Uge 21 - 2018

HAIBA 2017

HAIBA 2017

HAIBA (Hospital-Acquired Infections Database), som nu har været i drift i tre år, giver unikke muligheder for løbende at følge udviklingen af sygehuserhvervede infektioner. I løbet af 2017 blev den nationale overvågning af sygehuserhvervede infektioner gennem HAIBA udvidet med dybe infektioner efter planlagt total knæalloplastik, EPI-NYT 51/17. Dermed omfatter HAIBA nu fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (THA) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (TKA).

For en detaljeret opgørelse af forekomsten mellem 2013-2017, samt udviklingsplaner henvises til årsrapporten for HAIBA 2017.

Formidling og anvendelse af HAIBA

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

Nuværende formidlingsformer

HAIBA stiller dagligt aggregerede data til rådighed for regionerne, som de kan anvende til regionale og lokale analyser. Regionerne kan eventuelt viderebearbejde data, fx ved at koble dem med lokale data, og sikre formidling til relevante fagpersoner lokalt.

Der er offentlig adgang til HAIBA-overvågningsdata via eSundhed under Sundhedskvalitet, som er en interaktiv hjemmeside, der giver adgang til forskellige offentlige sundhedsdata. I 2017 var der gennemsnitligt ca. 1.100 besøg om ugen (spændende fra 44 til 2.079) til HAIBAs data på eSundhed.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) indhenter også HAIBAs aggregerede data, hvilket muliggør, at disse data kan indgå i det regionale kvalitetsarbejde.

Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og C. difficile fra HAIBA som indikatorer i De nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

Såfremt HAIBA-data blev opgjort og tilbageleveret til regionerne på individniveau med tilknyttet person-identifikation, vil de entydigt kunne kobles til lokale data. Dette vil øge mulighederne betydeligt for anvendelse af data i den lokale indsats. De tekniske løsninger er udviklet, men der tilbagestår fortsat en afklaring af det juridiske grundlag.

Regionale initiativer for anvendelse

Nogle regioner har valgt at vise data ved hjælp af statistisk proces-kontrol (SPC) og oplever, at dette giver god mening i dialogen mellem de infektionshygiejniske enheder og klinikere.

I Region Hovedstaden indgår de aggregerede data fra HAIBA i den løbende regionale og lokale overvågning. Data for de fem typer infektioner opgøres månedligt ved hjælp af SPC og publiceres, sammen med data for antibiotikaforbrug og resistente bakterier, på regionens hjemmeside. Dette sker både i en interaktiv dataapplikation og i en månedsrapport. Månedsrapporten sendes til hospitalsdirektionerne.

I Region Nordjylland vises HAIBA-data i regionens Ledelses Informations System. Data vises både i tabelform og grafisk med visning af tendenslinje og median ud fra antallet af infektioner for områderne: bakteriæmi, C. difficile- og urinvejsinfektioner. Medianen repræsenterer forekomst i foregående kalenderår. I visningen er det muligt at filtrere på periode, uge/måned samt intern organisation. Region Nordjylland arbejder på at udvikle systemet, så udviklingen af infektioner kan vises efter principperne i SPC. Desuden følger direktionen bakteriæmidata som et regionalt strategisk fokusområde.

I Region Sjælland bearbejdes regionens HAIBA-data i Klinisk Mikrobiologisk afdeling ved hjælp af SPC og præsenteres i grafer med udviklingstendenser for de seneste 24 måneder. Grafer er tilgængelige på regionens intranet og anvendes bl.a. i forbindelse med dialogmøder i sygehusenes hygiejnekomitéer og i forbindelse med undervisning i infektionshygiejne og antibiotikaforbrug.

I Region Syddanmark er der på udvalgte sygehuse udarbejdet egne SPC-diagrammer på basis af HAIBA-data. Regionen arbejder på at udarbejde diagrammer for alle sygehuse i regionen og bringe disse på en fælles regional platform til brug ved tavlemøder og i sygehusenhedernes generelle forbedringsarbejde inden for infektionshygiejnen.

