Uge 46b - 2021

Foreløbig status på tilslutning til vaccination mod influenza i sæsonen 2021/2022

Foreløbig status på tilslutning til vaccination mod influenza i sæsonen 2021/2022

Den årlige vaccinationskampagne mod sæsoninfluenza begyndte den 1. oktober 2021 og har nu været i gang i ca. halvanden måned. Tilbuddet om gratis influenzavaccination er rettet mod de persongrupper i samfundet, som er i særlig risiko for alvorlig sygdom og komplikationer, hvis de smittes med influenza, bl.a. beboere på plejehjem, ældre personer på 65 år og derover, gravide i 2. eller 3. trimester og personer under 65 år med anden underliggende sygdom. Desuden tilbydes influenzavaccination til sundheds- og plejepersonale og som noget nyt i denne sæson til børn i alderen 2 til 6 år, EPI-NYT uge 38-39/21.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler at mindst 75% af alle på 65 år og derover influenzavaccineres i begyndelsen af den årlige sæson. Vaccinationstilslutningen i Danmark har i mange år ligget på kun cirka 50%, men nåede i 2020/2021-sæsonen for første gang netop målet på 75%.

I den kommende vinterperiode er der risiko for et sammenfald imellem en høj forekomst af covid-19 og en mulig influenzaepidemi, hvilket kan føre til ekstra høj belastning af sundhedsvæsenet. Derfor er målet for 2021/2022-sæsonen, at 95% af personerne i målgrupperne vaccineres mod influenza, dog med undtagelse af de 2-6-årige børn, hvor målet er 85%, da der her er tale om et nyt initiativ.

I denne udgave af EPI-NYT gives en status over den foreløbige tilslutning til den igangværende influenzavaccinationskampagne inden for de enkelte risikogrupper opgjort både på landsplan og på kommuneniveau. Målgrupperne er opgjort med udgangspunkt i bekendtgørelsen.

Status for tilslutning til influenzavaccination i 2021/2022-sæsonen indtil nu

I alt 2,5 millioner doser influenzavaccine er blevet indkøbt til årets vaccinationskampagne. Ved udgangen af uge 45 var 1,9 millioner influenzavacciner modtaget fra vaccineproducenterne og leveret af Statens Serum Institut (SSI) til de forskellige vaccineudbydere i Danmark. De resterende vacciner leveres i de kommende uger.

I løbet af de første seks uger af vaccinationskampagnen (status per 16. november 2021) er der i alt givet ca. 1,5 millioner vacciner. Den procentvise tilslutning til vaccination i de enkelte målgrupper er vist i tabel 1.

EPI-NYT 2021 uge 46b tabel 1

Den højeste tilslutning til vaccination ses blandt beboere på plejehjem (83%), efterfulgt af personer i alderen 82 år og ældre (76%) og personer i alderen 65-81 år (74%).

For den samlede gruppe af personer på 65 år og ældre, inklusive plejehjemsbeboere, er tilslutningen nu på 74%, dvs. tæt på målet på minimum 75% anbefalet af WHO, men endnu et stykke fra det nationale mål på 95%.

Derimod ses en noget lavere vaccinationstilslutning inden for de øvrige målgrupper.

Blandt gravide i 2. eller 3. trimester har foreløbig kun 32% taget imod influenzavaccination. Man må dog her tage forbehold for at vaccination af gravide ofte gennemføres under allerede planlagte lægekontrolbesøg, hvorfor der må forventes en vis forsinkelse i vaccination af netop denne gruppe.

Blandt sundheds- og plejepersonale har endnu kun 25% af personerne i målgruppen samlet set taget imod tilbuddet om vaccination.

For personer med underliggende sygdom, som tilbydes influenzavaccination, er tilslutningen indtil videre kun nået op på 21%.

Den laveste tilslutning til influenzavaccination ses blandt børnene i alderen 2 til 6 år, hvoraf kun 19% indtil videre er blevet vaccineret (opgjort som første dosis af i alt to doser med fire ugers interval).

