Uge 6 - 2021

Vaccination mod covid-19 – COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

Vaccination mod covid-19 – COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

Den tredje vaccine mod covid-19 er den 29. januar 2021 blevet godkendt af EU-kommissionen efter anbefaling af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Vaccinen produceres af firmaet AstraZeneca og forhandles med navnet ” COVID-19 Vaccine AstraZeneca” eller ”COVID-19 vaccine (ChAdOx1-S [rekombinant])”. I det efterfølgende anvendes den første benævnelse.

Vaccinerne leveres til Statens Serum Institut (SSI), og den første leverance består af ca. 24.000 doser, som er modtaget på SSI den 6. februar 2021. Vaccinerne vil blive frigivet og distribueret til regionerne den 8. februar. Sidst i uge 6 er der bekræftet levering af et tilsvarende antal doser, og i slutningen af februar og begyndelsen af marts er der forventning om leverance af et øget antal.

Vaccinen fra AstraZeneca vil indgå i vaccinationsprogrammet mod covid-19 ligesom de to nuværende vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Selve vaccinationsprogrammet og dets forskellige faser samt håndtering af vaccination mod covid-19 er beskrevet i detaljer i Sundhedsstyrelsens Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 og i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19. Det er ikke muligt selv at vælge, hvilken vaccine man vil give eller modtage.

EU-kommissionen har godkendt vaccinen COVID-19 Vaccine AstraZeneca® til alle på 18 år og derover. I de første studier var kun en mindre del (13%) af de vaccinerede i den primære effektpopulation ældre på 55 år og derover, og der er derfor endnu ikke tilstrækkelige data til at vurdere den kliniske beskyttelse/vaccineeffekt blandt disse. Også i aldersgruppen på 56-65 år var der for lille en forskel på det observerede antal covid-19-tilfælde blandt vaccinerede i forhold til blandt kontrollerne til at kunne drage sikre konklusioner vedrørende effekten af COVID-19 Vaccine AstraZeneca® i denne aldersgruppe. Dog viser måling af antistoffer mod vaccineantigenet/SARS-CoV-2, at ældre (over 56 år) også danner betydelige mængder antistof, dog på lavere niveau end hvad ses for yngre vaccinerede. Selvom det antistofniveau, der beskytter mod klinisk infektion, endnu ikke er kendt, har EMA vurderet, at disse immunogenicitetsdata kan begrunde en (betinget) godkendelse uden øvre aldersbegrænsning.

Sundhedsstyrelsen har dog (i lighed med myndighederne i en række andre lande) vurderet, at COVID-19 Vaccine AstraZeneca® fortrinsvis bør prioriteres til personer under 65 år uden øget risiko for alvorligt forløb med covid-19, indtil der foreligger flere data for effekt blandt ældre. I særlige tilfælde, fx hvor anden covid-19-vaccine ikke kan anvendes, kan personer uden for denne gruppe også tilbydes vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® har ligesom de øvrige godkendte vacciner mod covid-19 fået en betinget markedsføringstilladelse i EU. Dette betyder, at AstraZeneca løbende skal sende indsamlede data til EMA, og at vaccinen overvåges ligesom COVID-19 Vaccine Moderna® og Comirnaty® - læs mere om dette i EPI-NYT uge 51/52b 2020. For at kunne opnå en normal markedsføringstilladelse skal producenten indsende løbende data fra det kliniske fase 3-forsøg. En beskrivelse af de studier, producenten har forpligtet sig til at gennemføre efter markedsføring, er indeholdt i den såkaldte risk-management plan.

Information om godkendelsesgrundlag, produktinformation, indlægssedler m.m. kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Om COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er baseret på en kendt vaccineteknologi og benytter sig af en adenovirusvektor, der øger immunresponset. (I udviklingsfasen blev vaccinekandidaten benævnt AZD1222). Vektoren er en non-replikerende chimpanse adenovirus (ChAdOx1), der indeholder den genetiske kode for spike-proteinet, der sidder på overfladen af ny coronavirus (SARS-CoV-2). Vektoren optages af cellerne, hvor den frigiver det kodende DNA i cellekernen, og der produceres mRNA, der igen transporteres ud af cellekernen og translateres til spikeprotein. Proteinet og fragmenter heraf præsenteres efterfølgende på cellens overflade og vil dermed aktivere den vaccineredes immunsystem og inducere produktion af beskyttende antistoffer samt udløse et specifikt cellulært (T-celle-medieret) immunrespons.

