Uge 34 - 2015

Klamydia 2014
Udvidet klausulering til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine

Klamydia 2014

Laboratoriemeldesystemet for klamydia (okulogenital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) modtager kvartalsvis data om laboratoriepåvist klamydia fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger og én klinisk biokemisk afdeling. Der blev i 2014 påvist 30.881 tilfælde af klamydia (27.628 i 2013), tabel 1. Antallet svarer til en årlig incidens på 549 pr. 105 (493 pr. 105 i 2013 og 473 pr. 105 i 2012). Der blev udført 351.507 analyser, hvorved klamydia blev påvist hos 8,8 % af de undersøgte. Andelen af positive steg i perioden 2004-2009 fra 7,3 % til 8,6 % og faldt dernæst til 7,8 % i 2011 og 2012.

EPI-NYT uge 34 2015 tabel 1

Ligesom i 2013 var 79 % af mændene og 87 % af kvinderne i aldersgruppen 15-29 år, tabel 2. Sammenlignet med 2013 var de køns- og aldersspecifikke incidenser pr. 105 højere for både mænd og kvinder i alle aldersgrupper over 14 år, især for de 15-29-årige. Den totale incidens steg også for både mænd (fra 389 til 436 pr. 105) og kvinder (fra 595 til 660 pr. 105).

EPI-NYT uge 34 2015 tabel 2

Alle incidenser pr. etårsaldersgruppe i intervallet 15-29 år var højere i 2014 end i 2013, på nær for 16-årige kvinder og 17-årige mænd, figur 1. Den højeste incidens for mænd var i årene 2010-2014 blandt de 21-22-årige. Blandt kvinder har aldersgruppen for den højeste incidens imidlertid rykket sig 1-2 år, fra at være blandt 18-19 årige i 2010 til de 19-21 årige i 2014. Kvinder i alderen 21-29 år havde dog også en betydelig højere incidens end tidligere.
 
Mænd udgjorde 39 % af de diagnosticerede tilfælde. Denne andel har tidligere været jævnt stigende fra 23 % i 1994 til 38 % i årene 2009-2012.

EPI-NYT uge 34 2015 figur 1

Ud fra kommunekoden for den praksis eller sygehusafdeling, hvor prøvetagningen er udført, kan det enkelte klamydiatilfælde placeres på kommune-, landsdels- eller regionsniveau, tabel 3.

Sammenlignet med 2013 sås i 2014 en stigning i incidensen for begge køn i alle landsdele, med følgende undtagelser: For mænd var der et fald på Bornholm og i Østsjælland og stationære forhold i Nordsjælland, og for kvinder var der et beskedent fald i Sydjylland. M/K-ratio faldt på Bornholm og i Nord- og Østsjælland, men var i øvrigt stort set uændret i forhold til 2013.

EPI-NYT uge 34 2015 tabel 3

Diagnostik

Alment praktiserende læger havde indsendt 91 % af de positive prøver og hospitaler 8 %. Alle tilfælde blev påvist med DNA-forstærkningsmetoder. Klamydia blev påvist i urinprøve i 11.526 tilfælde, dvs. 37 % af alle tilfælde. Blandt de positive urinprøver var 86 % fra mænd (87 % i 2013 og 2012). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 82 % af mænd med klamydia (82 % i 2013 og 2012). Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver. Rektal klamydia blev påvist hos 306 mænd (226 i 2013 og 123 i 2012).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 152 børn under 15 år (144 i 2013 og 179 i 2012). Heraf var 64 (42 %) under 1 år, hvoraf 62 havde konjunktivit. Blandt 30 børn under 1 år med konjunktivit, hvor alderen var opgivet på månedsniveau, var 22 under 1 måned, fem var 1 måned gammel, og tre var 2 måneder gammel. Urogenital klamydia blev påvist hos fem 13-årige og 68 14-årige piger og hos 13 14-årige drenge. Incidensen blandt 10-14-årige piger faldt fra 127 pr. 105 i 2009 til 45 pr. 105 i 2014, og for drenge faldt den fra 11 pr. 105 i 2009 til 8 pr. 105 i 2014.

Kommentar

I 2014 var antallet af klamydiaanalyser 12,7 % højere og antallet af påviste tilfælde 11,8 % højere end tilsvarende antal i 2013, mens positivraten var stort set uændret: henholdsvis 8,8 % og, 8,9%. For begge køn og i de fleste aldersgrupper og landsdele sås en højere incidens i 2014 end i 2013. Dette kan formentlig tilskrives den forøgede prøvetagningsaktivitet, som muligvis også kan ligge til grund for det øgede antal påviste tilfælde hos 21-29-årige kvinder.

Mænds andel af de påviste tilfælde var ligesom i 2009-2013 stagneret på knapt 40 %, men der er ikke grund til at tro, at klamydia er mindre udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Der må derfor fortsat opfordres til øget prøvetagning blandt mænd. Antallet af mænd med påvist rektal klamydia steg yderligere i 2014. Ved fund af rektal klamydia hos mænd bør der undersøges for syfilis, gonorré, lymphogranuloma venereum (LGV) og hiv, EPI-NYT 20/08.
(S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Udvidet klausulering til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine

Sundhedsstyrelsen udvider det klausulerede tilskud til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine (PCV13). Tilskuddet kommer til at omfatte personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet. Udvidelsen trådte i kraft mandag den 17. august 2015.

Det er en betingelse for tilskud til køb af vaccinen, at lægen skriver "tilskud" på recepten og dermed tilkendegiver, at personen er omfattet af klausulen.

Bortset fra denne udvidelse er klausulen for PCV13 og 23-valent pneumokokvaccine enslydende, EPI-NYT 51b/12.
(Sundhedsstyrelsen) 
 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

19. august 2015