Uge 25 - 2017

Status på tilslutning til HPV-vaccinationsprogrammet
Ren tetanusvaccine udgår

Status på tilslutning til HPV-vaccinationsprogrammet

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) med Gardasil® i et tre-dosis program blev indført i børnevaccinationsprogrammet i januar 2009, som et tilbud til piger fra de fylder 12 år, EPI-NYT 35/08. Fra august 2014 blev et to-dosis program indført, EPI-NYT 28-32/14. Baggrunden for ændringen var, at antistof-niveau efter HPV-vaccination i et to-dosis-program hos unge piger 9-13 år ikke var lavere end antistof-niveau efter et tre-dosis-program hos unge kvinder 16-26 år. Piger, der er immunsupprimeret, eller som ikke har fået de to doser i anbefalet alder og efter de fastlagte intervaller, figur 1, skal vaccineres efter et tre-dosis program. Fra 1. februar 2016 blev der, efter et lovpligtigt udbud, indført en ny HPV-vaccine, Cervarix®, i et to-dosis program, EPI-NYT 2/16. Piger, der allerede har modtaget mindst én Gardasil®, skal færdigvaccineres med denne vaccine indtil udgangen af december 2017, eller så længe lager haves. Gardasil® kan bestilles telefonisk ved kontakt til ordremodtagelsen, EPI-NYT 49/16.

EPI-NYT uge 25 2017 figur 1

Link til pdf-udgave af figur 1 

I dette EPI-NYT gøres status på tilslutningen til HPV-vaccinations-programmet samtidig med, at der redegøres for justering af beregningen af den andel, der er opgjort som færdigvaccineret med HPV-vaccine.

I oktober 2016 ændredes beregningsmetoden af HPV–vaccinationstilslutning, fordi der skulle tages højde for, at piger kunne være fuldt beskyttet efter både et to-dosis og et tre-dosis program. Derudover betød den lovpligtige registrering af vaccinationer direkte i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), der trådte i kraft den 15. november 2015, at det var mere hensigtsmæssigt at beregne vaccinationstilslutningen ud fra det antal vaccinationer, der er registreret i DDV, og ikke kun på baggrund af ydelseskoden, som SSI modtager med flere måneders forsinkelse.

Siden oktober 2016 er vaccinationstilslutningen til HPV-vaccinations-programmet derfor blevet vist for første dosis HPV samt for ”HPV-færdigvaccineret”. Færdigvaccineret er defineret som andelen af piger, som enten har fået to doser HPV-vaccine med et givent interval ELLER har fået tre doser, figur 2 og www.ssi.dk/data. Det har imidlertid vist sig, at relativt mange piger, der havde fået to doser HPV-vaccine, ikke er blevet registreret som værende færdigvaccineret. Dette skyldes blandt andet, at den beregningsmodel, der har været anvendt til at bestemme intervallet mellem HPV-vaccinationer, har været upræcis. Beregningsmodellen for ”HPV-færdigvaccineret” er nu blevet ændret, således at tiden mellem de to doser bliver bestemt i dage. Ydermere har mange piger fået to HPV-vaccinationer med for korte tidsintervaller, i forkert alder eller der er anvendt to forskellige HPV-vacciner, tabel 1. Således ses for årgang 2002, at kun 57 % har fået de to vaccinationer korrekt. Vaccinationer er givet med forkerte (enten for korte eller for lange) tidsintervaller for 1/3 af de vaccinerede, men for 4 ud af 10 af disse inden for 4 dage fra det anbefalede tidsinterval. Tilsvarende tal for årgang 2003 viser, at 71 % har fået de to vaccinationer efter anbefalingerne, men at 22 % har fået vaccinationerne med forkerte tidsintervaller, og heraf 1/3 inden for 4 dage fra det anbefalede tidsinterval. Samlet for årgang 2002 og 2003 ses, at 4 % begyndte vaccination i for sen alder, og at 4 % fik både Cervarix® og Gardasil®, hvorfor disse ikke kan betragtes som færdigvaccineret.

EPI-NYT uge 25 2017 figur 2

EPI-NYT uge 25 2017 tabel 1

Beregningsmodellen for ”HPV-færdigvaccineret” er som følge af ovenstående blevet justeret yderligere, således at det tillades, at minimums- og maksimumsinterval mellem to doser afviger med op til fire dage fra det anbefalede (”buffer”), hvilket anerkendes internationalt. Konsekvenserne af ændringer i beregningsmodellen for andel færdigvaccinerede for årgang 2003 kan ses i figur 3. 

