Uge 37 - 2022

Angående bestilling af influenza-, covid-19- og pneumokokvacciner til almen praksis og private apoteker
Legionærsygdom i Danmark 2021

Angående bestilling af influenza-, covid-19- og pneumokokvacciner til almen praksis og private apoteker

Bestilling af vacciner til efterårets vaccinationsindsats mod influenza, covid-19 og pneumokokker overgår til regionerne pr. 15. september 2022.

Praktiserende læger og private apoteker skal derfor kontakte deres region vedrørende bestilling af ovenstående vacciner. Ordremodtagelsen på Statens Serum Institut kan desværre ikke være behjælpelig med bestilling eller ændring af bestilling allerede foretaget gennem regionen.

(Statens Serum Institut)

Legionærsygdom i Danmark 2021

I 2021 blev der registreret 276 tilfælde med legionærsygdom (LS) blandt personer med fast bopæl i Danmark, heraf 168 mænd (spredning 29-96 år, medianalder 72 år) og 108 kvinder (spredning 29-97 år, medianalder 75 år). I alt formodes det, at 260 tilfælde var smittet i Danmark (94,2%). Dette er på niveau med antallet i 2020 (n=263), hvor det hidtil højeste antal dansk-smittede blev påvist, EPI-NYT 18/2021. Den overordnede mortalitet var ligesom i 2020 lidt højere (14%) end normalt (10%), hvilket hænger sammen med, at der var meget få tilfælde smittet under rejse, som typisk har en lav mortalitet. For en nærmere epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 henvises til Årsopgørelsen om Legionella i 2021.

Der ses nogle ændringer i incidensen i de forskellige landsdele i forhold til tidligere år, se tabel 1. Der er ingen umiddelbare generelle forklaringer på disse ændringer. En medvirkende årsag til den lave incidens i Østjylland kan være, at der i 2021 ikke blev konstateret tilfælde smittet i Randers, som generelt har haft en af landets højeste incidenser. I 2021 havde landsdelen Københavns omegn landets højeste incidens med 7,1 tilfælde pr. 100.000 indbyggere efter at have haft en markant stigende incidens siden 2017. I landsdelen København by, som ellers stabilt har haft en af landets laveste incidenser, er der i 2021 set 2 til 4 gange så mange tilfælde som i tidligere år, se tabel 1.

EPI-NYT 2022 uge 37 tabel 1

I 2021 blev en længerevarende tværministeriel undersøgelse af årsager til den stigende incidens af LS afsluttet (BOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 174: Orientering om afrapportering fra det tværministerielle arbejde om legionellasmitte fra indenrigs- og boligministeren / Folketinget). De enkelte projekter har bidraget til forklaringer, men det vil kræve mere systematiske analyser over tid at få belyst alle problematikker inden for test og forebyggelse af Legionella i vandinstallationer. Overordnet fandt man, at forbedret overvågning på baggrund af data fra Den Danske Mikrobiologidatabase og forøget testaktivitet har bidraget til en øget diagnosticering og registrering af LS.

Ovenstående kan dog ikke forklare hele stigningen, specielt ikke en kraftig stigning fra 2016 til 2017 (EPI-NYT 45/2018), hvorefter det generelle niveau har været stabilt højt sammenlignet med tidligere år (dog med fald i rejseassocierede tilfælde og stigning blandt dansk-smittede). Andre forhold såsom klimaforandringer, en aldrende befolkning, energi- og vandbesparelser kan også spille ind. En vigtig faktor for at kontrollere Legionella i varmtvandssystemer er, at temperaturen holdes konstant på mindst 50 °C, hvilket ofte ikke overholdes. Med stigende krav til energibesparelser ved vandopvarmning, en stigende andel af alternative opvarmningsmetoder som fx varmepumper samt fremtidige øgede krav til kontrol af Legionella i vandsystemer i henhold til det nye EU drikkevandsdirektiv byder fremtiden på flere og til dels modsatrettede udfordringer i forebyggelsen af LS. Forebyggelse af LS er dermed i høj grad en tværfaglig opgave, og det tværministerielle arbejde om Legionella er videreført i et netværkssamarbejde på styrelsesniveau med inddragelse af kommuner og regioner, hvor det er relevant.

(S. A. Uldum, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe. C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)