Uge 24 - 2017

Influenzasæsonen 2016/2017

Influenzasæsonen 2016/2017

Influenzasæsonen 2016/17 var præget af, at influenzaaktiviteten begyndte tidligt på sæsonen, og at influenza A (H3N2) var det dominerende virus. Dette medførte en langstrakt sæson med det højeste antal indlagte patienter med influenza registreret siden 2010/11 og en markant forhøjet overdødelighed blandt de ældre.

Metoder til overvågning af influenza

Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) blev fra uge 40 i 2016 til uge 20 i 2017 rapporteret til sentinel-overvågningen af gennemsnitligt 101 praktiserende læger pr. uge, sammenlignet med 122 i forrige sæson. Forekomst af ILS blev også fulgt dagligt via den landsdækkende vagtlægebaserede overvågning og via akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden.

ILS i befolkningen blev overvåget igennem Influmeter, et web-baseret overvågningssystem, hvor alle med bopæl i Danmark kan rapportere influenzalignende symptomer. Influmeter bidrager med information om ILS i den del af befolkningen, der ikke nødvendigvis kontakter læge ved ILS, i modsætning til de øvrige overvågningssystemer. Se mere information om Influmeter.

Forekomsten af laboratorieverificeret influenza blev overvåget igennem Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og forekomst og evt. ændring af influenzavirus blev overvåget via indsendte prøver til Det Nationale Influenza Center for WHO på Statens Serum Institut (SSI).

Siden 2014/15 har overvågning af alvorlig influenza foregået ved ugentlig datafangst fra eksisterende registre. Patienter med påvist influenza identificeres i MiBa, og oplysninger om hospitalsindlæggelse, intensiv terapi og underliggende sygdom indhentes fra Landspatientregisteret. Vaccinationsoplysninger indhentes fra Det Danske Vaccinationsregister, og oplysninger om dødsfald fra CPR-registret. Tilsvarende oplysninger anvendes ved beregning af vaccineeffektivitet. Dødelighed i befolkningen generelt bliver vurderet ved ugentlig indhentning af oplysninger om dødsfald fra CPR-registret.

Forekomst af influenzalignende sygdom

Andelen af patienter, der kontaktede praktiserende læge med ILS, var forhøjet fra uge 52, 2016 til uge 9, 2017, og nåede middelniveau i ugerne 4-7. Til sammenligning steg influenzaaktiviteten først i uge 5 i forrige sæson. Influenzaaktiviteten var i både sentinel- og vagtlægeovervågningen lavere end forrige sæson og betydeligt lavere end den seneste sæson, der var domineret af influenza A (H3N2) i 2012/13, figur 1 og 2.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 1

EPI-NYT uge 24 2017 figur 2

Blandt Influmeter-deltagere sås samme ILS-sæsonvariation i 2016/17 som i de foregående år, figur 3. I alt blev der rapporteret 359 ILS-tilfælde blandt sæsonens 1.301 Influmeter-deltagere. Det højeste antal var i uge 7, hvor 3,8 % rapporterede ILS.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 3

Laboratoriediagnostik MiBa

Udtræk fra MiBa viste, at 28.744 patienter blev undersøgt for influenza fra uge 40, 2016 til uge 20, 2017 heraf var 4.759 positive for influenza (17 % af de testede), 4.500 for influenza A (16 %) og 259 positive for influenza B (1 %), figur 4. Sæson 2016/17 var dermed den sæson, hvor der er blevet undersøgt flest patienter for influenza siden 2010, men der blev påvist flere positive prøver i sæson 2015/16, hvor der var en stor bølge af både influenza A og B, figur 5.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 4

EPI-NYT uge 24 2017 figur 5

Laboratorieovervågning Statens Serum Institut

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI undersøgte i løbet af sæsonen i alt 2.326 prøver for influenza, heraf 368 indsendt af sentinellæger, 164 diagnostiske prøver indsendt til diagnostik af praktiserende læger og andre laboratorier, og 1.780 overvågningsprøver indsendt af klinisk mikrobiologiske afdelinger. Af disse var 1.943 patienter positive for influenzavirus type A eller B. Fordelingen af patienter på identificerede virusstammer fremgår af tabel 1 (10 af de 1.943 påviste influenzavirus kunne ikke subtypes). I alt 97 % af influenzapositive patienter var smittet med influenza A (H3N2)-virus, 1 % influenza A (H1N1)pdm09-virus, og 2 % med influenza B-virus.

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI kunne påvise ændringer i influenza A (H3N2)-virus, som fordelte sig i fire overordnede grupper. De pågældende ændringer blev også påvist i andre lande.

