Uge 7/9 - 2021

Den fjerde runde af den nationale prævalensundersøgelse for covid-19 er netop igangsat

Den fjerde runde af den nationale prævalensundersøgelse for covid-19 er netop igangsat

I løbet af de næste fire uger (9-12) inviteres ca. 48.000 tilfældigt udvalgte borgere til at deltage i prævalensundersøgelsen. Borgerne får invitationen i enten e-Boks eller som papirbrev og bliver tilbudt at få målt antistoffer mod covid-19-virus (SARS-CoV-2) fra en blodprøve samt til at svare på et spørgeskema om evt. symptomer.

Formålet med prævalensundersøgelsen er løbende at levere data for hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet med covid-19, med og uden symptomer. I det omfang datamaterialet tillader det, er formålet med undersøgelsen også at kunne udtale sig om smitteudbredelsen regionalt og i udvalgte befolkningsgrupper, herunder forskellige aldersgrupper.

Praktiske aspekter af prævalensundersøgelsen

Undersøgelsen foregår i samarbejde med TestCenter Danmark og er tidligere blevet udført i tre runder i 2020, EPI-NYT 37/20. Borgere udvælges tilfældigt i cpr-registret. Man skal have bopæl i Danmark og være 12 år gammel eller ældre for at kunne blive udvalgt. Herved bliver undersøgelsen som udgangspunkt repræsentativ for hele den danske befolkning.

Statens Serum Institut (SSI) sender i løbet af de kommende uger et invitationsbrev til de udvalgte borgere med et tilbud om at bestille tid til antistoftest i en af TestCenter Danmarks (samfundssporets) teststationer.

Covid-19-vaccinerede borgere

Borgere, der allerede er blevet vaccineret, bliver ikke inviteret til at deltage, da de allerede må formodes at have antistoffer. Borgere, hvor invitationen til prævalensundersøgelsen falder sammen med opstart af covid-19-vaccination, anbefales ikke at deltage – de kan se bort fra invitationen.
Borgere, der ønsker at deltage, kan bestille tid til at få foretaget en blodprøve på en teststation.

Blodprøven køres til SSI og undersøges i laboratoriet med en ELISA-test (Wantai), der påviser totalt immunoglobin mod SARS-CoV-2. Testen har ifølge SSI's egne undersøgelser en sensitivitet på minimum 97% og en specificitet på 99,5%, og den anses i øjeblikket for at være den bedste test på markedet.

Invitationsbrevet indeholder også et link til et elektronisk spørgeskema, hvor man bl.a. bliver spurgt, om man har oplevet symptomer på luftvejsinfektion, og om man evt. har vedvarende symptomer.

Rådgivning og tolkning i forbindelse med indkomne prøvesvar

Borgeren skal selv finde svar på prøven via sundhed.dk. Prøvesvaret sendes også til egen læge. På sundhed.dk kan man nu også se svar for egne børn under 15 år. For børn og unge under 18 år foretager SSI telefonisk kontakt, såfremt prøven er positiv.

I nogle få tilfælde er prøvesvarene ’inkonklusive’. Dette dækker over fejl, der kan være sket i hele proceskæden fra prøvetagning, registrering af prøven, bortkomne eller ufuldstændige prøver, laboratoriefejl og reelt inkonklusive analyseresultater. Borgeren opfordres til på ny at bestille tid og få gentaget prøvetagningen. Der kan gå op til 48 timer, før muligheden for at genbestille en antistoftest vil fremkomme på coronaprover.dk.

