Uge 7/8 - 2016

Ændrede åbningstider for telefonrådgivningen i afdeling for Infektionsepidemiologi
Atovaquone-proguanil som malariaprofylakse til børn på 5-10 kg
Doxycyclin som malariaprofylakse til børn på 8-11 år
Lariam® markedsføres ikke længere i Danmark
Registrering af batch-nummer for japansk BCG-vaccine
Ny og mere komplet elektronisk overvågning af neuroborreliose og hyppigere overvågningsdata for klamydia

Ændrede åbningstider for telefonrådgivningen i afdeling for Infektionsepidemiologi

Som tidligere oplyst, EPI-NYT 2/16, indskrænkes åbningstiden for telefonrådgivning af sundhedspersonale i Afdeling for Infektionsepidemiologi pr. 1. marts 2016 til hverdage undtagen onsdag fra 8.30-11.00 samt onsdag fra kl. 12.30-15.00. Der ydes ikke længere telefonisk eller skriftlig rejserelateret rådgivning.
(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Atovaquone-proguanil som malariaprofylakse til børn på 5-10 kg

Danske børn med en/to etnisk afrikanske forældre, der tager på besøg hos familien i Afrika, udgør en gruppe med meget høj risiko for at få malaria, men alle spædbørn, der opholder sig i områder med risiko for klorokinresistent malaria, bør beskyttes effektivt mod dette. Det har igennem længere tid være praktisk umuligt at give malariaprofylakse til børn under 11 kg, hvilket er grænsen for registreret anvendelse af atovaquone-proguanil. Dette skyldes, at proguanil (Paludrine®) til kombination med chloroquin ikke længere kan skaffes i Danmark, og at mefloquin (Lariam®) er udgået pr. 1. februar 2016, se nedenfor.

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har siden 2007 godkendt off-label-brug af atovaquone-proguanil til børn under 11 kg. Selv om der ikke findes regelret udførte studier af denne brug, er der en række forhold, der understøtter den. Vigtigst er det, at atovaquone-proguanil er fundet sikkert og effektivt til behandling af malaria til børn ned til 5 kg. Det er således kun den profylaktiske brug, der er off-label til de helt små børn. Farmakokinetisk har små børn hurtig udskillelse af atovaquone, dvs. der er ingen frygt for ophobning ved længere tids brug til børn under 11 kg. Endelig har der ikke været rapporteret om problemer med effektivitet og sikkerhed efter 9 års erfaring med atovaquone-proguanil til spædbørn. På denne baggrund er det besluttet, at pro.medicin.dk fremover vil anføre en anbefalet dosering af atovaquon-proguanil til børn ned til 5 kg, og SSI’s referencegruppe bakker op om denne anbefaling. Til forebyggelse af malaria er doseringen som følger.

(Styrken for en børnetablet er 62,5 mg atovaquone og 25 mg proguanil).

Dosering til malariaprofylakse med atovaquone-proguanil:

5-9,9 kg: ½ børnetablet daglig (off-label)

10-19,9 kg: 1 børnetablet daglig (off-label fra 10-11 kg)

20-29,9 kg: 2 børnetabletter daglig

30-39,9 kg: 3 børnetabletter daglig

Fra 40 kg anvendes voksendosis.

For ammende kvinder frarådes atovaquone, når barnet er under 5 kg. Når barnet vejer 5 kg og derover, kan den ammende kvinde gives atovaquone, men barnet skal have sin egen børnetablet for at være beskyttet, da udskillelsen i modermælk ikke er tilstrækkelig.

Atovaquone-proguanil fremstilles ikke med delekærv, og for børn på 5-9,9 kg bør de to halvdele fra den samme børnetablet gives på to på hinanden følgende dage, så en evt. dosisforskel i forbindelse med delingen udlignes. Forældrene kan eventuelt anskaffe en tabletdeler. Tabletten kan knuses og gives med lidt grød eller lignende.
(SSI´s referencegruppe for malariaprofylakse og vaccinationsforslag, K. David, Infektionsmedicinsk Afdeling Hvidovre Hospital)

Doxycyclin som malariaprofylakse til børn på 8-11 år

Ifølge produktresumé for Doxycyklin® og Vibradox® bør børn under 12 år generelt ikke behandles med tetracykliner. Ved dosering af doxycyclin anføres også, at aldersgrænsen er 12 år, men ved behandling af visse sygdomme (fx erythema migrans og neuroborreliose) kan doxycyclin anvendes ned til 8 år.

Baggrunden er, at tetracykliner under den tid barnets tænder mineraliseres (den sidste halvdel af graviditeten, neonatalperioden og op til 8-års-alderen) kan fremkalde emaljehypoplasi og misfarvning af tænderne. Tetracykliner indbygges i det voksende skelet, og en reversibel standsning i dettes udvikling kan forekomme. Doxycyclin bør derfor heller ikke anvendes til gravide efter 1. trimester, med mindre de potentielle fordele for moderen opvejer risikoen for det ufødte barn, og når anden antimalaria-medicin ikke kan gives.