EPI-NYT uge 24 2017 tabel 1

SSI foretog PCR-baseret undersøgelse af 532 luftvejsprøver for mere end 20 kendte luftvejsvirus. 330 prøver var positive, heraf var 163 (49 %) positive for influenza og 167 (51 %) var positive for andre luftvejsvirus. Rhinovirus (13 %), respiratorisk syncytial virus (13 %) og coronavirus (10 %) var den næsthyppigste gruppe af virus efterfulgt af parainfluenzavirus (5 %), human metapneumovirus (4 %), adenovirus (3 %), enterovirus (3 %) og parechovirus (0,3 %), figur 6.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 6

Antiviral resistens

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI har det nationale ansvar for at undersøge influenzaprøver fra patienter, der sættes i antiviral behandling for antiviral resistens. I alt blev der modtaget 85 prøver fra 59 patienter i sæson 2016/17, og analyserne pågår stadig. Herudover blev 226 overvågningsprøver i sæsonen 2016/17 tilfældigt udvalgt og undersøgt for resistens overfor neuraminidasehæmmerne oseltamivir (Tamiflu®) og zanamivir (Relenza), ingen prøver var resistente overfor de to antivirale midler. De nuværende cirkulerende influenzavirus er alle naturligt resistente overfor ion-kanal-hæmmerne Amantadin og Rimantadin.

Indlæggelser og behandling på intensivafdelinger

Fra uge 40, 2016 til uge 20, 2017 blev i alt 2.940 patienter med laboratoriebekræftet influenza indlagt på hospital ifølge Landspatientregisteret, figur 7. Dette er det højeste antal indlagte patienter med influenza siden 2010/11. I alt 2.803 havde influenza A (95 %) og 140 havde influenza B (5 %), tre patienter havde dobbeltinfektion. Den mediane indlæggelsesalder var 71 år. I alt 88 % havde underliggende risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza. De hyppigste risikofaktorer var henholdsvis alder >65 år (1.838 patienter, 63 %), kronisk lungesygdom/astma (712 patienter, 24 %) og hjerte-kar-sygdom (656 patienter, 22 %). For 347 patienter (12 %) var der ikke oplysninger om risikofaktorer. I alt 197 (7 %) patienter døde inden for 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 7

I alt 254 patienter modtog intensiv behandling, dette var færre end sidste år, hvor det tilsvarende antal var 320, men antallet var lavere end i seneste influenza A (H3N2)-sæson i 2012/13 med 308 patienter, figur 8.

EPI-NYT uge 24 2017 figur 8

Af de 254 patienter fik 246 (97 %) påvist influenza A, og otte influenza B (3 %). Kønsfordelingen var 45 % kvinder og 55 % mænd. Medianalderen var 71 år. I alt 86 % havde underliggende risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza, de hyppigste risikofaktorer blandt de indlagte patienter var henholdsvis alder >65 år (176 patienter, 69 %), kronisk lungesygdom/astma (63 patienter, 25 %) og hjerte-kar-sygdom (44 patienter, 17 %). For 36 patienter (14 %) var der ikke oplysninger om risikofaktorer. I alt 59 (23 %) patienter døde inden for 30 dage efter den seneste positive influenzatest.

Dødelighed

Blandt personer ≥65 år var dødeligheden forhøjet fra uge 50, 2016 til uge 13, 2017, mens der ikke var nogen væsentligt forhøjet dødelighed for personer under 65 år. Der blev over hele sæsonen, fra uge 40 til uge 20, estimeret en overdødelighed på i alt 1.494 dødsfald. Af disse var 1.180 patienter 65 år eller ældre, og heraf kunne 837 (95 % konfidensinterval:778-898) associeres til influenza. Dette var lavere end sidste sæson, men på samme niveau som sæson 2012/13, hvor den cirkulerende influenzavirus også var A (H3N2). Til beregning af overdødelighed indgår alle dødsfald uanset årsag.

SSI overvåger desuden dødeligheden i Europa igennem et fælleseuropæisk program, EuroMOMO (www.euromomo.eu). Programmet indsamler hver uge data om dødelighed for ca. tyve deltagende europæiske lande. Der sås en betydelig overdødelighed blandt de ældre i mange europæiske lande, og overdødeligheden var på niveau med tidligere influenza A(H3N2)-sæsoner. Se artikel om overdødelighed i Europa.

