Uge 37 - 2020

Påmindelsesbrev til alle borgere på 65 år eller derover vedrørende gratis influenza- og pneumokokvaccination
Den nationale prævalensundersøgelse for COVID-19

 

Påmindelsesbrev til alle borgere på 65 år eller derover vedrørende gratis influenza- og pneumokokvaccination

Det forventes, at influenzavaccination i år igen fra den 1. oktober kan tilbydes til specifikke risikogrupper samt til borgere på 65 år eller derover. Der anvendes i år tre forskellige vacciner. To af vaccinerne vil være de samme 4-valente vacciner Influvac Tetra og Vaxigrip, der også blev tilbudt i 2019/20-sæsonen. Derudover vil der blive anvendt en tredje influenzavaccine, Fluzone, der er en højdosis 3-valent vaccine. Fluzone er tilgængelig i begrænset omfang og forventes at blive tilbudt til borgere på 85 år eller derover, da denne vaccine vurderes at være mere effektiv til de ældste aldersgrupper i forhold til de to 4-valente vacciner. Den endelige udformning af bekendtgørelsen afventes dog fortsat, hvorfor ændringer vil kunne forekomme. Fluzone vil først være tilgængelig til levering i uge 40/41.

I forbindelse med tilbuddet om gratis influenzavaccination udsendes et påmindelsesbrev til alle borgere på 65 år eller derover. Brevet indeholder informationer til borgeren om, at der pr. 1 oktober tilbydes en gratis influenzavaccination, som kan fås hos ens egen praktiserende læge samt i vaccinationsklinikker, på visse apoteker m.v. Desuden informeres borgeren om tilbuddet om gratis pneumokokvaccination (Pneumovax) til alle borgere på 65 år eller derover. Dette tilbud blev indført fra den 15. juni 2020, EPI-NYT 23/20.

Formålet med påmindelsesbrevet er at øge tilslutningen til årets influenzavaccination såvel som til pneumokokvaccinationen. Målet er at vaccinere 75% af målgruppen. Begge vaccinationsprogrammer vil bliver mere udførligt omtalt i et kommende EPI-NYT.

(L. Hallundbæk, L.S. Vestergaard, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Den nationale prævalensundersøgelse for COVID-19

I den nationale prævalensundersøgelse udtrækkes fra cpr-registret tilfældige borgere, der får tilsendt et invitationsbrev med et tilbud om at deltage i undersøgelsen. Man deltager ved at udfylde et spørgeskema samt bestille tid til prøvetagning i nærmeste testcenter i samfundssporet (TestCenter Danmark-teltene). Der kan bestilles tid til blodprøvetagning til brug for antistofmåling vha. ELISA og til svælgpodning til brug for virusbestemmelse ved PCR.

I det følgende beskrives undersøgelsen i hovedtræk – især med henblik på at kunne vejlede indkaldte borgere om undersøgelsens formål og afvikling.

Formål og baggrund

Formålet med undersøgelsen er at kunne følge epidemiens udbredelse i befolkningen. Undersøgelsen er designet, således at man ved ugentlig vurdering af resultaterne fra PCR-test kan se, om antallet af positive borgere på regionsplan er så stort, at prævalensen vil krydse en på forhånd defineret grænse – hvilket så igen vil lede til, at der sættes særlige initiativer i gang. Ved periodiske målinger af niveauet af antistoffer mod SARS-CoV-2 i befolkningen får man endvidere et billede af – pr. region, køn og aldersgruppe – hvor mange borgere der allerede har haft en COVID-19-infektion. Ud fra spørgeskemaet kan dette sammenholdes med de selvrapporterede symptomer og derigennem også bidrage med viden om andelen af milde og asymptomatiske infektioner.

Undersøgelsen gennemføres efter politisk ønske og udføres af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark, dvs. i samarbejde med regionerne og en række styrelser og myndigheder. I den politiske aftale vedrørende udvidelse af første fase af genåbningen fremgår det, at der skal testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen af COVID-19 kan følges. Der blev taget beslutning om undersøgelsen i april, og den blev igangsat i maj måned i år. Et oplæg til undersøgelsens design blev givet af et ekspertudvalg i begyndelsen af maj. Efterfølgende blev spørgsmålet om evt. udfordringer i forbindelse med børns deltagelse i undersøgelsen også behandlet af et ekspertudvalg, konklusionerne kan findes her.