Hverken Doxycyklin® eller Vibradox® er registreret til forebyggelse (eller behandling) af malaria, men teoretisk har alle midler i tetracyclin-gruppen effekt på malaria. Da der ikke er information om eller erfaring med optimal dosering for andre tetracycliner, bør doxycyclin vælges og kan – under hensyntagen til mulighed for brug af anden effektiv malariaprofylakse - anvendes off-label med følgende aldersafgrænsning, som svarer til den, der anbefales af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA samt i Sverige og Australien:

Voksne og børn ≥ 8 år: 100 mg 1 gang dagligt fra dagen før indrejse i et område med risiko for smitte med malaria til og med 28 dage, efter at området er forladt.
(SSI´s referencegruppe for malariaprofylakse og vaccinationsforslag, K. David, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital)

Lariam® markedsføres ikke længere i Danmark

Fra 1. februar 2016 markedsføres Lariam® (mefloquin) ikke længere i Danmark. Præparatet kan – på linje med atovaquone/proguanil og doxycyclin - anvendes som malariaprofylakse ved rejse til områder med udbredt klorokinresistens. Lariam® har siden 2013 kun kunne ordineres af speciallæger i infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi samt været omfattet af et risikominimeringsprogram, EPI-NYT 39/13. Præparatet har, sammen med chloroquin, været de eneste tilgængelige malariamidler i Danmark, som har kunne anvendes af gravide i 2-3. trimester, EPI-NYT 26a+b/13. Der er derfor aktuelt ingen effektiv profylakse at tilbyde til denne gruppe af rejsende til områder med udbredt klorokinresistens. Ifølge producenten Roche vil præparatet dog kunne udleveres fra firmaet til et apotek/sygehusapotek efter udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, enten på person- eller afdelingsniveau.
(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Registrering af batch-nummer for japansk BCG-vaccine

Som tidligere omtalt, EPI-NYT 4/16, udleveres der aktuelt en BCG-vaccine mod tuberkulose fra en japansk producent. Vaccinen leveres i 2 æsker med henholdsvis frysetørret vaccine og solvens. Sædvanligvis anvendes det batch-nummer, der står på æsken, EPI-NYT 22/10, men denne vaccine har to forskellige batch-numre på de 2 æsker. Ved registrering i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), enten via eget journalsystem eller via www.fmk-online.dk, skal man registrere batch-nummer på æsken med frysetørret vaccine.
(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Ny og mere komplet elektronisk overvågning af neuroborreliose og hyppigere overvågningsdata for klamydia

Neuroborreliose:

Neuroborreliose har været anmeldelsespligtig i Danmark siden 1994. Overvågningen har været baseret på, at læger anmelder tilfælde af neuroborreliose på en blanket, der sendes med posten til Statens Serum Institut (SSI). SSI er nu gået over til også at overvåge neuroborreliose ved elektronisk at indhente data på positive neuroborreliose laboratorie-prøveresultater fra landets mikrobiologiske laboratorier igennem Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa).

En undersøgelse, der blev publiceret i 2015, viste, at under halvdelen af patienter med laboratorie-prøveresultater forenelige med neuroborreliose blev anmeldt til SSI. Der har således været en betydelig underrapportering af neuroborreliose tidligere, figur 1.

EPI-NYT uge 7-8 2016 figur 1
 
Dette skyldes formentlig, at den behandlende læge ikke er opmærksom på at udfylde og indsende en papirblanket, når diagnosen neuroborreliose stilles.

Den nye elektroniske overvågning af neuroborreliose er mere komplet og giver et mere retvisende billede af sygdomsforekomsten. Dermed er der bedre muligheder for at belyse regionale forskelle i forekomst, afdække risikogrupper og følge udviklingen over tid.

Data fra den nye overvågning af neuroborreliose vises på SSI’s hjemmeside under "Overvågning i tal og grafer" under ”Laboratorieanmeldelser”. Det er muligt at se fordelingen af neuroborreliose-tilfælde på år, måned, køn, alder, kommune og landsdel i perioden fra 2010-2016. Data vil blive opdateret en gang i kvartalet. Data fra den individuelle overvågning siden 1994 vil fortsat blive vist under ”Overvågning i tal og grafer” under ”Individuelle anmeldelser”.

Klamydia:

Klamydia har været anmeldelsespligtig i Danmark siden 1994. Laboratorier, der påviser klamydia, har kvartalsvis indberettet antal udførte analyser og antal positive fund til SSI. For de positive fund er også patientens køn og alder, prøvens art og dato samt rekvirenttype blevet indberettet.

Disse data har dannet grundlag for en årlig rapport om klamydia, se fx EPI-NYT 34/15. Tilsvarende er data på SSI’s hjemmeside under ”Overvågning i tal og grafer” blevet opdateret én gang årligt.

Forekomsten af laboratoriepåvist klamydia vil fremover blive overvåget ved elektronisk at indhente data for positive klamydiaundersøgelser fra de diagnosticerende laboratorier, fortrinsvis via MiBa. Disse data vil også blive vist på ”Overvågning i tal og grafer”. Denne side kan vise fordelingen af klamydiatilfælde på år, måned, køn, aldersgruppe og landsdel for perioden 2000-2016.

Data fra 2000-2014 er fortsat baseret på de årlige opgørelser, mens data fra og med 2015 er baseret på MiBa. Det årlige antal tilfælde baseret på MiBa-data er 2-3 % lavere end de hidtidige opgørelser for årene 2011-2015. Det skyldes, at dobbeltregistreringer kan undgås ved anvendelse af MiBa-data. Fremover vil data blive opdateret en gang om måneden.
(T.G. Krause, K. Mølbak, L. Espenhain, M. Voldstedlund, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

24. februar 2016