Campylobacterinfektioner - opgørelse over sygdomsforekomst 2016/17

Campylobacter-infektioner, 2016/17

 Der blev i 2016 registreret 4678 tilfælde (82 pr. 100.000) af Campylobacter spp infektioner, 7 % flere end året før og det højeste antal registrerede årlige infektioner nogensinde. Derimod sås igen et fald i 2017, idet der her blev registreret i alt 4243 tilfælde (74 pr. 100.000), dvs. færre end i 2015. Det årlige antal infektioner i en længere årrække kan ses her. Et udvalg af stammerne (435 stk.) blev artsbestemt og 27 (6,2 %) af disse var C. coli, mens de resterende var C. jejuni. Campylobacter-isolater bliver i almindelighed ikke indsendt til SSI til karakterisering.

Alders, køns og geografisk fordeling

Den aldersspecifikke incidens vises i figur 1. Sygdomsbyrden er, ganske typisk for campylobacter, relativt ligeligt fordelt hen over alle aldersgrupper, men med en overrepræsentation blandt personer i tyverne. Antallet af tilfælde pr aldersgruppe kan ses her for 2016 og her for 2017. Som også observeret i tidligere år var der en svag overvægt af drenge og mænd blandt patienterne, de udgjorde 54% i 2016 og 53% i 2017.

Figur 1. Incidensen af Campylobacter-infektioner fordelt på køn og 5-års aldersgruppe 

Incidensen af infektionerne var ikke ligeligt fordelt hen over landet, vurderet ud fra patienternes bopælskommuner. Den strakte sig fra 0 (Christiansø) til 202 patienter pr 100.000 indbyggere (Bornholm), figur 1. Antallet af infektioner opgjort pr kommune for hvert af de to år, kan ses her.

Figur 2. Fordelingen af Campylobacter-patienter pr. kommune, 2016-2017. Kortet viser incidencen pr. kommune i fire grupper, svarende til de fire kvartiler.

Udlandsrejse

For 2016 forelå rejseinformation for i alt 2.294 tilfælde (49%). Heraf var 896 (39 %) registreret som erhvervet i udlandet. For 2017 forelå rejseinformation fra 2.335 tilfælde (55 %). Heraf var 1.093 (47 %) registreret som erhvervet i udlandet. De hidtidige tal for andelen af udlandsrejsende har ligget på omkring 35 %. Der var således en markant stigning i andelen af udlandssmittede i 2017.

Flest patienter var smittet Thailand med 218 registrerede infektioner fulgt af Spanien, Tyrkiet, Indonesien, Indien, Grækenland og Marokko med henholdsvis 207, 155, 137, 88, 82 og 74 infektioner. Denne rejsefordeling afspejler naturligvis, hvilke rejsemål mange danskere besøger.

Sygdomsudbrud

Udbrud med Campylobacter forekommer relativt sjældent. I den nationale vand- og fødevareudbrudsdatabase registreredes i 2016 og 2017 henholdsvis 3 og 2 udbrud med Campylobacter-infektioner. I juni 2016 fandt et udbrud sted i københavnsområdet blandt ansatte hos flere firmaer, som benyttede et særligt catering-firma til frokostleverancer. Her blev 103 personer fra 19 firmaer syge, og udredningen tydede på, at kilden var krydskontaminering i håndtering af andekød og fersk grønt.

Et andet mindre udbrud var interessant, fordi det blev opdaget som følge af at udvalgte stammer fra patienter blev indsamlet og helgenom-sekventeret i forbindelse med et forskningsprojekt. Dette udbrud forekom i maj og juni måned 2016 og involverede otte personer, der alle var smittet på Bornholm. Smittekilden kunne ikke endeligt identificeres, men den bedste hypotese var, at udbruddet skyldtes italiensk rucola- og napolitana-salat, som tidligere i maj måned blev tilbagetrukket efter påvisning af Campylobacter.

I juni måned 2017 blev 66 ud af 245 århusianske skolebørn syge efter besøg på en gård, hvor de fik serveret rå mælk direkte fra stalden. En kohorte undersøgelse viste med stor sandsynlighed, at indtag af den rå mælk forårsagede udbruddet. Der blev i perioden 2016-17 ikke beskrevet vandbårne udbrud med Campylobacter.