Gravidscreening 2018

Screening af gravide, 2018

I 2018 blev der udført 63.179 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Af disse blev 63.158 kvinder (99,9 %) undersøgt for hepatitis B virus (HBV), 63.080 (99,8 %) for hiv og 63.135 (99,9 %) for syfilis.

Gravide med hepatitis B-infektion

Ud af 63.158 testede gravide kvinder var 153 positive (0,24 %) for HBsAg (hepatitis B surface antigen), hvilket er på niveau med tidligere år. Positiv HBsAg er udtryk for enten aktuel akut eller kronisk infektion med hepatitis B-virus.

Blandt disse blev 69 (45 %) fundet HBsAg-positive for første gang i 2018. De øvrige 84 kvinder (55 %) var allerede fundet HBsAg-positive ved tidligere undersøgelser.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut (SSI) rykker læger for anmeldelse af gravide med hepatitis B, hvis der ikke foreligger aktuel eller tidligere anmeldelse. Alle blev som følge heraf anmeldt til det lovpligtige nationale meldesystem i 2018.

HBeAg , en markør for sygdomsaktivitet associeret med øget risiko for intrauterin mor-barn-smitte, blev påvist hos 12 (8 %) af kvinderne.
Som i de foregående år stammede de fleste HBeAg-positive kvinder fra Sydøstasien, tabel 1.

Tabel 1. Antal gravide testet positive for HBsAg, fordelt på herkomst og HBeAg-status, 2018

Siden implementeringen af screening for hepatitis B i 2005, er antallet af børn smittet med hepatitis B ved fødslen i Danmark faldet betydeligt, figur 1. I både 2016 og 2017 var ingen børn under 18 år anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark. I 2018 blev et barn på 16 år (altså født før den generelle screening) anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark.

Figur 1. Hepatitis B-infektion anmeldt hos børn <18 år, smittet ved fødslen i Danmark, 2001-2018

Hiv-positive gravide

Blandt 63.080 gravide kvinder testet for hiv var 32 (0,05 %) positive.

I alt fem kvinder havde ny-påvist hiv, og 27 var kendt hiv-positive.

Blandt de ny-påviste hiv-positive gravide var fire fra Afrika og én fra Danmark, tabel 2. To var indvandret i henholdsvis 2014 og 2017, og burde således være blevet tilbudt en hiv-test ved ankomsten til Danmark, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle ny-påviste hiv-positive gravide kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for hiv.

Tabel 2. Antal gravide testet positive for hiv, fordelt på herkomst og diagnosestatus, 2018

Gravide med syfilis

Blandt 63.135 gravide kvinder screenet for syfilis i 2018 var 109 positive. Hovedparten af disse var falsk positive eller havde antistoffer fra tidligere syfilis. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 108 af kvinderne (99 %). Den konfirmatoriske test gør det muligt at identificere både de falsk positive/tidligere smittede og de gravide med aktuel syfilis. Blandt disse fik 21 påvist aktuel syfilis, svarende til 0,03 % af alle de screenede gravide.

Af de 21 positive havde 12 dansk herkomst, fire var fra Sydøstasien, to fra Brasilien og én fra henholdsvis Rusland, Congo og Grønland.

Kun 10 af de 21 kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for syfilis.

Én kvinde fik aldrig foretaget en konfirmatorisk test trods flere opfordringer fra SSI.

Der blev ikke anmeldt nogen tilfælde af kongenit syfilis i 2018.

Dobbeltinfektioner

Der blev rapporteret dobbeltinfektion hos tre gravide; to med hiv og HBV samt én med HBV og syfilis.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 21/19.