Praktiske aspekter

Borgerne udtrækkes tilfældigt. Herved bliver de udtrukne borgere repræsentative for hele befolkningen. Det er desværre ikke muligt at tilbyde deltagelse til interesserede borgere, der ikke er blevet tilfældigt udtrukket. Det er helt frivilligt, om man ønsker at deltage. Invitationsbrevet er personligt og sendes til e-Boks som et pdf-brev. Borgere, der ikke har e-Boks, modtager et papirbrev. Der har i de seneste uger været rapporteret om en del forsøg på at lokke personlige oplysninger fra borgere ved at sende falske e-mails (phishing) eller sms’er (smishing) i SSI's eller TestCenter Danmarks navn. Det skal understreges, at SSI og TestCenter Danmark ikke sender tilbud om indkaldelse eller prøvesvar via sms eller e-mail. Får man et sådant, vil det være falsk. Der er derimod ikke eksempler på, at der kan snydes med e-Boks-brevene.

Invitationsbrevene indeholder udførlig forklaring om undersøgelsen og dens frivillighed samt vejledning i at deltage, bestille tid samt finde og tolke prøvesvarene. Brevene er således ganske lange og indeholder en del information, og erfaringsmæssigt kan de efterlade nogle borgere med uafklarede spørgsmål.

Foroven i brevene findes link til tilsvarende breve, der er oversat til henholdsvis engelsk og arabisk af hensyn til borgere, der har svært ved at læse dansk. Brevene indeholder endvidere et personligt link til et elektronisk spørgeskema, som man opfordres til at svare på, også hvis man ikke ønsker at blive testet. Formålet med spørgeskemaet er især at spørge til tidligere sygdomsperioder og symptomer, der kunne skyldes COVID-19.

Man skal selv bestille tid til test og kan vælge den teststation i samfundssporet (ikke sundhedssporet), dvs. et af TestCenter Danmarks teststationer, der foretrækkes. Har man ikke NemID, bestilles tid ved at ringe til et angivet telefonnummer, afhængigt af hvilken region man ønsker at bestille tid indenfor. Man skal kun bestille tid til antistoftesten. PCR-testen følger så med automatisk. Har man symptomer, skal man ikke gå via samfundssporet, men kan kontakte egen læge med henblik på undersøgelse i sundhedssporet. Det er så ikke muligt i samme omgang at modtage tilbuddet om antistofundersøgelse, dette må afvente symptomophør.

Er man under 18 år, modtager man altid invitationsbrevet som et papirbrev (også hvis man har e-Boks), og det stiles til barnet, men forældrene skal foretage tidsbestillingen til testen. Der opfordres i brevet til, at forældre hjælper børn under 18 år med at læse brevet og udfylde spørgeskemaet. Forældre, der bor på samme adresse som børnene, og som følges med børnene til test, bliver også tilbudt begge undersøgelser. Herved håber man at kunne lære mere om transmission af smitte inden for husstande. Forældrene behøver ikke bestille tid til egen test, kun til børnenes test.

Til selve testen skal man selv transportere sig til den valgte teststation og medbringe sit gule sygesikringskort. Der tages 6 ml blod fra armen og en svælgpodning med en vatpind. Prøvematerialet transporteres til SSI og undersøges i laboratoriet. Blodprøven undersøges for tilstedeværelse af COVID-19-specifikt antistof (totalt Ig) med en ELISA-test fra firmaet WANTAI. Testen har iflg. SSI's egne undersøgelser en sensitivitet på minimum 97% og en specificitet på 99,5%, og den anses i øjeblikket for at være den bedste test på markedet. Svælgpodningen undersøges med PCR for tilstedeværelse af virus på samme måde som andre PCR-test, der køres inden for samfundssporet.

Rådgivning og tolkning i forbindelse med indkomne prøvesvar

Invitationsbrevet indeholder information om, hvordan prøvesvar skal findes, og hvordan det skal tolkes. Den del af brevet, der informerer om tolkningen af prøvesvaret, kan læses her.

Borgeren skal selv finde svar på prøven via sundhed.dk. Prøvesvaret sendes også til egen læge. På sundhed.dk kan man nu også se svar for egne børn under 15 år. For børn og unge under 18 år, ringer SSI endvidere positive antistofsvar ud. Dvs. hvis antistofundersøgelsen for et barn er negativ, modtager barnet ikke et direkte svar fra SSI, men hvis prøven er positiv (eller inkonklusiv) ringer SSI svaret ud.

I nogle få tilfælde er prøvesvarene ’inkonklusive’. Dette dækker over fejl, der kan være sket i hele proceskæden fra prøvetagning, registrering af prøven, bortkomne eller ufuldstændige prøver, laboratoriefejl og reelt inkonklusive analyseresultater. Borgeren opfordres til på ny at bestille tid og få gentaget prøvetagningen.

