Uge 19/21 - 2021

Vaccination mod covid-19 – COVID-19 Vaccine Janssen®

Vaccination mod covid-19 – COVID-19 Vaccine Janssen®

Den fjerde vaccine mod covid-19 blev den 11. marts 2021 godkendt af EU-kommissionen efter anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Vaccinen er udviklet af det belgiske firma Janssen, der er datterselskab af det amerikanske firma Johnson & Johnson og forhandles under navnet COVID-19 Vaccine Janssen®.

På grund af rapporter fra USA om forekomst af sjældne men alvorlige tilfælde af blodpropper, lavt antal blodplader (trombocytopeni) og evt. blødninger, besluttede de amerikanske sundhedsmyndigheder den 12. april at sætte udrulningen af COVID-19 Vaccine Janssen® på pause. Samtidig besluttede Janssen at pausere vaccineleverancerne til EU, mens Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) undersøgte dette sikkerhedssignal.

De sjældne men alvorlige bivirkninger observeret efter COVID-19 Vaccine Janssen® er af både EMA og de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) fundet at have en sandsynlig sammenhæng med COVID-19 Vaccine Janssen®. Det er også vurderingen, at de har samme udløsende mekanisme som de sjældne men alvorlige bivirkninger, som allerede var observeret efter COVID-19 Vaccine AstraZeneca® (Vaxzevria®) i flere europæiske lande, herunder i Danmark. Bivirkningerne har fået betegnelsen VITT (Vaccineinduceret-Immun-Trombose-Trombocytopeni), og bevirkede at Sundhedsstyrelsen allerede den 14. april, efter konsultation med en faglig ekspertgruppe, besluttede at stoppe med at anvende Vaxzevria® i det generelle vaccinationsprogram.

Den 3. maj besluttede Sundhedsstyrelsen, at den gavnlige effekt af COVID-19 Vaccine Janssen® i den aktuelle danske kontekst ikke opvejer den mulige risiko for VITT efter vaccination og derfor ikke for nuværende skal indgå i det generelle vaccinationsprogram mod covid-19.

Det er efterfølgende politisk besluttet at indføre en tilvalgsordning, hvor de to EMA-godkendte vacciner, som Sundhedsstyrelsen ikke generelt kan anbefale, kan tilbydes til personer, som også ville være omfattet af det generelle vaccinationsprogram, men som efter lægelig rådgivning og informeret samtykke ønsker at blive vaccineret med en af de to vacciner i tilvalgsprogrammet. De juridiske og faglige rammer for dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19, nr. 928 af 19. maj 2021, samt i Vejledning om vaccination mod COVID-19, nr. 9352 af 19. maj 2021. Tilvalgsordningen trådte i kraft den 20. maj 2021.

Sundhedsstyrelsen har desuden beskrevet rammerne for tilvalgsordningen for vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod covid-19 i månedsbladet Rationel Farmakoterapi. Ud over COVID-19 Vaccine Janssen® gælder tilvalgsordningen også Vaxzevria®.

Om COVID-19 Vaccine Janssen®

Som den eneste EU-godkendte vaccine indtil videre gives COVID-19 Vaccine Janssen® i et 1-dosis program. EU-kommissionen har godkendt COVID-19 Vaccine Janssen® til alle på 18 år og derover.

COVID-19 Vaccine Janssen® har ligesom de øvrige godkendte vacciner mod covid-19 fået en betinget markedsføringstilladelse i EU. Dette betyder, at Janssen løbende skal sende indsamlede data til EMA, og at vaccinen overvåges ligesom Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna® og Vaxzevria®. Læs mere om dette i EPI-NYT uge 51/52b 2020. For at kunne opnå en normal markedsføringstilladelse skal producenten løbende indsende data fra det kliniske fase 3 forsøg. En beskrivelse af de studier, producenten har forpligtet sig til at gennemføre efter markedsføring, er indeholdt i den såkaldte risk-management plan.