Vaccinen er godkendt til personer på 18 år eller derover, og den leveres klar til brug – dvs. den skal ikke fortyndes. Hvert hætteglas indeholder mindst 10 doser á 0,5 mL, hvor hver dosis indeholder mindst 5x108 viruspartikler.

Vaccinationsprogrammet for COVID-19 Vaccine AstraZeneca® består af to doser á 0,5 mL givet med 28 dages mellemrum, en periode på ned til 26 dage kan dog accepteres. Anden dosis kan undtagelsesvist planlægges allersenest på dag 84.

Vaccinens effekt

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er blevet testet i kliniske forsøg, og effektiviteten er vurderet i en analyse af foreløbige data samlet fra fire studier; to fase 1/2, ét fase 2/3 (Storbritannien) og ét fase 3-studie (Brasilien). I den samlede analyse modtog 6.106 personer to doser COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, mens 6.090 personer modtog to doser aktiv kontrol eller placebo (meningokokvaccine eller saltvand) med mellem 3 og 23 ugers mellemrum. I de primære effektanalyse modtog i alt 86% af deltagerne 2. stik inden for et interval på 4-12 uger (28-84 dage). Mere end 14 dage efter 2. vaccination opstod der 64 tilfælde af laboratorieverificeret covid-19 i vaccinegruppen (n=5.258) og 154 tilfælde i kontrolgruppen (n=5.210), hvilket svarer til en vaccineeffektivitet på 59,5% (95% konfidensinterval 45,8%-69,7%). Effekten var sammenlignelig blandt de studiedeltagere, der havde komorbiditet ved baseline. Blandt de studiedeltagere, der modtog 2 doser inden for et interval på 3-23 uger, var effekten i den sekundære effektanalyse 62,6% (95% konfidensinterval 50,9%-71,5%).

Vurderet ud fra begrænsede data ser vaccinen ud til beskytte mod indlæggelse som proxy for alvorlig covid-19-sygdom. I vaccinegruppen af fase-3-forsøget var der ingen indlagte fra 22 dage efter 1. dosis mod 14, inklusive et dødsfald, i kontrolgruppen. Blandt deltagere der fik to doser, var der ingen indlagte i vaccinegruppen fra 15 dage efter 2. dosis, mod otte i kontrolgruppen, inklusive et svært tilfælde af covid-19-sygdom.

Hvem kan vaccineres?

Personer der er fyldt 18 år for at give aktiv beskyttelse mod SARS-CoV-2. Sundhedsstyrelsen har dog vurderet, at COVID-19 Vaccine AstraZeneca® fortrinsvis bør prioriteres til personer under 65 år uden øget risiko for alvorligt forløb med covid-19, indtil der foreligger flere data for effekt blandt ældre.

For kontraindikationer og forsigtighedsregler, se nedenfor.

Bivirkninger

Sikkerhedsprofilen for COVID-19 Vaccine AstraZeneca® blev undersøgt i de kliniske forsøg. Her blev 23.745 personer fulgt, og 12.021 af disse modtog mindst én dosis COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

De hyppigste bivirkninger var ømhed på indstiksstedet (63,7%), smerter på injektionsstedet (54,2%), hovedpine og træthed (ca. 53%), muskelsmerter og utilpashed (44%), feber (33,6%) og kulderystelser (31,9%) samt ledsmerter (26,4%) og kvalme (21,9%).

Bivirkninger var for de flestes vedkommende milde til moderate og forsvandt igen efter få dage. Hos vaccinegruppen fik 0,7% alvorlige bivirkninger, mens dette skete for 0,8% af personerne i kontrolgruppen.

Reaktogeniciteten var generelt lettere og blev rapporteret sjældnere hos ældre voksne (≥65 år).

Alle vaccinationer medfører en lille risiko for kraftig allergisk reaktion (anafylaksi).

For de øvrige rapporterede bivirkninger henvises til produktresuméet (SPC) for vaccinen samt det publicerede fase 2/3- og 3-studie.

Særlige forholdsregler og opmærksomhedspunkter

Anafylaksiberedskab skal være etableret på alle vaccinationssteder, og dette er regionens ansvar at sikre. Der anbefales nøje overvågning i mindst 15 minutter efter vaccination. Anden dosis bør ikke gives til personer, der har oplevet anafylaksi ved vaccination med første dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

Vaccination bør udsættes ved svær akut febril (≥ 38,0 °C) sygdom.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19-vacciner, da de er i øget risiko for allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, som evt. kan viderekonferere med et specialiseret allergicenter. Særligt skal man være opmærksom på personer, som kunne have en ikke-diagnosticeret allergi over for indholdsstoffet polyethylenglykol (PEG). COVID-19 Vaccine AstraZeneca® indeholder ikke PEG men Polysorbat 80, og der er beskrevet krydsallergi mellem disse to stoffer.

