Uge 39 - 2016

Influenzavaccination 2016/2017

Influenzavaccination 2016/2017

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2016/2017 og dermed også lanceringen af tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

I influenzasæson 2015/2016 fik i alt 5.152 patienter påvist influenza på hospital. Heraf modtog 325 patienter intensiv behandling, og 75 % af disse havde underliggende sygdom eller var ældre end 64 år. På baggrund af data om overdødelighed blev det vurderet, at ca. 1.000 personer døde som følge af influenza.

Influenzavaccinen gav i sæson 2015/16 begrænset beskyttelse mod influenzainfektion. Dette skyldes blandt andet, at den influenza B-type, der cirkulerede, ikke var med i vaccinen. Den kommende sæsons vaccine indeholder som sædvanligt antigener fra tre forskellige influenzavirus, heraf to nye influenzavirus, der skulle passe bedre til de influenzavirus, der var i omløb i sidste sæson.

Influenzavaccination er den bedste forebyggelse imod komplikationer af influenza, der kan føre til hospitalsindlæggelse og død, særligt blandt risikogrupper. Det er derfor bekymrende, at vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover stadigt er under 50 % og dermed langt fra den dækning på 75 %, som WHO anbefaler.

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 22. september 2016 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI> 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægeligvurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober 2016 og året ud. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2017 for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger om gratis influenzavaccination.

Information

Sundhedsstyrelsen gennemfører i år kampagnen ”Tid til vaccination mod influenza”, der informerer risikogrupperne om influenzavaccination. Der er i begyndelsen af september sendt plakater og andet materiale til alment praktiserende læger, apoteker og ledende jordemødre. Der kan bestilles flere plakater og visitkort om influenzavaccination på telefon 7026 2636 eller på distribution@rosendahls.dk (skriv ”Influenza 2016” i emnefeltet). Desuden er der mulighed for at hente informationsbreve til patienter i risiko samt øvrigt materiale på hjemmesiden www.beskytdigmodinfluenza.dk under siden for kommuner og sundhedspersoner. Kampagnen består desuden af en annoncekampagne, der kører i relevante medier fra uge 39 samt en bred presseindsats i både nationale og lokale medier.

Leverance

For at sikre forsyningen er der i år hjemtaget to vacciner (Influvac og Vaxigrip) fra to forskellige producenter. Begge vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans. Begge vacciner kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd neomycin og gentamycin. For mere detaljeret information om vaccinerne og ”spørgsmål og svar” henvises til SSI's hjemmeside.

Influenzavacciner i sæson 2016/2017

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder antigener fra tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt. To af viruskomponenterne er ændret i forhold til sidste år. Sammensætningen er følgende:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus (NYT VIRUS)
 • B/Brisbane/60/2008-lignende virus (Victoria-linjen) (NYT VIRUS).

Aktuelt anvendes kun trivalente vacciner i Danmark. WHO anbefaler, at firevalente vacciner indeholder to influenza B-virus. For det andet B-virus anbefales: B/Phuket/3073/2013-lignende virus.

Børn

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 måneder til og med 35 måneder vaccineres med halv dosis af vaccinen. For korrekt opmåling af børnedosis henvises til indlægsseddel på den pågældende vaccine.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper, herunder børn under 6 måneder, der ikke kan vaccineres.

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Hiv-smittede

Hiv-smittede har ligesom andre immunkompromitterede personer en øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, og alle hiv-smittede opfordres til at kontakte læge og blive gratis influenzavaccineret.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke egentlig influenzasygdom.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og som tidligere har haft reaktion af anafylaksi-lignende karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.
Neuraminidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.

Registrering af vaccinationer

Alle influenzavaccinationer skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Hvis vaccinationsoplysningerne ikke indberettes automatisk til DDV via integration med det elektroniske patientjournalsystem, der anvendes, kan vaccinationer registreres på www.fmk-online.dk.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begynder i uge 40. I år vil data fra influenzaovervågningen blive opdateret på SSI´s hjemmeside én gang om ugen, og der vil kun blive udsendt nyheder, når der sker ændringer i influenzasituationen.

(T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

28. september 2016