EPI-NYT uge 25 2017 figur 3 

Vaccinationstilslutning

Tilslutningen til første vaccination er aktuelt 54 % for piger født i 2003 og 42 % for piger født i 2004, figur 2.

Med den nye opgørelsesmetode er andelen af færdigvaccinerede 54 % for årgang 2002 og 29 % for årgang 2003. Der ses en aktuel tilslutning på 15 % for årgang 2004; denne årgang kan dog ikke på nuværende tidspunkt betragtes som at være færdigvaccineret, figur 2.

Kommentar

Der er set en positiv udvikling i vaccinationsaktiviteten over de seneste 3 måneder. Således er der i marts, april og maj givet ca. 4.200 vacciner hver måned, sammenlignet med ca. 2.200 vacciner månedligt i de tilsvarende måneder i 2016. Der er således en stigende vaccinationstilslutning for HPV1 for årgang 2003 og 2004 svarende til ca. 3-4 procentpoint siden seneste opgørelse, og en stigende andel af pigerne er færdigvaccineret. I den seneste opgørelse på SSI’s hjemmeside (fra 3. maj 2017) var de tilsvarende andele henholdsvis 38 % og 18 % (17 % i en opgørelse fra 28. april). Der er dermed sket en stigning på henholdsvis 16 og 11 procentpoint for årgang 2002 og 2003. Denne stigning skyldes en kombination af øget interesse for vaccinationsprogrammet og den ændrede beregningsmetode.

For en relativt høj andel piger fra årgang 2002-3 gælder det, at de har fået to doser Gardasil®, som ligger uden for det anbefalede interval. Ifølge internationale retningslinjer, fx fra Centers for Disease Control, USA, er en afvigelse på op til fire dage fra det minimumsinterval, som vaccinen er godkendt til, acceptabelt, og dette er derfor blevet tilføjet til den revidererede beregningsmodel. Andelen af piger der er færdigvaccineret er stigende for årgangene 2002-2004, men ligger stadig væsentligt under de knap 80 %, som blev opnået for årgangene fra 1997 til 2000. På trods af stigningen er der fortsat mange piger fra disse årgange, som har fået to doser, men ikke opfylder kravene til et to-dosis program. Såfremt pigerne ikke er vaccineret med de korrekte intervaller, vil de modtage et påmindelsesbrev fra Statens Serum Institut, når de bliver 14 år. Der er udarbejdet et rutediagram, figur 1, som en hjælp til at sikre, at disse piger færdigvaccineres korrekt. HPV-vaccination har størst effekt inden seksuel debut og er målrettet de 12-årige piger. Tilbuddet gælder for piger og unge kvinder i alderen 12-17 år.

(P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Karsten Dalsgaard Bjerre, Dataintegration og Analyse, Infektionsberedskab)

Ren tetanusvaccine udgår

AJ Vaccines A/S har meddelt, at man ikke vil opretholde produktionen af ren tetanusvaccine, som tidligere blev fremstillet af Statens Serum Institut (SSI). Det nuværende lager har udløb den 31. juli 2017. Der er ingen andre tetanus-monovacciner registreret i Danmark, og det er derfor ikke muligt at indkøbe en tilsvarende vaccine fra en anden producent.

Dette betyder, at personer, der indtil nu er blevet grundvaccineret med ren tetanusvaccine, fremover skal grundvaccineres (og revaccineres) med en anden tetanus-holdig vaccine.

Til børn under 10 år anvendes som hidtil primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib® til primærvaccination og boostervaccinen DiTeKiPol Booster® til revaccination.

Til børn på 10-17 år kan anvendes DiTeKiPol Booster® til både primær- og revaccination, EPI-NYT 5a/15.

Til voksne på 18 år og derover kan anvendes enten diTeBooster®, diTekiBooster® eller DiTeKiPol Booster® til både primær- og revaccination, afhængigt af om der er konkret behov for beskyttelse mod andre sygdomme end tetanus (og difteri).

I forbindelse med sårskade må der også fremover anvendes alternativ kombinationsvaccine. De tidligere udarbejdede aldersinddelte flowcharts til beslutningsstøtte, EPI-NYT 5b/15, er blevet opdateret. Dette primært ved, at diTe-vaccine har erstattet ren tetanusvaccine. SSI har netop indgået aftale med AJ Vaccines A/S om fortsat levering af diTeBooster® i de næste fire år.

For sundhedspersoner kan eventuelle yderligere faglige spørgsmål stilles via rådgivningstelefonen i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (32683037) eller via epi-info@ssi.dk.

(P.H. Andersen på vegne af Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

21. juni 2017