Uge 21-22 - 2017

Syfilis 2016

Syfilis 2016

 • Syfilis har været i stigning siden årtusindskiftet, men synes nu at være stagnerende. I 2016 blev der registreret 742 tilfælde, hvoraf 98 % forekom blandt mænd.
   
 • Hovedparten af tilfældene fandtes blandt mænd der har sex med mænd (MSM), hvoraf 38 % var hiv-positive.
   
 • I modsætning til gonorré, som forekommer hyppigst hos 20-24-årige, er syfilis hyppigere blandt ældre; medianalderen i 2016 var 42 år for mænd og 31 år for kvinder.
   
 • Den generelle gravidscreening førte til, at 11 kvinder fik påvist syfilis i graviditeten og blev behandlet, hvorved kongenit syfilis hos deres nyfødte blev afværget.
   
 • Hyppig testning kan medvirke til at bryde smittekæder og derved bidrage til reduktion i antallet af tilfælde.
   
 • Alle MSM anbefales årlig testning for hiv og øvrige seksuelt overførbare infektioner, og MSM med et aktivt seksualliv, som ikke konsekvent bruger kondom, anbefales at blive testet to til fire gange årligt.

I 2016 blev der i den nationale overvågning, som varetages af Statens Serum Institut (SSI), registreret 742 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis, fordelt på 720 personer.

I alt 684 (92 %) af tilfældene forekom blandt 664 mænd og 56 (8 %) blandt 54 voksne kvinder, idet 20 mænd og to kvinder havde to tilfælde i løbet af året.

Medianalderen var for mænd 42 år (spændvidde 17-85 år) og for kvinder 31 år (spændvidde 18-78 år). Dertil kommer to piger på henholdsvis 0 og 6 år, tabel 1.

EPI-NYT uge 21-22 2017 tabel 1

I alt 358 (48 %) af tilfældene, 321 mænd, 36 kvinder og én nyfødt, var anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF).

MIS modtog én anmeldelse, hvor diagnosen udelukkende hvilede på mørkefeltsmikroskopi. I alt 384 (52 %) var ikke anmeldt til MIS. I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

EPI-NYT uge 21-22 2017 tabel 2
 
Det samlede antal tilfælde, der er registreret i 2016, var relativt uændret fra året før (777), tabel 2.

Det lader således til, at den stigning, der har været observeret gennem en årrække er stagneret, figur 1.

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 56 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder, var 11 fundet i forbindelse med gravidscreeningen. I et af tilfældene var der ikke foretaget anmeldelse til MIS. Syv af de gravide var af dansk herkomst, én var fra Grønland, de øvrige var fra lande i Østeuropa, Asien og Afrika.

Herudover blev en kvinde fundet positiv for syfilis i forbindelse med fødslen. Hun var indvandret få dage forinden og havde derfor ikke deltaget i screeningen. Det nyfødte barn havde kongenit syfilis. Desuden blev der diagnosticeret kongenit syfilis hos et seksårigt barn, der var født i Danmark af en indvandrermor før etablering af gravidscreening for syfilis. Det sidstnævnte barn blev ikke anmeldt til MIS.

Smitteforhold

Blandt de 357 anmeldte voksne tilfælde var 321 mænd (90 % af de anmeldte), heraf var 56 anmeldt som heteroseksuelt smittet (17 % af anmeldte mænd), 225 som mænd, der har sex med mænd (MSM, 70 % af anmeldte mænd), og 40 var anmeldt med uoplyst smittemåde (13 % af anmeldte mænd). Der var anmeldt 36 heteroseksuelt smittede kvinder (10 % af alle anmeldte), heraf én som var anmeldt som biseksuel. Figur 1 viser antal personer anmeldt med seksuelt overført syfilis siden 2000.

EPI-NYT uge 21-22 2017 figur 1

Blandt 337 tilfælde med oplyst herkomst var 247 (73 %) af dansk herkomst, 79 (23 %) var indvandrere, otte var andengenerationsindvandrere, og tre var turister. De i alt 82 personer, som ikke var født i Danmark stammede fra 37 forskellige lande fordelt over hele verden.

Smitteland var oplyst for 305 (85 %) af de anmeldte, 274 mænd og 31 kvinder. I alt 214 mænd (78 %) og 23 kvinder (74 %) var smittet i Danmark. Enogtyve (91 %) af kvinderne smittet i Danmark var af dansk herkomst. Blandt heteroseksuelt smittede mænd var 38 ud af 53 (72 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 167 ud af 206 (81 %) af MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 295 mænd (92 %) og for 32 kvinder (89 %).

