Forskning i Aspergillus

Svampeafsnittet forsker i hyppigheden af alvorlige Aspergillus infektioner og hvordan de kan påvises og behandles.

Baggrund

Aspergillus svampen findes vidt udbredt i miljøet, i jord, luft, kompost, byggematerialer og meget mere. Vi inhalerer hver dag mellem 10 og 100 svampesporer per kubikmeter luft, når vi trækker vejret.

Vores luftveje og immunsystem er beregnet til at håndtere den store mængde svampesporer, vi dagligt inhalerer, men hos patienter, hvor lungearkitekturen er ændret (eksempelvis efter tuberkulose eller ved alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom eller influenza), eller hvor det generelle immunsystem er nedsat (eksempelvis under kemoterapi), kan Aspergillus give anledning til lungeinfektion.

Behandling af Aspergillus infektion består væsentligst af medicinsk behandling, hvor stoffer tilhørende gruppen azoler er førstevalgsbehandling og mest effektive. Ved langvarig behandling kan der opstå azol resistens. Azoler anvendes imidlertid også i landbruget til plantebeskyttelse og i industrien til materiale imprægnering, hvilket har givet anledning til selektion af resistens i Aspergillus svampe i vores miljø. De hyppigste resistente Aspergillus-typer i miljøet er TR34/L98H og TR46/Y121F/T289A (også kaldet miljøresistente A. fumigatus typer).

Aspergillus infektion

Svampe-afsnittet er primus motor i en national overvågning af azol resistens i Aspergillus.

De første tilfælde af infektion med TR34/L98H og TR46/Y121F/T289A i Danmark, resistenstyperne blev fundet hos patienter henholdsvis i slutningen af 2007 og i 2012. Statens Serum Institut har fulgt udviklingen af resistens hos en særlig risikogruppe (patienter med sygdommen Cystisk Fibrose) og her fundet en stigning i miljøresistent A. fumigatus fra 1.5% til 3.7% over en 10-årig periode fra 2007-9 til 2018. I oktober 2018 blev en national overvågning etableret som dokumenterer en resistensrate på 3.9% af miljøresistente A. fumigatus blandt 508 patienter og højere (5.9%) i uselekterede baggrundsprøver over de første 9 måneder af overvågningsperioden. Samlet set viser data at 2 ud af 3 patienter med resistens skyldes miljøresistens.

I 2020 fik svampeafsnittet en 3-årig bevilling fra miljøministeriet sammen med forskere fra Aarhus Universitet Flakkebjerg og GEUS. Bevillingen går til undersøgelse af forekomsten af azol resistent A. fumigatus i det danske miljø, og om der er særlige 'hotspots', hvor resistensen fremmes.

Diagnostik

Tidlig diagnostik og behandling er afgørende for at patienten bliver rask. Derfor forsker vi i udvikling af ny hurtig og følsomme diagnostiske undersøgelser til påvisning af alvorlige Aspergillus svampeinfektioner. Dette gælder dels molekylære diagnostiske analyser, dels genotypnings metoder til udbruds udredning og screeningsundersøgelser for resistens.