Uge 13/14 - 2018

Gratis mæslingevaccination til ikke-immune voksne

Gratis mæslingevaccination til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 indførtes tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik. Læs mere i den relevante bekendtgørelse og vejledning.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.

Selvom Danmark har haft et to-dosis MFR-vaccinationsprogram i mere end 30 år og nu har elimineret mæslinger, EPI-NYT 37/17, er der en gruppe, især blandt yngre voksne op til omkring 45-årsalderen, som ikke er blevet vaccineret som børn, og som heller ikke har haft sygdommen, da den har været sjælden i det meste af deres levetid. Når man som dansker rejser til lande, hvor mæslingevirus fortsat cirkulerer, er man i risiko for at møde det og blive syg, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere har haft mæslinger. Det gælder også, når man rejser til lande inden for Europas grænser. Hjemvendte rejsende med mæslinger vi kunne smitte ikke-immune personer i Danmark. Derfor opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man både er vaccineret mod mæslinger ved ophold i Danmark samt inden eventuel udlandsrejse.

Baggrund

MFR-vaccination blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. januar 1987, EPI-NYT 9/86 og 46/86. Ved programmets start blev personer under 13 år født i 1974-1986 tilbudt én dosis MFR-vaccine. Så godt som alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor naturligt immune. Tilslutningen til catch-up programmet var varierende og afhængig af barnets alder; for børn født i 1976 var tilslutningen 31 %, EPI-NYT 35/89, mens den for børn født i 1986 var 84 %, EPI-NYT 6/07.

I perioden før 1987 var alle tre sygdomme meget udbredte, fx forekom mæslinger i epidemier hvert 2.-3. år, og der var typisk 20-60.000 tilfælde årligt. Efter MFR-vaccinens indførelse faldt antallet af tilfælde hurtigt til cirka 500 årligt. Samtidig faldt også hyppigheden af komplikationer til mæslinger i form af mæslinge-pneumoni, bakterielle superinfektioner (fx pneumoni og otitis media), mæslinge-encephalitis og dødsfald.

I de følgende år faldt antallet yderligere, og i 1997 var der 61 anmeldte tilfælde. I en ”honeymoon”-periode på 31 måneder i årene 2002-2005 var der slet ingen anmeldte tilfælde, hvorefter der igen begyndte at forekomme tilfælde af mæslinger i Danmark, men i begrænset omfang, og som regel i forbindelse med introduktion af virus i Danmark efter udlandsrejse til kendt endemisk område.

I 2011 var der et større udbrud af mæslinger med 84 tilfælde, og hvor ca. 1/3 var yngre voksne. Blandt disse var ca. 70 % indlagt, EPI-NYT 24/11. Dette udbrud var baggrunden for, at MFR-vaccination i en begrænset periode i 2012 blev tilbudt til alle voksne født i 1974 eller senere, EPI-NYT 12/12. Dette midlertidige program havde en lav tilslutning, idet kun ca. 2.000 personer ud af målgruppen på 70.000-100.000 ikke-immune yngre voksne lod sig vaccinere, EPI-NYT 16/13.

Suboptimal men stigende vaccinationstilslutning

Mæslingevirus er et af de mest smitsomme virus, der findes. Derfor skal mindst 95 % af alle børn have fået to MFR-vacciner, for at virus ikke kan cirkulere vedvarende i befolkningen. Selvom vaccinationstilslutningen til begge MFR-vacciner har været stigende de seneste 5-6 år, er en så høj registreret tilslutning ikke nået for nogen årgang siden vaccinens indførelse. Det betyder, at der hen over årene er akkumuleret et større antal ikke-immune voksne.

Når mæslingevirus bringes til Danmark efter rejse til et område, hvor det cirkulerer, vil det fortsat kunne resultere i begrænset videresmitte i Danmark. Her vil især ikke-immune yngre voksne og uvaccinerede børn (normalt under 15-månedersalder) være i risiko for smitte. Dette er baggrunden for, at MFR-vaccination nu tilbydes til alle ikke-immune voksne. Sammen med en forsat styrket vaccinationsindsats blandt børn vil vaccinationstilbuddet til voksne kunne bidrage til, at Danmark kan opretholde sin eliminationsstatus for mæslinger.