Blandt de hiv-testede mænd var 94 (32 %) hiv-positive. Der var 84 hiv-positive blandt 223 MSM (38 %) og to (4 %) blandt 52 mænd, der var anmeldt som heteroseksuelt smittede og otte (40 %) blandt 20 mænd med uoplyst seksuel orientering. Blandt de 94 hiv-positive mænd havde 10 (11 %) fået diagnosen hiv samtidig med syfilisdiagnosen (otte MSM, én heteroseksuel og én med uoplyst smittemåde), mens 84 (89 %) var kendt hiv-positive før den aktuelle syfilisdiagnose (76 MSM, én heteroseksuel og syv med uoplyst seksuel orientering). Ingen kvinder var anmeldt som hiv-positiv.

Kommentar

Syfilis har været næsten udryddet i Danmark, men fra årtusindskiftet har der været en stigning i antallet af tilfælde, som især var kraftig i årene 2006-2011. Efter en nedgang i antallet af tilfælde i 2012 var syfilis i stigning, men har nu atter vist et fald. Faldet gælder begge køn og både heteroseksuelt og homoseksuelt smittede, men forekomsten af syfilis er fortsat mest udbredt blandt MSM. Den voldsomme stigningstakt, der blev observeret i årene 2006 til 2011 er således ikke fortsat.

Det har været ført kampagner for at få flere MSM til at lade sig teste hyppigt for seksuelt overførte infektioner, herunder hiv, syfilis og gonorré. Disse kampagner synes at have båret frugt hvad angår syfilis, idet den nævnte stigningstakt for syfilis – en infektion, som især findes hos MSM – ikke fortsætter. Noget lignende er fundet for gonorré i 2016, EPI-NYT 18/2017; stigningen i antallet af nye gonorrétilfælde er fortsat, men i langt mindre grad blandt MSM end blandt heteroseksuelt smittede.

Den typiske chanker er symptomfri og desuden ofte lokaliseret steder, hvor patienten ikke kan opdage den. Afbrydelse af smittekæder kan derfor ikke baseres på symptomforanlediget lægekontakt. Derfor er det væsentligt at MSM testes hyppigt, selvom de ikke har symptomer. Dette fører til diagnostik og behandling af ellers uerkendt syfilis, hvorved smittekæder kan brydes.

Det anbefales at alle MSM testes for seksuelt overførte infektioner inklusive hiv årligt, og at MSM, der har et aktivt seksualliv og ikke konsekvent benytter kondom, testes to - fire gange årligt. Denne testhyppighed anbefales også af det amerikanske Center for Disease Control (CDC) og af National Health Service (NHS) i England.

Andelen af de anmeldte syfilispatienter (især MSM), der er testet for hiv, er meget høj. Dette er positivt, og det er vigtigt, at MSM, der testes for syfilis, samtidig testes for hiv, EPI-NYT 46/09, klamydia, lymfogranuloma venereum (LGV) samt gonorré, jf. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner.

Siden 1. januar 2010 har der været generel screening af gravide for syfilis, EPI-NYT 27-33/2010. Der blev i 2016 diagnosticeret 11 tilfælde af syfilis blandt gravide, heraf var syv danske kvinder. De 11 kvinder blev behandlet, og ingen overførte syfilis til deres barn.

Der blev fundet to tilfælde af kongenit syfilis. I det ene tilfælde var moderen fundet positiv for syfilis i forbindelse med fødslen. Hun var indvandret få dage forinden og havde derfor ikke deltaget i screeningen. Det nyfødte barn havde kongenit syfilis. Det andet tilfælde var hos en seksårig, der var født i Danmark før etableringen af den generelle screening.

Det er vigtigt, at gravidscreeningen opretholdes, og at de gravide, der screenes positive for syfilis, bliver fuldt serologisk testet, så diagnosen kan konfirmeres eller afkræftes inden for det tidsrum, hvor behandling kan forhindre smitte til fosteret, EPI-NYT 35/15, dvs. med sufficient behandling tilendebragt senest fire uger før fødslen.

PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum i chankermateriale og er ofte positiv, før der kan påvises antistoffer.
Nyligt erhvervet syfilis, dvs. primær, sekundær og latent syfilis, anmeldes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI på formular 1510, som kan downloades hér.

Siden juli 2015 har patientens fulde CPR-nummer skullet skrives på formularen, hvorved overvågningen forbedres. Den nye formular omfatter også de spørgsmål, der hidtil fremgik af en separat formular fra SSI’s syfilislaboratorium, bl.a. med henblik på stadieinddeling. Den sidstnævnte formular anvendes således ikke mere, hvilket letter arbejdet for de anmeldende læger.

(S. Cowan, M. Wessman, J. Kähler, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, Bakterier, Parasitter & Svampe)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

31. maj 2017