Information om godkendelsesgrundlag, produktinformation, indlægssedler m.m. kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

COVID-19 vaccine Janssen® er baseret på en kendt vaccineteknologi og benytter sig af en adenovirusvektor (Ad.26.COV2-S), der øger immunresponset. Vektoren er en non-replikerende adenovirus, der indeholder den genetiske kode for spike-proteinet, der sidder på overfladen af ny coronavirus (SARS-CoV-2). Vektoren optages af cellerne, hvor den frigiver den kodende DNA i cellekernen, og der produceres mRNA, der igen transporteres ud af cellekernen og translateres til spikeprotein. Proteinet og fragmenter heraf præsenteres efterfølgende på cellens overflade, og vil dermed aktivere den vaccineredes immunsystem og inducere produktion af beskyttende antistoffer, samt udløse et specifikt cellulært (T-celle-medieret) immunrespons.

Vaccinens effekt

COVID-19 Vaccine Janssen® blev testet i et igangværende randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 multicenterstudie forsøg, der blev udført i USA, Sydafrika og Latinamerika, for at vurdere virkning, sikkerhed og immunogenicitet af en enkeltdosis af COVID-19 Vaccine Janssen® til forebyggelse af covid-19 hos voksne i alderen 18 år og derover.
I alt 44.325 personer deltog i studiet. 21.895 personer modtog COVID-19 Vaccine Janssen® og 21.888 personer modtog placebo. Alle deltagere blev fulgt i 1-124 dage (median: 58 dage) efter vaccination.

For alle aldersgrupper opstod der 14 dage efter vaccination 116 laboratoriebekræftede covid-19- tilfælde i vaccinegruppen (n=19.630) og 348 i kontrolgruppen (n=19.691). Dette svarer til en vaccineeffektivitet på 66,9 % (95 % konfidensinterval 59,0%-73,4%). Fra denne gruppe var 14 af de laboratoriebekræftede covid-19-tilfælde af svær grad i vaccinegruppen og 60 af de laboratoriebekræftede covid-19-tilfælde af svær grad for kontrolgruppen. Dette svarer til en vaccineeffektivitet mod svær covid-19-sygdom på 76,7% (95 % konfidensinterval 54,5%-89,1%).
Overordnet var effekten sammenlignelig blandt yngre og ældre studiedeltagere, her opgivet 14 dage efter vaccination:

- for gruppen af 18-64 årige var vaccineeffektiviteten på 64,2 % (95 % konfidensinterval 55,3-71,6).

- for gruppen på 65 år og derover var vaccineeffektiviteten på 82,4 % (95 % konfidensinterval 63,9-92,4).

- for gruppen på 75 år var vaccineeffektiviteten på 100 % (95 % konfidensinterval 45,9-100,0).

Der var ligeledes en sammenlignelig effekt blandt personer med og uden komorbiditet (mindst én samtidig sygdom). Når effekten af vaccination blev opgjort udelukkende på covid-19-tilfælde af svær grad, blev der 14 dage efter vaccination observeret 14 tilfælde blandt 19.630 personer vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® mod 60 tilfælde blandt 19.691 personer, der modtog placebo, sv.t. en effekt på 76,7% (95% konfidensinterval 54,6%-89,1%).

Hvem kan vaccineres?

Personer der er fyldt 18 år, for at give aktiv beskyttelse mod SARS-CoV-2. Der er ingen dosisjustering for ældre (≥ 65 år).

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger var smerter ved injektionsstedet (48,6%), hovedpine (38,9%), træthed (38,2%), muskelømhed (33,2%) og kvalme (14,2%). Feber (defineret som temperatur ≥ 38,0°C) blev observeret hos 9% af deltagerne.
De fleste bivirkninger opstod inden for en til to dage efter vaccination og optrådte i let til moderat grad og var af en til to dages varighed. Disse bivirkninger optrådte hos flere end én ud af 10 personer.

Der blev rapporteret mulige, alvorlige bivirkninger blandt 0,4% af alle studiedeltagere (af i alt 83/21.895 der modtog COVID-19 Vaccine Janssen®, og af i alt 96/21.888 der modtog placebo).

Særlige forholdsregler og opmærksomhedspunkter

For en beskrivelse af trombose med trombocytopeni (VITT) henvises til produktresuméet.

Alle vaccinationer medfører en lille risiko for kraftig allergisk reaktion (anafylaksi).

Anafylaksiberedskab skal være etableret på alle vaccinationssteder, og det er den vaccinationsansvarlige læges ansvar at sikre dette. Der anbefales observation i mindst 15 minutter efter vaccination med mulighed for forlængelse, når det skønnes nødvendigt efter lægelig vurdering.

Overfølsomhed over for ethvert af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer.

Vaccination bør udsættes ved akut sygdom og feber ≥ 38,0 °C.

Personer der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19-vacciner, da de er i øget risiko for allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, som evt. kan konferere med et specialiseret allergicenter. Særligt skal man være opmærksom på personer, som kunne have en udiagnosticeret allergi over for indholdsstoffet polyethylenglykol (PEG). COVID-19 vaccine Janssen® indeholder ikke PEG, men polysorbat 80, og der er beskrevet krydsallergi mellem disse to stoffer.

Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccinationen. Bløderpatienter med mildere blødersygdomme skal kontakte deres hæmofilicenter med henblik på, om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination. Almindelig AK-behandling kontraindicerer ikke under normale omstændigheder intramuskulær injektion, og er derfor ikke en kontraindikation mod vaccination.

Personer med nedsat immunforsvar, herunder personer der modtager immunosuppressiv behandling, kan have nedsat effekt af vaccinen.

En række danske lægevidenskabelige selskaber har udgivet faglige anbefalinger om vaccination af deres respektive patientgrupper. Vær opmærksom på, at anbefalingerne kan være blevet opdateret siden seneste udgave af Sundhedsstyrelsens Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 pr. 20. maj 2021.

Klinisk beskyttelse mod SARS-CoV-2 kan ikke garanteres for alle vaccinerede, jf. ovenfor under afsnittet om vaccinens effekt.

Graviditet og amning

Der er begrænset erfaring med anvendelse af COVID-19 Vaccine Janssen® til gravide kvinder. Dyreforsøg med COVID-19 Vaccine Janssen® indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditeten. Dog bør administration af COVID-19 Vaccine Janssen® kun overvejes til gravide, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici for moderen og fosteret.

På grund af manglende sikkerhedsdata bør vaccinen ikke gives til gravide, og for kvinder i den fertile alder bør graviditet (anamnestisk) udelukkes før vaccination. Ved udeblevet menstruation bør der opfordres til graviditetstest før evt. vaccination. Hvis en kvinde er ikke-erkendt gravid på vaccinationstidspunktet, er der ikke nogen anbefaling om svangerskabsafbrydelse, idet vaccinen ikke er en levende, svækket vaccine, og der forventes dermed ingen eller meget ringe risiko for fosterskade.

Det er ukendt, om COVID-19 Vaccine Janssen® udskilles i modermælk. Administration af COVID-19 Vaccine Janssen® bør kun overvejes til ammende, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici for moderen og barnet.

Det er ikke forventet, at vaccinen påvirker fertiliteten hos hverken kvinder eller mænd. Dyrestudier har vist, at der ikke er vaccinerelaterede virkninger på fertilitet eller graviditet hos hunner.

Udlevering

COVID-19 Vaccine Janssen® er indtil videre begrænset til levering til de aktører, som der bliver lavet aftale med om vaccination i tilvalgsordningen. Vaccinen opbevares på SSI på frost (-25 til -15 °C), og leveres indtil videre også på frost.

Vaccinen leveres i pakker af 10 eller 20 multidosis hætteglas pr. pakke. Hvert hætteglas indeholder mindst 5 doser á 0,5 mL.

Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet hætteglas har en holdbarhed på to år, ved opbevaring på -25 °C til -15 °C.

Optøet uåbnet vaccine kan holde sig i tre måneder ved 2-8 °C.

Efter anbrud af hætteglas kan vaccinen holde sig i seks timer ved 2-8 °C, eller ved stuetemperatur (op til 25 °C) i op til tre timer. I optrukken sprøjte kan vaccinen ifølge data producenten holde i op til 3 timer ved stuetemperatur. Vacciner der ikke er brugt inden for disse tidsrum skal kasseres.

Vaccinen bør opbevares i original indpakning for beskyttelse mod lys. Optøet vaccine må ikke genfryses.