Det skal vurderes, om vaccination af disse personer skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på en sygehusafdeling, der er vant til at håndtere dette.

Personer med mastocytose skal vaccineres på specialafdeling med landsfunktion (Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital), der har kontakten til disse patienter.

Sundhedsstyrelsen vurderer i sin Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 (fra 5. februar 2021), at vaccination bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni (< 10 x 109/L) og koagulationsforstyrrelser, og der bør her anvendes særlige kanyler (fx størrelse 25-27 G), eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion hos denne gruppe. Der er ingen restriktioner ved intramuskulær vaccination af patienter med trombocyttal ≥ 10 x 109/L.

Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination. Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter med henblik på, om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination. Almindelig AK-behandling kontraindicerer ikke under normale omstændigheder intramuskulær injektion, og dermed er almindelig AK-behandling heller ikke kontraindikation mod vaccination.

Personer med nedsat immunforsvar, herunder de som modtager immunosuppressiv behandling, kan have nedsat effekt af vaccinen. I Sundhedsstyrelsens retningslinje er der henvisning til lægevidenskabelige selskabers anbefalinger om timing af vaccination til patienter, der får kemoterapi, patienter i langvarig immunsupprimerende behandling (fx med anti-CD 20 antistoffer), patienter der har modtaget behandling med immunterapi (og som kan have immunaktivering), med videre.

Klinisk beskyttelse mod SARS-CoV-2 kan ikke garanteres alle vaccinerede, jvf. ovenfor under effekt.

Der er ingen data for vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® blandt personer, som har modtaget delvis eller fuld vaccination med en anden covid-19-vaccine. Det er derfor vigtigt altid at færdigvaccinere med samme covid-19-vaccine, som er givet ved første vaccination.

Kontraindikation

Overfølsomhed over for ethvert af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, se produktresuméet.

Graviditet og amning

På grund af manglende sikkerhedsdata bør vaccinen ikke gives til gravide, og for kvinder i den fertile alder bør graviditet (anamnestisk) udelukkes før vaccination. Ved udeblevet menstruation bør der opfordres til graviditetstest før evt. vaccination. Hvis en kvinde er ikke-erkendt gravid på vaccinationstidspunktet, er der ikke nogen anbefaling om svangerskabsafbrydelse, idet vaccinen ikke er en levende, svækket vaccine, og der forventes dermed ingen eller meget ringe risiko for fosterskade.

Det vides ikke, om vaccineprodukter kan forefindes i modermælk. Da en risiko for spædbarnet ikke kan udelukkes for nuværende, bør vaccinen ikke gives til ammende. Hvis moderen har øget risiko for svært forløb af covid-19, bør dette dog indgå i den samlede risikoafvejning.

Det er ikke forventet, at vaccinen påvirker fertiliteten hos hverken kvinder eller mænd. Dyrestudier har vist, at der ikke er vaccinerelaterede virkninger på fertilitet eller graviditet hos hunner.

Udlevering

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er indtil videre begrænset til levering til de regionale vaccinationscentre, som er etableret i forbindelse med opstart af vaccinationsprogrammet mod covid-19. Vaccinen opbevares på SSI på køl (2-8 °C), og køl skal holdes helt til umiddelbart før brug. Hver pakke indeholder 10 hætteglas á mindst 10 doser.

Opbevaring og holdbarhed

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® leveres på køl (2-8 °C) og kan uåbnet holde sig i 6 måneder ved disse temperaturer.

Når vaccinen er anbrudt, kan den holde sig i 6 timer ved 2-30 °C, og i 48 timer ved 2-8 °C. Hætteglasset kan sættes tilbage i køleskabet én enkelt gang, men den totale opbevaringstid efter åbning må ikke overskride 48 timer (inklusive evt. tid opbevaret ved stuetemperatur).

Vaccinen bør opbevares i original indpakning som beskyttelse mod lys og må ikke fryses.