Mæslinger findes stadig udbredt i Europa

Mæslinger findes stadig udbredt i Europa, og ifølge WHO var antallet af registrerede tilfælde i 2017 firedoblet i forhold til 2016. I 2017 blev der registreret 21.315 tilfælde og 35 dødsfald fra den europæiske WHO-regions 53 medlemslande. Der var store udbrud i både Ukraine, Rumænien og Italien, og blandt EU's 28 medlemslande er mæslinger fortsat endemisk forekommende i Belgien, Frankrig, Italien og Rumænien. På ECDC’s hjemmeside kan antal rapporterede tilfælde af mæslinger pr. måned i EU/EAA-lande følges løbende.

Vaccinationsprogram

Den aktuelt anvendte MFR-vaccine (M-M-R VaxPro®) giver beskyttelse mod mæslinger efter én dosis hos 95 % af vaccinerede. Da den individuelle beskyttelse således er meget høj, vurderes det at være tilstrækkeligt i et catch-up program at tilbyde voksne én dosis MFR-vaccine. Der er ingen risiko ved at vaccinere en person, der allerede er immun mod mæslinger, og det anbefales derfor ikke at måle antistoffer mod mæslinger før evt. MFR-vaccination.

Der er heller ingen risiko ved at blive MFR-vaccineret, selvom man skulle have haft fåresyge og/eller røde hunde. Hvis man allerede er immun mod den ene eller begge sygdomme, vil de cirkulerende antistoffer blot neutralisere denne del af vaccinen.

Røde hunde

Røde hunde (rubella) infektion er ikke en alvorlig sygdom hos børn, men kan få alvorlige følger for fostret, hvis en gravid smittes i 1. trimester. Uvaccinerede kvinder over 18 år har derfor i mange år kunnet blive vaccineret gratis mod røde hunde med MFR-vaccine. Rubella-infektion hos gravide og kongenit rubella syndrom har været individuelt anmeldelsespligtige siden 1994, og der er siden da anmeldt i alt 19 tilfælde af akut rubella-infektion hos gravide (sidst i 2008), men ingen tilfælde af kongenit rubella syndrom.

Voksne kvinder, hvis immunstatus er ukendt, vaccineres mod røde hunde uden forudgående afklaring af immunstatus. MFR-vaccinen skal gives mindst én måned før evt. graviditet.

Bivirkninger

MFR-vaccinen kan som andre lægemidler medføre bivirkninger. De hyppigste bivirkninger, der er indberettet ved brug af M-M-R VaxPro® er feber > 38,5 grader, lokalreaktioner på vaccinationsstedet, herunder smerter, hævelse og erytem. Hos voksne kvinder er incidensraterne for artritis og ledsmerter generelt højere end hos børn (12-20 %), og reaktionerne mere markante og af længere varighed. Betydende immunsvækkelse og graviditet udgør en kontraindikation. For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirkninger samt andre kontraindikationer henvises til produktresumeet for MFR-vaccinen (M-M-R VaxPro®) som kan læses på SSI's hjemmeside.

Bestilling

MFR-vacciner bestilles som vanligt via ordremodtagelsen på SSI, og leveres i pakninger af 10 doser.

Afregning med Sygesikringen og registrering i DDV

Ved MFR-vaccination samtidig med anden konsultation anvendes kode 8802. Ved MFR-vaccination uden anden konsultation anvendes kode 8802 samt kode 8901 (”stikhonorar”). Da der kan være risiko for mæslingesmitte ved udlandsrejse, har vaccinationsklinikker også mulighed for at MFR-vaccinere voksne gratis før rejser. Det er en forudsætning for afregning med regionerne, at denne sker elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

Siden november 2015 har det desuden været lovpligtigt at registrere alle givne vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).


(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, B. Søborg, S. Ulendorf Jacobsen, Sundhedsstyrelsen) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

4. april 2018

 

Kontakt redaktionen for EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen
Tlf. 3268 3038
epinyt@ssi.dk - ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00, on. kl. 12:30-15:00)
epiinfo@ssi.dk

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT