Uge 28-33 - 2017

Tilfælde af mæslinger i Vestsjælland
Ny vaccine mod meningokoksygdom gruppe B
SSI Vaccinedag i København den 11. september 2017

Tilfælde af mæslinger i Vestsjælland

Statens Serum Institut har påvist et tilfælde af mæslinger hos en yngre person, bosiddende i Vestsjælland.

Personen kom tilbage til Danmark efter at have opholdt sig i Polen i juli 2017 og fik på Holbæk sygehus påvist mæslinger i prøve fra den 4. august 2017. Personen er indvandret til Danmark, og vaccinationsstatus er usikker. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, blev informeret så snart positiv diagnostik forelå og har iværksat mulige forebyggende foranstaltninger.

Læger, især i Vestsjælland, opfordres til at være særligt opmærksomme på diagnosen i de kommende uger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Dette er det andet tilfælde af mæslinger i 2017. Første tilfælde var ligeledes rejserelateret, hvor personen var blevet smittet under ferieophold i Thailand, EPI-NYT 11/17. Det nye tilfælde understreger endnu engang, at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse (i form af MFR-vaccine).

Europa har oplevet et stort udbrud af mæslinger i løbet af 2017. Rumænien og Italien har haft mange tilfælde, men alle EU/EEA lande har rapporteret tilfælde dette år, undtagen Letland, Liechtenstein, Malta og Norge.

Se nyeste opdatering fra ECDC

Prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

  1. En blodprøve til IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.
  2. Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Det henstilles, at alle mæslingepositive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit, Statens Serum Institut, til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og behandling af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt og antigen-påvisning ved PCR et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for mæslinger og røde hunde på Statens Serum Institut (SSI) varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslinge-antigen positive prøver i Danmark. Da hurtig karakterisering af mæslingevirusset er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslinge-antigen positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 40336379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 41317404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

For yderligere detaljer se SSI's temaside om mæslinger.

Vaccination og profylakse efter eksposition

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination. MFR-vaccination tilbydes normalt alle børn ved 15 måneder og 4 år. Der kan ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, gives MFR-vaccination inden for 3 døgn og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn som postekspositionsprofylakse (PEP) til ikke-immune kontakter. Afgrænsning af kontakter med behov for PEP foretages af vagthavende læge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyns- og Rådgivningsenheden (tidligere embedslægeinstitutionen). Udgiften dækkes derefter af Regionen.

Se detaljer vedrørende profylakse efter eksposition her.

Anmeldelse

Bekræftede tilfælde af mæslinger er skriftligt anmeldelsespligtige (blanket 1515) til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Nord/Syd samt til Statens Serum Institut. Af hensyn til det korte vindue for postekspositionsprofylakse kan det dog være hensigtsmæssigt at tage telefonisk kontakt til den stedlige Tilsyns- og Rådgivningsenhed, så snart prøvesvar foreligger, så afgrænsning af kontakter med behov for PEP kan afklares straks.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T.K. Fischer, L.D. Rasmussen, H. B. Eriksen, Virologisk Overvågning og Forskning , G. Ertner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst)

Ny vaccine mod meningokoksygdom gruppe B

En ny vaccine, Trumenba®, er godkendt til forebyggelse af infektion med Neisseria meningitidis (meningokokker) af gruppe B. Denne vaccine vil fremover i lighed med Bexsero®, EPI-NYT 33/14, blive tilbudt som gratis postekspositionsprofylaktisk (PEP) vaccine til personer, som har været nære kontakter til en person med gruppe B meningokoksygdom, og kan også mod betaling rekvireres fra SSI til andre patientgrupper.

Trumenba® er markedsført i Danmark og kan udleveres frit. Bexsero® er ikke markedsført i Danmark, hvilket betyder, at der skal søges udleveringstilladelse til vaccinen hos Lægemiddelstyrelsen. Det er muligt at søge udleveringstilladelse til en enkelt patient (enkelt tilladelse) eller til flere patienter (generel tilladelse). Såfremt Bexsero® rekvireres af anden årsag, skal vaccinen bestilles direkte i ordremodtagelsen, SSI. Kopi af udleveringstilladelsen skal i alle tilfælde sendes til ordremodtagelsen ordre@ssi.dk, før udlevering kan finde sted.

Trumenba® er godkendt til personer på 10 år og derover. Trumemba® er en multikomponent proteinvaccine, som indeholder to meningokokproteiner, som udtrykkes på overfladen af 96 % af alle gruppe B-stammer i Europa.

Vaccineeffektiviteten er ikke blevet bestemt i kliniske forsøg, men ved at undersøge vaccinens evne til at danne antistoffer der har baktericid effekt overfor fire af de mest almindelige europæiske stammer af gruppe B. Det vurderes, at et beskyttende antistofniveau opnås hos cirka 85 % af personer vaccineret med Trumenba®.

Vaccinationsprogram

Den primære vaccinationsserie kan gives i et to-dosis- eller et tre-dosis-program. Effekten af de to programmer er ligeværdig, da de giver næsten samme antistofrespons efter afsluttet serie. Et to-dosis-program gives med et interval på 6 måneder, og i et tre-dosis-program gives 2 doser med mindst en måneds mellemrum, efterfulgt af en tredje dosis mindst 4 måneder efter den anden dosis.

Et tre-dosis-program med Trumenba® vil give hurtigere beskyttelse og anbefales til personer i øget risiko for invasiv meningokoksygdom, mens et to-dosis-program anbefales til personer, som ønsker at være beskyttet mod invasiv meningokoksygdom gruppe B men ikke er i øget risiko.

Der foreligger ikke data for effekten af vaccinen for voksne over 65 år eller for patienter med kroniske medicinske tilstande eller svækket immunforsvar.

Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til personer, der stadig er i risiko for invasiv meningokoksygdom. I produktresuméet er effekten af en booster-dosis beskrevet 4 år efter den primære vaccinationsserie.

De mest almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 personer) i de kliniske forsøg var ømhed og rødme eller hævelse på injektionsstedet, hovedpine, træthed, kulderystelser, diarré, kvalme og muskel- og ledsmerter. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af produktresuméet.

For nyregistrerede lægemidler gælder, at alle observerede eller mistænkte bivirkninger skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen i to år efter, at der er givet markedsføringstilladelse. Denne er givet 1. juni 2017.

Postekspositionsprofylakse

Personkredsen, der skal tilbydes PEP, er som oftest nære kontakter til en person med meningokoksygdom, og fastlægges af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vacciner til nære kontakter kan rekvireres ved kontakt til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

Personer under 10 år vil blive tilbudt vaccination med Bexsero®, EPI-NYT 33/14, mens øvrige vil blive tilbudt vaccination med Trumenba® i et tre-dosis-program.

(P. Valentiner-Branth, L.K. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

SSI Vaccinedag i København den 11. september 2017

Statens Serum Institut inviterer for 4. gang til en lærerig informationsdag for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet. Der vil bl.a. være indlæg fra WHO, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer fra praksis. I år afholdes dagen på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i København.

Se programmet og hvordan man tilmelder sig.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

16. august 2017