I Region Midtjylland er HAIBA blevet anvendt på Hospitalsenheden Vest siden januar 2017 ved infektionshygiejniske gennemgange i alle sengeafsnit én gang om året. Data præsenteres som udgangspunkt for drøftelse og forbedringsmuligheder. I rapporterne opstilles infektionsraterne til sammenligning med de to foregående år og i forhold til nationalt, regionalt, hospitals- og afdelings/afsnitsniveau ved hjælp af farvekoder svarende til de nationale kvalitetsmål. På afdelingsniveau tillægges værdien af egen udvikling størst betydning, og i den forbindelse sammenholdes med data for risikofaktorer som urinkateter, perifert- og centralt vene-kateter. HAIBA-data er tilgængelige på intranettet på afdelingernes datasider med direkte links til egne data.

Status for 2017

I begyndelsen af 2017 blev SSI omorganiseret. Al sygdomsovervågning, både laboratoriebaseret og epidemiologisk overvågning blev samlet under Infektionsberedskabet. For at kunne konsolidere alle overvågningssystemer og sikre driften af dem, blev der etableret et nyt sekretariat: Dataintegration og Analyse Sekretariat (DIAS). Den faglige drift af HAIBA er nu placeret under Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og den tekniske drift er under DIAS.

I januar 2017 forsvarede læge Sophie Gubbels (cand.med.) sit ph.d.-projekt med titlen: The development of a national surveillance system for hospital-acquired infections in Denmark – The hospital Acquired Infections Database – HAIBA, som omhandler udviklingen af HAIBA. I august 2017 begyndte hygiejnesygeplejerske Jette Holt (cand.pæd.pæd.) et ph.d.-projekt med titlen: Overvågning og udmelding af sygehuserhvervede infektioner, hvis formål er at undersøge, hvordan HAIBA bliver anvendt i den daglige infektionshygiejniske praksis, og hvad der kan forbedres. I denne forbindelse har Jette Holt været i kontakt med alle fem regioners infektionshygiejniske enheder. Kontakten har været enten telefonisk eller i form af besøg. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse af hygiejneorganisationernes organisatoriske opbygning i alle fem regioner. Endvidere er der gennemført kvalitative interviews om overvågning og forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner - herunder anvendelse af HAIBA efter en semistruktureret interview-guide i fire ud af fem regioner. Interviewene fuldføres i foråret 2018 i den sidste region. Resultaterne er under bearbejdelse, og en artikel er undervejs.

I november udgav Rigsrevisionen en rapport med titlen: Forebyggelse af hospitalsinfektioner, hvor regionerne bl.a. blev opfordret til at sætte mål for reduktion af sygehuserhvervede infektioner. I denne forbindelse er aktiv brug af overvågningsdata fra HAIBA og de igangværende samarbejdsprojekter om indikatorer meget vigtige.

(S. Gubbels, C.S. Jensen, B. Kristensen, J. Nielsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, M. Chaine, I. Johanson, K.S. Nielsen, M. Voldstedlund, Dataintegration og –analyse, K. Mølbak, Infektionsberedskab, C. Nobel, Kunder og systemforvaltning, Sundhedsdatastyrelsen, A.M.B. Hellesøe, Region Hovedstaden Taskforce Forebyggelse af Hospitalsinfektioner, Rigshospitalet, J.O. Jarløv, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, H.B. Borgeskov, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, P.D. Cramon, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, J. Engberg, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, H.C. Schønheyder, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital, J. Kjær-Rasmussen, Forbedring, Kvalitet og Kommunikation, Region Nordjylland, S. Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, L.N. Hansen, Koncern Kvalitet, Regionshuset Viborg, Region Midtjylland, J.K. Møller, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, A. Holm, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, L. Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, A. Jensen, Infektionshygiejnisk enhed, Hospitalsenheden Vest, Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afd.O, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Dansk Hoftealloplastik Register, Søren Solgaard, Dansk Hoftealloplastik Register, Frank Madsen, Dansk Knæalloplastik Register, Anne Hjelm, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

23. maj 2018