Uge 25 - 2020

Fortsat høj lokal forekomst af TBE-virus i skovflåter i Tisvilde Hegn

Fortsat høj lokal forekomst af TBE-virus i skovflåter i Tisvilde Hegn – naturlegepladsen lukkes

Nye undersøgelser af flåter indsamlet medio maj 2020 viser, at der stadig er Tick-Borne Encephalitis virus (TBEV) i Tisvilde. I alt blev 316 flåter testet for TBEV i mindre pools og 6 pools var PCR-positive. I et lille område, der grænser helt op til en naturlegeplads i skoven, blev der estimeret en prævalens på 1,5% (95% konfidensinterval: 0,4%-3,9%) i nymferne, hvor den tilsvarende prævalens i dette område var 8,0% (95% konfidensinterval: 4,0%-14,0%) i efteråret 2019. Kun fem voksne flåter blev undersøgt fra samme område i 2019. Mens alle var PCR-negative dengang, blev der i de voksne flåter fra maj 2020 estimeret en prævalens på 5,7% (95% konfidensinterval: 1,0%-16,6%).

Da TBEV-inficerede flåter forbliver inficerede, var det forventet, at voksne flåter i 2020 ville begynde at teste positive, efter fundet af positive nymfer i 2019. Nymfer er altid mere talrige end de voksne flåter og mennesker bides helt overvejende af nymferne. Den høje prævalens af TBEV i de voksne flåter udgør således en mindre risiko for skovgæsterne end den lavere prævalens i nymferne. For hunde, kvæg og geder udgør den høje prævalens af TBEV i voksne flåter dog en ikke ubetydelig risiko.

På denne baggrund har myndighederne netop besluttet at lukke naturlegepladsen med henblik på flytning til et TBEV-frit område i Tisvilde Hegn.

Påviste tilfælde i Danmark i perioden 2017-2019

For en detaljeret opgørelse over forekomsten at TBE i Danmark henvises til TBE-opgørelse over sygdomsforekomst i perioden 2017-2019.

TBE er ikke en anmeldepligtig sygdom i Danmark, men diagnostikken er centraliseret på SSI og forekomsten er blevet monitoreret siden 2000. I 2019 blev der påvist 13 tilfælde af formodet infektion med TBEV, hvilket er det højeste antal hidtil, figur 1.

EPI-NYT 2020 uge 25 figur1

I 2019 blev der for tredje gang påvist smitte med TBEV, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse, uden for Bornholm. Fire personer blev i perioden juni til september med stor sikkerhed smittet med TBEV fra inficerede skovflåter i og omkring Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Det drejer sig om tre mænd og én kvinde mellem 39 og 69 år, som enten var bosat nær Tisvilde Hegn eller benyttede skoven rekreativt. Alle fire patienter havde haft et tofaset forløb med først feber, træthed og influenzalignende- eller mave-tarm-symptomer efterfulgt af indlæggelse under et billede af meningitis eller meningo-encefalitis. Flere har haft mén efter infektionen.

Nyt mikrofokus i Tisvilde Hegn påvist i 2019

I september 2019 blev flåter indsamlet i en mindre del af Tisvilde Hegns nordøstlige hjørne. RNA blev ekstraheret fra de indsamlede flåter og anvendt i en TBEV-specifik PCR. I flåter fra to ud af i alt fem indsamlingsområder udkom en positiv PCR for TBEV. En yderligere indsamling af flåter i oktober 2019 i et mindre udsnit af området bekræftede fundene, og flåterne i et cirka 20 meter bredt bælte langs Tisvilde Naturlegeplads i skovens nordøstlige hjørne var som tidligere omtalt kraftigt positive for TBEV med en estimeret prævalens på 8% (hver tolvte flåtnymfe indeholdt TBEV).

På baggrund af disse fund valgte Miljø- og Fødevareministeriet og Gribskov Kommune i oktober 2019 ved skiltning at advare brugere af naturlegepladsen mod flåtbid og ved afbrænding at fjerne en del af den lave bevoksning i området grundet risiko for TBEV-smitte via skovflåter.

Som det fremgår, er der nu igen påvist TBEV i flåter i det samme område helt op af naturlegepladsen, som der blev fundet flåt-TBEV-positivt i 2019.

Vaccination mod TBE

Vaccination kan især overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE forekommer (risikoområder), det vil sige på Bornholm eller i Tisvilde Hegn og omegn, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat. Hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejdere, jægere, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobbyaktiviteter, skal vaccination også overvejes ved færdsel i kendte TBE-risikoområder.

Vaccinationsforløb

SSI lagerfører to vacciner mod TBE: TicoVac® 0,5 ml til personer over 16 år og TicoVac® Junior 0,25 ml til børn mellem 1 og 16 år. Der gives initialt to doser med et anbefalet interval på 1-3 måneder. En tredje dosis er en booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination, gerne lige før flåtsæsonens start i maj, og den beskytter så i 3 år. Løbende revaccinationer bør gives med 3-5 års intervaller, afhængig af alder, se produktresumé på www.ssi.dk.

Kommentar

Fra flere nabolande (fx Sverige og Tyskland) er der over de senere år rapporteret en stigning i incidensen af TBE, samtidig med at sygdommen har spredt sig geografisk. Der kan være flere mulige forklaringer på ændringer i TBE-epidemiologien, herunder en stigende bestand af rådyr, ændret adfærd hos dyr og mennesker og klimatiske udsving.

Læger opfordres til at være opmærksomme på TBE som en mulig diagnose ved relevante symptomer, ikke kun efter ophold i Sverige eller på Bornholm, men i særdeleshed efter ophold i og omkring Tisvilde Hegn. Ligeledes bør mistanke om TBE fortsat overvejes ved relevante kliniske symptomer og flåtbid efter ophold i det øvrige Danmark, da nye TBEV-foci kan komme og gå.

(C.N. Agergaard, A. Fomsgaard, M.W. Rosenstierne, M. Rasmussen, Afdeling for Virologisk og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Bødker, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet)