Uge 45 - 2016

Første år efter lovpligtig registrering af vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister
Influenzavaccine i restordre

Første år efter lovpligtig registrering af vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister

Den 15. november 2015 fik læger pligt til at registrere alle givne vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, EPI-NYT 45/15. Pligten omfatter alle vaccinationer med ATC-kode J07, dvs. ikke immunglobuliner eller allergivaccinationer. Pligten gælder alle læger tilknyttet lægepraksis, hospitaler, vaccinationsklinikker m.v. Det er muligt for læger at bemyndige medhjælp til at registrere vaccinationer på deres vegne. Find mere information om Det Danske Vaccinationsregister her.

Dette EPI-NYT giver en status på implementeringen af DDV hos brugerne, herunder vaccinationsindberetninger foretaget i det første år efter, indberetningspligten trådte i kraft.

Status for integration af elektroniske journalsystemer med DDV

Indberetning kan foretages enten ved integration af DDV i det anvendte elektroniske journalsystem eller via www.fmk-online.dk. Alle elektroniske journalsystemer, der anvendes af praktiserende læger, er integreret med DDV. Alle praktiserende læger bør derfor kunne indberette vaccinationer direkte igennem deres eget journalsystem uden at skulle registrere vaccinationer flere steder. Praktiserende læger giver det største antal vaccinationer, og dette afspejles i figur 1, hvor størstedelen af oprettede vaccinationer er givet igennem integrerede løsninger.

EPI-NYT uge 45 2016 figur 1

Data på indberetningerne viser, at mange private vaccinationsklinikker også indberetter vaccinationer til DDV. Hospitaler i Region Syddanmark og Region Midtjylland har lavet en viderestilling til FMK-online fra de elektroniske patientjournalsystemer. De tre øvrige regioner har planer om lignende viderestilling eller direkte integration af DDV. Det månedlige antal registrerede vaccinationer på hospitaler i de fem regioner fremgår af figur 2. Der registreres flest vaccinationer i Region Hovedstaden og Region Sjælland. De læger, som i dag endnu ikke har adgang til DDV via eget journalsystem, kan anvende FMK-online. Ibrugtagning i de lokale journalsystemer følges fortsat fra Sundhedsdatastyrelsen.

EPI-NYT uge 45 2016 figur 2

Status for indberetning i DDV

Før indberetningspligten trådte i kraft, blev der hovedsageligt oprettet vaccinationer i DDV på baggrund af oplysninger fra Sygesikringsregisteret om børnevaccinationer og influenzavaccinationer afregnet med regionen. Disse vaccinationer blev registreret med op til tre måneders forsinkelse. Nu registrerer læger i stigende grad vaccinationer med oplysninger om produktnavn og batchnummer direkte i DDV, figur 3. I oktober 2015 blev kun 5.500 vaccinationer registreret direkte i DDV af lægen. Til sammenligning er der i oktober 2016 oprettet 455.000 vaccinationer direkte i DDV. Hvis der efterfølgende kommer oplysninger fra Sygesikringsregisteret om vaccinationer, der allerede er registreret i DDV, vil disse blive koblet, så der ikke optræder dubletter. I august 2016, som er den seneste måned med opdaterede data fra Sygesikringsregisteret, var kun 19 % af det samlede antal vaccinationer oprettet på baggrund af data herfra.

EPI-NYT uge 45 2016 figur 3

Figur 4 viser fordelingen af registrerede vaccinationer på vaccinetype, eksklusive influenzavaccinationer. Der bliver nu registreret flere vaccinationer ud over børnevaccinationer, således udgjorde børnevaccinationer kun 40 % af det samlede antal vaccinationer, eksklusive influenzavaccinationer, der blev registreret direkte i DDV i oktober 2016.

