark blev indført. Alle tre børn var anmeldt som mor-barn-smitte.

Fem personer var heteroseksuelt smittet, to i Danmark og tre i udlandet. Én person var anmeldt som smittet ved nær social kontakt i Vietnam.

Tre personer var anmeldt som smittet ved iv. stofbrug i Danmark. 

Fem var anmeldt som nosokomielt smittet, tre i Østeuropa, to i Mellemøsten. Samtlige var smittet før ankomst til Danmark. For 46 personer var smittekilde ikke angivet.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 47/19.