Forskelle i tilslutning til influenzavaccination per kommune i de forskellige målgrupper

Ser man på tilslutningen til influenzavaccination på kommuneniveau, finder man blandt plejehjemsbeboere generelt en høj tilslutning på tværs af landets 98 kommuner. I alt 85 kommuner har opnået en dækning på mindst 75% og 45 kommuner endda en dækning på mindst 85%. Den laveste tilslutning til vaccination ses i Vallensbæk, Lolland og Solrød kommune, hvor kun henholdsvis 62%, 65% og 66% af plejehjemsbeboerne er vaccineret.

Tilslutningen blandt ældre, som ikke bor på plejehjem, er ligeledes høj generelt på tværs af landet. Figur 1 viser den samlede tilslutning for gruppen af plejehjemsbeboere og personer på 65 år og derover fordelt på kommuner. Her spænder tilslutningen til vaccination fra 60% i Læsø kommune til 80% i Allerød kommune.

Betydeligt mere markante geografiske forskelle på tværs af landet ses imidlertid i vaccinationstilslutningen blandt gravide i 2. eller 3. trimester (figur 2), blandt børn i alderen 2 til 6 år (figur 3), og blandt sundheds- og plejepersonale (figur 4). Her tegner der sig et tydeligt billede af en generelt højere vaccinationstilslutning blandt beboerne i de større byer og de omkringliggende kommuner end i mange kommuner beliggende uden for de store byer. I hovedstadsområdet ses desuden en generelt højere vaccinationstilslutning blandt beboerne i flere af de nordsjællandske kommuner end blandt beboerne i kommunerne på Vestegnen.

Som det fremgår af Danmarkskortene er der dog flere undtagelser fra disse generelle mønstre. Det bør desuden bemærkes, at sammensætningen af de enkelte målgrupper kan adskille sig imellem kommunerne, hvilket kan være en del af forklaringen på forskellene i tilslutning til vaccination.

En komplet oversigt over den procentvise tilslutning (pr. 16/11-2021) til influenzavaccination fordelt på målgrupper i landets 98 kommuner i sæson 2021/2022 ses her.

EPI-NYT 2021 uge 46b figur 1

EPI-NYT 2021 uge 46b figur 2

EPI-NYT 2021 uge 46b figur 3

EPI-NYT 2021 uge 46b figur 4

Kommentar

For at imødegå en potential høj belastning af sundhedsvæsenet pga. sammenfald af mange smittede med covid-19 og influenza i den kommende vintersæson er det målet, at så mange personer som muligt i målgrupperne vaccineres mod influenza. Derfor er der indkøbt rekordmange vacciner til årets vaccinationskampagne.

Efter nu halvanden måneds vaccinationskampagne viser SSI’s tal, at der er opnået høj vaccinationstilslutning blandt den ældre del af befolkningen, men at det til gengæld går langsomt med influenzavaccinationerne blandt de yngre målgrupper.

Derudover viser vaccinationstallene nogle markante geografiske forskelle på tværs af landets kommuner. Det generelle mønster viser således en noget højere tilslutning blandt befolkningen bosat i og omkring de store byer end uden for byområderne, særligt hvad angår de yngre grupper, dvs. gravide i 2. eller 3. trimester, børn på 2 til 6 år og i særlig grad sundheds- og plejepersonale.

Mens der allerede er opnået en høj vaccinationstilslutning blandt de ældre grupper, synes der at være behov for en betydeligt forstærket indsats for at øge tilslutningen blandt de yngre grupper inden influenzasæsonen for alvor sætter ind, hvilket typisk sker gradvist i løbet af december, men ofte med høj smitte i januar, februar og marts. Særligt i flere af kommunerne beliggende uden for de store byområder er der behov for at accelerere influenzavaccinationsindsatsen.

(F.K. Lomholt, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)