Vaccinationsdækning

Sæsoninfluenzavaccination blev tilbudt gratis til særlige persongrupper i perioden fra 1. oktober til og med 31. december 2016, og yderligere for gravide i 2. og 3. trimester og personer med immundefekt og deres kontakter frem til 1. marts 2017, EPI-NYT 39/16.

Ifølge oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) tog 564.350 borgere imod tilbuddet, heraf 108.315 kronisk syge, 17.038 førtidspensionister, 8.058 gravide, 2.255 husstandskontakter til personer med immundefekt og 428.684 borgere på 65 år og derover. Der blev givet lidt flere vaccinationer til kronisk syge, gravide og hustandskontakter i forhold til sæson 2015/16. På trods af et færre antal afregnede vaccinationer blandt ældre ≥65 år, steg vaccinationsdækningen i denne aldersgruppe fra 44 % i sidste sæson til 47 % i 2016/17. Dette skyldes, at den lovpligtige registrering af vaccinationer i DDV medfører, at vaccinationer givet til personer ≥65 år, fx på arbejdspladser, nu også fremgår af registeret. Der blev registreret næsten 128.000 vaccinationer givet til personer uden for risikogruppe i forhold til knap 28.000 sidste år. Antal influenzavaccinationer givet til risikogrupper og tilslutning til vaccination blandt personer fyldt 65 år, fordelt på landsdel og kommune, kan findes på www.ssi.dk/data.

Influenzavaccineeffektivitet

Ved at koble oplysninger om prøver undersøgt for influenza fra MiBa med vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister kunne Statens Serum Institut i et test-negativ case-kontrol design beregne influenzavaccineeffektiviteten (VE). Influenza A (H3N2)-vaccineeffektiviteten blandt patienter på 65 år og derover var 13 % (95 % konfidensinterval: 3-21) og overfor influenza B 59 % (95 % konfidensinterval: 28-76). Estimaterne er justeret for alder, køn og underliggende sygdom. Vaccineeffektiviteten kunne også beregnes overfor de fire grupper af ændrede influenza A (H3N2)-virus, der blev set i løbet af sæsonen, og særligt overfor en gruppe var der lav vaccineeffektivitet. På trods af den lave VE overfor influenza A (H3N2), som også er påvist i andre lande, bliver influenza A (H3N2)-viruskomponenten i influenzavaccinen for næste sæson ikke ændret.

Influenzavaccine 2016-2017

WHO´s anbefaling til næste trivalente sæsonvaccine er følgende:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus (NYT VIRUS)
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus
  • B/Brisbane/60/2008-lignende virus (Victoria-linjen).

For de firevalente influenzavacciner anbefales at inkludere yderligere et influenza B-virus af typen

  • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata-linjen).

Kommentar

Influenzaaktiviteten begyndte tidligt i sæson 2016/17. Størstedelen af influenza A-tilfælde skyldtes subtypen A (H3N2), der er kendt for særligt at være ledsaget af komplikationer i den ældre befolkning. Der blev registreret det højeste antal indlæggelser med påvist influenza henover hele sæsonen siden 2009/10, og der sås overdødelighed blandt de ældre, der dog var på niveau med tidligere sæsoner, hvor influenza A (H3N2) var i omløb. Også i Europa oplevede flere lande betydelig overdødelighed, der indtrådte relativt tidligt i sæsonen. Antallet af indlagte patienter med influenza, der modtog intensiv terapi, var lavere end sidste år, hvor influenza A (H1N1)pdm09 var i omløb. Medianalderen for indlagte patienter var også 12 år højere end i sidste sæson.

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI kunne påvise ændringer i influenza A (H3N2)-virus, som fordelte sig i fire overordnede grupper. Influenzavaccineeffektiviteten varierede i disse grupper, og samlet gav denne sæsons influenzavaccine begrænset beskyttelse mod influenzainfektion blandt de ældre. Influenzavaccination er imidlertid stadig den bedste forebyggelse imod komplikationer til influenza, der kan føre til hospitalsindlæggelse og død, særligt blandt risikogrupper. Vaccinationsdækningen blandt de ældre var lidt højere i denne sæson i forhold til tidligere sæsoner (47 %), hvilket formentligt skyldes, at alle vaccinationer givet til ældre inkl. på arbejdspladser nu bliver registreret i Det Danske Vaccinationsregister. Dækningen er dog langt fra den dækning på 75 %, som WHO anbefaler.

(SSI´s influenzateam: T.G. Krause, L.K. Knudsen, H-D. Emborg, J. Nielsen, L.S. Vestergaard, C. Kjelsø, M. Galle, H. Bang, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, T.K. Fischer, Virologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

14. juni 2017