Uge 37 - 2019

Tuberkulose i 2018

Tuberkulose i 2018

I 2018 blev der anmeldt 291 tilfælde af tuberkulose (TB). Dermed forblev forekomsten på omtrent samme niveau som i 2017, EPI-NYT 28-33/18 og figur 1.

EPI-NYT 2019 uge 37 figur 1

Omtrent det samme antal tilfælde forventes i 2019, hvor der på nuværende tidspunkt er anmeldt 174 tilfælde, heraf 52 af dansk herkomst.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over TB 2018.

Den højeste incidens (8,8 tilfælde pr. 100.000) var i 2018 som tidligere i landsdel København by, efterfulgt af Københavns omegn som også havde en incidens over landsgennemsnittet (7,3). Fra 2017 til 2018 er der sket en markant stigning i Region Midtjylland, primært på grund af en stigende forekomst i Vestjylland, både blandt personer af dansk og anden herkomst, herunder fire tilfælde af MDR-TB, se nedenfor.

På baggrund af anmeldelserne var mere end 40 % af patienterne smittet i Danmark, heraf var ca. halvdelen af henholdsvis dansk eller udenlandsk herkomst. Blandt 11 børn anmeldt med TB var næsten alle (81 %) formodet smittet i Danmark. TB skyldes derfor ikke kun reaktivering af latent TB erhvervet før ankomst til Danmark men i høj grad fortsat smitte i Danmark, hvilket også dokumenteres af den store smittekæde (”Cluster 2/1112-15”), som udgjorde 18 % af alle typebestemte tilfælde i 2018. Grønlændere bosat i Danmark har fortsat en høj forekomst af TB, mens den har været faldende blandt indvandrere fra Eritrea.

Blandt personer af dansk herkomst har medianalderen de seneste godt 10 år vist en stigende tendens som udtryk for, at danske TB-patienter gennemsnitligt bliver ældre. Dette er isoleret set et tegn på, at TB i denne gruppe på lang sigt vil kunne elimineres.

Forekomsten af TB har vist et fald i Danmark siden år 2000 med en gennemsnitlig årlig reduktion på 2,5 %. Internationalt er målet at reducere forekomsten af TB med 90 % i 2035 i forhold til 2015. Det kræver en gennemsnitlig årlig reduktion på 4,5 %, hvorfor der er behov for at intensivere bekæmpelsen af TB i Danmark, hvis vi skal nå dette mål.

To store miljøundersøgelser med forskelligt udfald

Der var i 2018/19 to store miljøundersøgelser på baggrund af risiko for smitte fra en person med smitsom TB med tilknytning til henholdsvis et hospital og en skole. På Aalborg Universitetshospital blev i alt 871 patienter eller ansatte undersøgt, og 41 (ca. 5 %) fik påvist latent (sovende) TB-infektion, mens der ikke blev påvist tilfælde af aktiv TB. På Haslev skole blev i alt 125 børn og voksne (samt seks familiemedlemmer) undersøgt, og i alt 21 (17 %) viste tegn til latent TB-infektion. Aktiv TB blev desuden påvist hos fire elever og én lærer (4 %). I patientens familie var der yderligere ét tilfælde af aktiv TB hos et barn under 5 år, mens alle andre i familien var latent inficererede.

Den store forskel i andelen af smittede i de to miljøer kan formentlig forklares ved en tættere og meget langvarig kontakt og eksponering i skolemiljøet sammenlignet med kontakten mellem hospitalspersonale og patient. Ligeledes kan den høje andel med udviklet aktiv TB i skole-/familie-miljøet muligvis forklares ved en særlig massiv eksponering (sammenfald af hyppig hoste, stort bakterie-load samt lang eksponeringsperiode) i familien og hos de 15-17-årige elever og lærerne. Desuden er det kendt, at særligt børn under 5 år, der smittes med TB, har en betydelig større risiko for at progrediere fra latent infektion til aktiv TB. Tidlig diagnostik af mulig aktiv TB er derfor af stor betydning for at begrænse smittespredningen.

Færre tilfælde af smitsom TB men fortsat behov for opmærksomhed på multiresistens

Sammenlignet med 2017 sås i 2018 et fald i andelen af mikroskopi-positiv lunge-TB og dermed et fald i andelen af smitsom lunge-TB blandt alle anmeldte TB-tilfælde. Faldet sås blandt danskere, fra 54 % til 48 %, mens andelen var uforandret 48 % blandt indvandrere. Faldet kan være et udtryk for, at TB-patienterne diagnosticeres tidligere i sygdomsforløbet, hvilket kan hænge sammen med en mere aktiv screeningsindsats i risikogrupper, især i Københavnsområdet. Udviklingen er under alle omstændigheder glædelig, da hurtigere diagnose betyder potentielt færre komplikationer for den enkelte TB-patient og mindre smittespredning til gavn for samfundet.

Der blev påvist fire tilfælde af multiresistens (MDR) svarende til 3 % af de dyrkningsverificerede tilfælde. De fire tilfælde indgik i den samme smittekæde, både genotypisk og epidemiologisk, og var også ens med en stamme isoleret i 2010, der i øvrigt ikke før var set i Danmark. Det er bekymrende, at multiresistente TB-stammer spredes i Danmark, men indtil nu dog kun i et begrænset omfang.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelsen, E. Svensson, Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier, U. Weinreich, Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, T. Sultan, L.H. Jensen, Pædiatrisk Afdeling, SUH, Roskilde, C.N. Meyer, L. Wiese, N.R. Jørgensen, Medicinsk Afdeling, SUH, Roskilde)