Klargøring

Vaccinen leveres klar til brug. Vaccinen er en farveløs til let brunlig, klar til let uigennemsigtig opløsning. Inspicér vaccinen visuelt før brug, hvis der ses synlige partikler eller misfarvning kasseres vaccinen. Der optrækkes 0,5 mL vaccine i sprøjte, som herefter injiceres. Det er ikke nødvendigt at skifte kanyle mellem optræk fra hætteglasset til injektion. SSI har udarbejdet en infografik.

Fra hætteglasset kan der ifølge EU SPC udvindes 10 vaccinedoser á 0,5 mL, og ubrugt vaccineopløsning afskaffes som vanligt og senest 48 timer efter klargøring, hvis vaccinen opbevares på køl, og senest 6 timer efter klargøring hvis vaccinen opbevares ved stuetemperatur. Skriv dato og klokkeslæt for anbrud på hætteglasset, for at undgå utilsigtede hændelser.

Dosis og administration

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er et multidosis hætteglas klar til brug og skal ikke fortyndes. Hvert hætteglas indeholder 6,5 mL svarende til mindst 10 doser á 0,5 mL, som hver indeholder mindst 5×108 viruspartikler.

Der gives to doser á 0,5 mL ufortyndet vaccine med 28 dages mellemrum. Hvis anden vaccine gives med mindst 26 dages interval fra første vaccination, kan dette dog accepteres som valid vaccination. Hvis anden dosis ikke gives på dag 28, bør den gives så hurtigt som muligt herefter og planlægges allersenest til dag 84 (12 uger).

Hvis den anden dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca® gives mindre end 26 dage fra første dosis medregnes denne ikke og en ekstra dosis (en tredje dosis) skal gives mindst 28 dage efter den dosis, der er blevet givet for tidligt.

Vaccinen injiceres intramuskulært i muskulus deltoideus (deltamusklen). I tilfælde af kontraindikation mod vaccination i muskulus deltoideus kan alternativt vaccineres i midterste del af muskulus vastus lateralis.

Startes vaccinationsserien med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, er det vigtigt at den afsluttes med samme type vaccine, da der mangler erfaring ift. udskifteligheden af vacciner mod covid-19.

Observation

Efter vaccination anbefaler Sundhedsstyrelsen, at den vaccinerede opholder sig i venteområdet i mindst 15 minutter.

Registrering

Alle covid-19-vacciner skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), enten via kvikregistrering eller via vanlig registrering. Se særskilt vejledning om dette.

Der opfordres til at registrere vaccinationen så hurtigt efter indgivelsestidspunktet som muligt. For at sikre kvaliteten i overvågning af vaccinerne er det vigtigt at sikre korrekt registrering af produktnavn og batch-/lotnummer.

Information til den vaccinerede

Den vaccinerede bør få udleveret en pjece udgivet af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen. Pjecen indeholder oplysninger om de hyppigste bivirkninger, og at man bør kontakte lægen, hvis man oplever alvorlige bivirkninger/symptomer efter vaccination.

Der er også mulighed for private at få telefonisk rådgivning om vaccination via den myndighedsfælles coronahotline på 7020 0233. Der rådgives ikke om symptomer eller sundhedsfaglige vurderinger i relation til borgere men henvises til borgerens praktiserende læge.

Yderligere information til den, der vaccinerer

Vaccinator kan finde yderligere oplysninger om covid-19-vaccination på både Sundhedsstyrelsens, Lægemiddelstyrelsens og Statens Serum Instituts hjemmeside. På SSI´s hjemmeside er det muligt at downloade de vaccinespecifikke beskrivelser samt infografikker om både vaccinefakta og om opbevaring og opblanding/injektion af vaccinerne. Dette materiale vil også være vedlagt den enkelte vaccineleverance fra SSI.

SSI har også udarbejdet et spørgsmål/svar afsnit om covid-19-vaccination på vores covid-19-subsite til brug for sundhedspersoner. Der henvises også til Sundhedsstyrelsens Vidensbank med svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Ved behov for rådgivning om vaccination har sundhedspersoner mulighed for at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Vi har åbent for telefonisk rådgivning på telefon 3268 3037 mandag til fredag 8.30-11.00, onsdag dog 12.30-15.00. Uden for dette tidsrum kan afdelingen kontaktes i dagtiden på telefon 3268 3038. Man kan også skrive til covidinfo@ssi.dk. Vi tilstræber at svare samme dag på hverdage, dette kan dog ikke garanteres i alle tilfælde. Uden for normal arbejdstid kan vagthavende ved behov for akut rådgivning kontaktes på telefon 4131 7404.

(K.F. Nielsen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)