Egen læge skal være opmærksom på følgende:

Det forventes ikke, at egen læge kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af prøvesvaret – heller ikke, hvis dette er positivt eller inkonklusivt. Hvis borgeren selv retter henvendelse, kan der oplyses om, at et positivt svar tyder på, at man tidligere har haft en infektion, der nu er overstået. Der vil formentlig som minimum være tale om immunitet i nogle måneder frem. Dog er det videnskabelige grundlag for at udtale sig om sammenhængen mellem positiv antistoftest og immunitet stadig så usikkert, at det fortsat er nødvendigt at følge de almindelige forholdsregler (afstand, hygiejne, mundbind etc.). Hvis prøvesvaret er ’inkonklusivt’, bør man bestille en ny tid og få gentaget blodprøvetagningen (i en teststation).

Prævalensundersøgelsen er en del af epidemiovervågningen

I den politiske aftale vedrørende udvidelse af første fase af genåbningen fra april 2020 fremgår det, at der skal testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen af covid-19 kan følges. Sundheds- og Ældreministeriet bad på den baggrund SSI om at varetage sådanne undersøgelser. Et ekspertudvalg opstillede i april og maj forslag til et samlet design for en sådan befolkningsundersøgelse, og undersøgelsen blev sat i gang i maj 2020. Sigtet har været at opnå repræsentative resultater om modstandsdygtigheden mod covid-19 i befolkningen, som kan indgå i den løbende overvågning af epidemiens udvikling og i planlægningen af tiltag mod epidemien. Prævalensundersøgelsen er beskrevet mere uddybende her.

Resultater af tredje runde af prævalensundersøgelsen

I forbindelse med undersøgelsen blev 70.000 borgere på 12 år eller ældre og bosat i Danmark tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage. Der blev sendt invitationer ud henover en periode på 14 uger: uge 38-51, 2020. På dette tidspunkt kunne 17 teststationer udføre blodprøvetagningen, og undersøgelsen omfattede borgere i hele landet (undtagen Færøerne og Grønland).

Undersøgelsens vigtigste resultater:

 • Resultaterne tyder på, at prævalensen er stigende, og at 3,9% (sikkerhedsinterval (SI): 3,3% – 4,6%) af den danske befolkning over 12 år har været smittet med SARS-CoV-2 frem til begyndelsen af december 2020. 
   
 • Selvom der har været et højt smittetryk i december måned efter målingen, og vaccinationerne nu er startet, er langt den største del af befolkningen stadig i risiko for at få covid-19. 
   
 • Antistof-prævalensestimatet er omkring 1,8 procentpoint højere end ved anden runde af undersøgelsen, som blev udført i august 2020. 
   
 • Epidemien har ikke ramt Danmark ens. Udbredelsen har været højest i Region Hovedstaden. 
   
 • Siden august 2020 ser det ud til, at covid-19 har spredt sig til de 12-19 årige, hvor prævalensen af antistoffer er steget med en faktor 4, så den er på niveau med de 20-29 årige – den aldersgruppe som har den højeste prævalens af antistoffer. Hos personer mellem 20-29 år, er prævalensen steget med 2,7 procentpoint. At mange yngre mennesker har været ramt af sygdommen i efteråret afspejles også i den øvrige overvågning af epidemien. 
   
 • Undersøgelsen viser også, at lidt under en tredjedel af de borgere, som har været smittet med SARS-CoV-2, ikke mindes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar, dette er lavere end målingen i august 2020. 
   
 • Der var 2-3 gange så mange personer i befolkningen, der var antistof-positive, i forhold til hvor mange der var testet PCR-positive. Dette tal (som har været kaldt ’mørketallet’) var lavere end i tidligere undersøgelsesrunder, måske fordi PCR-testaktiviteten i efteråret har været højere end tidligere. 
   
 • Deltagelsen i undersøgelsen er faldet og ligger nu på 25%.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Resultaterne fra 3. runde af antistofundersøgelse med 70.000 inviterede deltagere, uge 38-51, 2020.

Ved spørgsmål til undersøgelsen rettes henvendelse pr. mail til: prevalens@ssi.dk. Henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt.

(S. Ethelberg, S. Tribler, L. Espenhain, C. Holm Hansen, L. Wulff Krogsgaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)