Egen læge skal være opmærksom på følgende:

PCR-svar på undersøgelse for aktuel infektion behandles på samme måde som øvrige prøvesvar for test for SARS-CoV-2. Ved positivt svar kan egen læge kontakte borgeren telefonisk. Styrelsen for Patientsikkerhed bliver automatisk adviseret om de positive prøvesvar og vil søge at kontakte borgeren og oplyse om forebyggende foranstaltninger og kontaktopsporing. Det bemærkes, at kun meget få borgere findes PCR-positive i regi af prævalensundersøgelsen. Er prøven positiv vil der i prøvesvaret stå ’påvist’. Er man undersøgt og fundet positiv i sundhedssporet, kan der i svaret også stå ’positiv’.

Antistofsvar. Det forventes ikke, at egen læge kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af prøvesvaret – heller ikke, hvis dette er positivt eller inkonklusivt. Hvis borgeren selv retter henvendelse, kan der oplyses om, at et positivt svar tyder på, at man tidligere har haft en infektion, der nu er overstået (med mindre PCR-testen også er positiv). Der vil formentlig så være tale om immunitet, i hvert fald i et vist omfang. Dog er det videnskabelige grundlag for at udtale sig om sammenhængen mellem positiv antistoftest og immunitet stadig meget spinkelt, så man må for at være på sikker grund rådgive om, at det fortsat er nødvendigt at følge de almindelige forholdsregler (afstand, hygiejne, mundbind etc.). Hvis prøvesvaret er ’inkonklusivt’, bør man bestille en ny tid og få gentaget blodprøvetagningen (i en teststation). Der kan gå op til 48 timer, før muligheden for at genbestille en antistoftest vil fremkomme i coronaprover.dk.

Undersøgelsens hidtidige og planlagte forløb
Undersøgelsen blev igangsat i uge 19 med indkaldelse til antistof-test af 2.600 borgere, der boede i geografisk nærhed af en af de oprindelige fem TestCenter Danmark-teststationer. Efterhånden som teststationerne blev udbygget, er stikprøven af borgere blevet trukket fra hele befolkningen og senest også medtagende borgere ned til 12-årsalderen. Borgerne er efter de første runder med antistofundersøgelse i maj måned løbende blevet indkaldt til svælgpodning, men ikke antistofmåling – det er sket ved ugentligt at invitere 1.750 borgere til test. Senest er der blevet åbnet mulighed for, at de to typer af undersøgelser kan forløbe samtidig, og man indkaldes derfor nu med tilbud om at modtage begge test. I uge 34, 35 og 36 er på denne måde inviteret 18.000 borgere til test. Håbet er at få et opdateret mål for, hvor fremskreden epidemien er i den danske befolkning. Det er planen, at indkaldelse med tilbud om test til begge undersøgelser skal fortsætte i løbet af efteråret. Aktuelt er det planen ugentligt at invitere 4-5.000 borgere i de kommende 2 måneder.

Deltagelse
Resultaterne af undersøgelserne indgår løbende i den epidemiologiske vurdering af det aktuelle smittebillede, herunder spørgsmålet om mørketallet, der ligger til grund for de initiativer der anbefales af sundhedsmyndighederne i Danmark. For at prævalensundersøgelsen skal have værdi, er det vigtigt, at talmaterialet er tilstrækkeligt stort, og at undersøgelsen er repræsentativ. Gennem det meste af undersøgelsesperioden har deltagelsesprocenten været lavere end forventet, og den har derfor gennemgående næppe været repræsentativ. I den seneste invitationsrunde omfattende 18.000 borgere ser det ud til, at der opnås en deltagelsesandel på mellem 30 og 40%. Dette er brugbart, om end en højere deltagelse er ønskelig.

Kommentar
Ved at deltage i undersøgelsen hjælper man sundhedsmyndighederne med at forstå smittens omfang – og man får samtidig en indikation på, om man allerede har været smittet. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man støtter op om undersøgelsens afvikling, og fra lægelig side bl.a. hjælper med at informere om og afklare spørgsmål om undersøgelsen, så flest muligt får interesse for at deltage. Spørgsmål om undersøgelsen kan stilles til den telefoniske myndighedsfælles hotline, på tlf. 7020 0233, hvilket der også oplyses om i invitationsbrevet. Hvis dette ikke giver svar, kan man kontakte TestCenter Danmark.

(S. Ethelberg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)