Klargøring

Vaccinen leveres klar til brug i hætteglas á 3,1 mL suspension. Følg aseptisk teknik ved klargøring af vaccinen. Inden optræk fra hætteglas inspiceres vaccinen, opløsningen skal fremstå som en farveløs til let gul, klar til meget opaliserende suspension. Hvis opløsningen indeholder synlige partikler eller er misfarvet, skal den kasseres. Hætteglasset hvirvles forsigtigt i 10 sekunder, mens det holdes opret. Der optrækkes 0,5 mL i sprøjte, som herefter injiceres intramuskulært. Det er ikke nødvendigt at skifte kanyle mellem optræk og injektion. SSI har udarbejdet en infografik.

Fra hætteglasset kan der ifølge EMAs produktresume udvindes fem doser á 0,5 mL, og ubrugt vaccineopløsning afskaffes som vanligt og senest seks timer efter klargøring. Hvis der i forbindelse med udtagning af vaccinedoser er ekstra fulde doser á 0,5 mL vaccine, må disse fulde doser gerne udtages og anvendes. Det er ikke tilladt at blande vaccinerester fra forskellige hætteglas med COVID-19 Vaccine Janssen® til en fuld dosis.

Dosis og administration

COVID-19 Vaccine Janssen® leveres i et multidosis hætteglas klar til brug og skal ikke fortyndes. Hvert hætteglas indeholder 3,1 mL svarende til mindst fem doser á 0,5 mL. Hver vaccinedosis indeholder 8,92x1010 infektiøse enheder.

Der gives én dosis á 0,5 mL ufortyndet vaccine.

Vaccinen injiceres intramuskulært i muskulus deltoideus (deltamusklen). I tilfælde af kontraindikationer mod vaccination i muskulus deltoideus, kan der alternativt vaccineres i midterste del af muskulus vastus lateralis (lårmusklen). Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det at aspirere inden indgift.

Registrering

Alle covid-19-vacciner skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), enten via Kvik registrering eller via vanlig registrering, se vejledning for dette her. Der opfordres til at registrere vaccinationen så hurtigt efter indgivelsestidspunkt som muligt. For at sikre kvaliteten i overvågningen af vaccinerne er det vigtigt at sikre korrekt registrering af produktnavn og batch-/lotnummer.

Information til den vaccinerede

Den vaccinerede bør få udleveret en pjece. Pjecen indeholder oplysninger om de hyppigste bivirkninger, og at man bør kontakte sin læge, hvis man oplever alvorlige bivirkninger/symptomer efter vaccination.

Der er også mulighed for private at få telefonisk rådgivning om vaccination via den myndighedsfælles coronahotline på telefon 7020 0233. Der rådgives ikke om symptomer eller sundhedsfaglige vurderinger i relation til borgere, her henvises til borgerens praktiserende læge.

Yderligere information til den der vaccinerer

Vaccinator kan finde yderligere oplysninger om covid-19-vaccination på både Sundhedsstyrelsens, Lægemiddelstyrelsens og Staten Serum Instituts hjemmeside. På SSI's hjemmeside er det muligt at downloade vaccinespecifikke beskrivelser samt infografikker om vaccinerne.

SSI har også udarbejdet en spørgsmål og svar-side om covid-19-vaccination, på vores covid-19-subsite til brug for sundhedspersoner. Der henvises yderligere til Sundhedsstyrelsens Vidensbank til praktiserende læger og vaccinatører.

Ved behov for rådgivning om vaccination har sundhedspersoner mulighed for at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Vi har åbent for telefonisk rådgivning på telefon 3268 3037, mandag til fredag kl. 8.30-11.00, onsdag dog kl. 12.30-15.00. Uden for dette tidsrum kan afdelingen kontaktes i dagtiden på telefon 3268 3038. Man kan også skrive til covidinfo@ssi.dk. Vi tilstræber at svare samme dag på hverdage, dette kan dog ikke garanteres i alle tilfælde. Uden for normal åbningstid kan vagthavende, ved behov for akut rådgivning, kontaktes på telefon 4131 7404.

(S.B. Asmussen, L.K. Knudsen, K. Finderup Nielsen, P.H. Andersen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)