Behandling af personoplysninger i EFTER-COVID

Her finder du oplysninger om, hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med undersøgelsen EFTER-COVID.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter man os?

SSI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med fremsendelse af invitation til deltagelse i undersøgelsen og den efterfølgende behandling af resultaterne fra undersøgelsen.

Vores kontaktoplysninger er:

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 32683268
E-mail: eftercovid@ssi.dk

2. Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig

SSI’s myndighedsopgave efter sundhedslovens § 222 er bl.a. at indgå i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme, herunder i form af overvågning og monitorering af smitsomme sygdomme. EFTER-COVID er en undersøgelse, der har til formål at afdække, hvordan COVID-positive og COVID-negative personer har det i ugerne og månederne efter test (uanset resultat) og sammenligne de to grupper.

Efter at have været ramt af pandemien i over et år, ved vi nu, at covid-19 kan være alvorlig med betydelig risiko for hospitalsindlæggelse, respiratorbehandling og død, særligt i visse risikogrupper. Ny viden antyder, at der kan optræde senfølger, herunder hovedpine, åndenød, træthed, nedsat smagssans og nedsat kognitiv funktion (koncentrationsbesvær og tendens til nedtrykthed eller depression). Det, vi spørger til, er alvorlige, men også milde symptomer, der kan være svære at tidsfæste. Det er især omfanget og varigheden af disse senfølger, som EFTER-COVID vil undersøge ved at spørge både raske og syge om deres helbred før og efter test og sygdom.

3. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger, herunder:
  • Navn
  • Adresse
 • Almindelige, fortrolige personoplysninger, herunder:
  • CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger i form af:
   • svar på, om du har været smittet med covid-19

Såfremt du svarer på spørgeskemaet, behandler vi endvidere dine svar på spørgsmålene. Hvilke oplysninger, vi behandler, vil afhænge af dine svar.

Foruden de ovennævnte oplysninger vil SSI endvidere, via offentlige registre, trække en række yderligere personoplysninger om dig, for eksempel alder, køn og socioøkonomisk baggrund. Dette vil SSI gøre, når det er nødvendigt for SSI’s arbejde med og indsats i forhold til at overvåge og vurdere befolkningens helbred under og efter pandemien.

Det er generelt SSI’s opgave at overvåge og bekæmpe sygdomsspredning, jf. sundhedslovens[1]  § 222.

Vi behandler således personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens2 artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens3 § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne kan videregives til forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig betydning under forudsætning af, at relevante tilladelser er indhentet og lovgivning iagttaget. En sådan videregivelse kan ske i medfør af databeskyttelseslovens § 10.

SSI anvender databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, herunder Sundhedsdatastyrelsen. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysningerne til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget oplysninger om dit CPR-nummer fra CPR-Registret. Derudover modtager vi oplysninger fra dig selv. Vi kan endvidere modtage yderligere oplysninger om dig, for eksempel alder, køn og socioøkonomisk baggrund, fra offentlige registre, når det skønnes nødvendigt for SSI’s arbejde med og indsats i forhold til at vurdere befolkningens helbred under og efter pandemien.

7. Opbevaring af personoplysninger om dig

Personoplysninger om dig og eventuelle svar på spørgeskemaet vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for udførelsen af undersøgelsen. Oplysningerne vil herefter blive slettet eller anonymiseret.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 903 af den 26. august 2019 af sundhedsloven med senere ændringer.

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

3 Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SSI, via projektets postkasse EFTER-COVID, som du finder under Statens Serum Instituts hovedpostkasse i e-boks eller til eftercovid@ssi.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Sundheds- og Ældreministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle Ginnerup-Nielsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: databeskyttelse@sum.dk

Per brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os sikkert
Handler din henvendelse om din deltagelse i EFTER-COVID, bedes du kontakte os fra din digitale postkasse, fx via e-boks eller borger.dk:
Ved at trykke på dette link kan du skrive direkte til EFTER-COVID
Husk at have MitID eller NemID klar, så du kan logge på Digital Post.
Du kan også finde EFTER-COVIDs postkasse i e-boks eller på borger.dk ved at trykke på ”Skriv ny besked” og vælge EFTER-COVID som modtager under Statens Serum Institut. 
Andre henvendelser til sekretariatet kan ske til SSI via telefon eller brev:
Statens Serum Institut

att.: EFTER-COVID

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: 32683268

Kontakt os sikkert

Handler din henvendelse om din deltagelse i EFTER-COVID, bedes du kontakte os fra din digitale postkasse, fx via e-boks eller borger.dk:

Ved at trykke på dette link kan du skrive direkte til EFTER-COVID

Husk at have MitID eller NemID klar, så du kan logge på Digital Post.

Du kan også finde EFTER-COVIDs postkasse i e-boks eller på borger.dk ved at trykke på ”Skriv ny besked” og vælge EFTER-COVID som modtager under Statens Serum Institut. 

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske til SSI via telefon eller brev:

Statens Serum Institut
att.: EFTER-COVID
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon: 32683268