Campylobacterinfektioner - opgørelse over sygdomsforekomst 2018-19

Campylobacterinfektioner 2018-19

I 2018 blev der registreret 4.547 tilfælde af campylobacterinfektioner (79 tilfælde pr. 100.000), 7% flere end året før. I 2019 sås yderligere en stigning, hvor der blev registreret 5.389 tilfælde (93 tilfælde pr. 100.000), hvilket var det højeste nogensinde. Siden 2012 har der generelt været en stigende tendens i antallet af campylobacterinfektioner, figur 1.

Figur 1. Antal registrerede campylobactertilfælde, 2012-2019

Alder, køn og geografi

Den aldersspecifikke sygdomsbyrde i 2018 og 2019, figur 2, viser et klassisk billede for campylobacterinfektioner med en høj incidens blandt unge voksne i tyverne. Til gengæld var incidensen blandt ældre over 85 år (og især hos mænd) højere end tidligere observeret, og blandt de små børn (0-4 år) var incidensen tydeligt lavere end tidligere. Disse tendenser blev observeret i både 2018 og 2019; dog var incidensen i 2019 forholdsvist højere blandt 15-24 årige (122 pr. 100.000 personer) og personer over 85 år (176 pr. 100.000) sammenlignet med de samme aldersgrupper i 2018 (hhv. 105 og 127 per 100.000). Som generelt observeret for campylobacterinfektioner var der også i 2018-19 en mindre overvægt af drenge og mænd blandt de anmeldte tilfælde; de udgjorde 53% i 2018 og 54% i 2019.

Figur 2. Incidensen af campylobacterinfektioner fordelt på køn og alder, 2018-2019

Incidensen på landsplan i 2018-19 var ulige fordelt over de forskellige kommuner, figur 3. Bortset fra de små kommuner Christiansø, Fanø og Ærø blev de laveste incidenser rapporteret fra Lemvig og Odsherred kommuner med hhv. 31 og 37 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, hvorimod der i Tårnby Kommune og på Bornholm blev rapporteret henholdsvis 222 og 200 campylobactertilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Figur 3. Incidensen af campylobacterinfektioner, fordelt på kommune, 2018-2019

Udlandsrejse

For 2018 forelå rejseinformation for i alt 3.249 tilfælde (71%). Af alle de registrerede tilfælde i 2018 var 1.514 (33%) registreret som erhvervet i udlandet. For 2019 forelå rejseinformation fra 3.451 tilfælde (64%). Af alle de registrerede tilfælde i 2019 var 1.928 (36%) registreret som erhvervet i udlandet. Ser man bort fra den andel af patienterne, for hvem smitteland ikke er angivet, ses det således, at andelen af udlandssmittede oversteg, hvad der tidligere er blevet registreret, idet den i 2018 udgjorde 47% og i 2019 56% af patienterne. Disse tal kan dog være påvirkede af en ændret registreringsmetode, idet disse data fra 2018 og frem hentes direkte fra den nationale mikrobiologiske database (MiBa). Tidligere års data, der var baseret på interview med en stikprøve at patienterne, pegede på, at omkring 1/3 af alle patienter smittes i udlandet, og dette menes fortsat at være det mest retvisende estimat.

I 2019 var flest patienter smittet i Tyrkiet med 192 registrerede infektioner, efterfulgt af Spanien (191), Thailand (90), Indonesien (85), Indien (60), Frankrig (50) og Marokko (49). Disse lande er tidligere også rapporteret som de hyppigste i forbindelse med campylobacterinfektioner, men det bør bemærkes, at rejsemålene også afspejler de lande, som mange danskere besøger.

Sygdomsudbrud

I den nationale vand- og fødevareudbrudsdatabase (FUD) blev tilsammen i 2018 og 2019 registreret fire større udbrud med campylobacter. To af disse udbrud fandt sted på Bornholm (ét i februar-marts 2018 og ét i november 2019), og smittekilden kunne ikke verificeres, omend en case-kontrol-undersøgelse pegede på mælk som kilde i det seneste udbrud. Et tredje udbrud skete i september 2018 blandt skolebørn som under et gårdbesøg fik serveret rå (upasteuriseret) mælk. Som beskrevet har genetisk overvågning af campylobacterinfektioner vist, at der formentlig forekommer et stort antal mindre udbrud. Desuden blev et usædvanligt stort udbrud i 2019 påvist gennem helgenomsekventering af bakterieisolater, EPI-NYT 6/20. Der var 88 bekræftede patienter i dette udbrud, men det estimeres, at der reelt var tale om et udbrud med adskillige hundrede tilfælde af samme genetiske type, og udbruddets størrelse blev også afspejlet i den landsdækkende overvågning, hvor der i 2019 var mere end 800 flere tilfælde end året før. Udbruddet skyldtes danskproduceret kylling.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 6/20