EPI-NYT uge 45 2016 figur 4

Opslag i DDV

Autoriserede sundhedspersoner og lægers medhjælp kan slå op på vaccinationskortet for patienter, som de har i behandling. Herudover kan borgere slå op i DDV og se egen og eventuelle børns vaccinationsstatus, hvis børnene er født efter 27. maj 2004. Det gennemsnitlige antal månedlige opslag af sundhedspersoner har ligget på ca. 160.000 fra januar til september 2016 og tilsvarende på ca. 6.500 for borgere.

Udfyldelse af det fysiske vaccinationskort

Der findes fysiske vaccinationskort for henholdsvis børnevaccinationer, supplerende vaccinationer og rejsevaccinationer. Børnevaccinationskortet og dét for supplerende vaccinationer trykkes af Statens Serum Institut (SSI) og sendes vederlagsfrit til lægerne på deres anmodning. Det internationale rejsevaccinationskort er udarbejdet af WHO og er tilgængeligt på WHO´s hjemmeside. Trykte eksemplarer af det internationale vaccinationskort kan rekvireres fra SSI.

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om autoriserede personers patientjournaler” skal ”brug af vacciner og andre lignende biologiske produkter, herunder disses batchnumre” journalføres. Ligesom læger har pligt til at indberette vaccinationer i DDV. Men der er ikke juridiske krav til, at vaccinationskortet skal udfyldes.

Der kan ved rejse til udlandet være krav til dokumentation for vaccination med visse vacciner ved indrejse fx gul feber-vaccination, polio-revaccination ved rejse fra visse lande med cirkulerende poliovirus og meningokokvaccination i forbindelse med pilgrimsrejse til Mekka. Gul feber-vaccination skal attesteres med særligt stempel, som kan bestilles via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at sådanne vaccinationer er dokumenteret i det internationale rejsevaccinationskort (for gul feber er det et krav).

SSI og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det internationale rejsevaccinationskort udfyldes for vaccinationer, for hvilke der kan være krav om dokumentation i udlandet. Udfyldelse af vaccinationskort for børnevaccinationer, influenzavaccinationer, stivkrampe- og difteri-vaccinationer og lignende kan undlades, når lægen indberetter vaccinationerne direkte i DDV. Undtaget er dog vaccinationer givet til børn under 15 år, der er født før 28. maj 2004, idet forældrene for disse børn ikke har adgang til barnets vaccinationsoplysninger i DDV. Det anbefales, at man ved mødet med borgeren tager en dialog om, hvorvidt der ønskes et vaccinationskort.

Både læger og borgere har mulighed for at registrere tidligere givne vaccinationer, der fremgår af det fysiske vaccinationskort, i Det Danske Vaccinationsregister, således at vaccinationsoplysningerne er samlet et sted. Borgeroprettede vaccinationer skal valideres af lægen.

Kommentar

Siden pligten til indberetning af vaccinationer trådte i kraft i november 2015, er DDV taget aktivt i brug særligt hos de praktiserende læger men også hos mange vaccinationsklinikker. Sygehusene opretter primært vaccinationer via FMK-online, men der er planer om integration med DDV i flere regioner. Da SSI ikke har kendskab til det samlede antal givne vaccinationer, er det vanskeligt at vurdere omfanget af manglende registreringer i DDV. Men SSI formoder, at der gives flere vaccinationer på hospitaler, end der indberettes. DDV vil med tiden give sundhedspersoner og borgere adgang til opdaterede vaccinationsoplysninger samlet et sted. Herudover anvendes data i DDV til løbende opgørelser af vaccinationstilslutning og studier af vacciners sikkerhed og effekt. Data anvendes også til at påminde forældre om evt. manglende vaccination, hvilket har haft en dokumenteret gavnlig effekt på vaccinationstilslutningen, EPI-NYT 4/15. I takt med at DDV tages aktivt i brug, vil de danske fysiske vaccinationskort kunne udfases.

(T.G. Krause, Infektionsepidemiologi, L. Ærbo, Sundhedsdatastyrelsen)

Influenzavaccine i restordre

Influenzavacciner er for øjeblikket udsolgt på SSI. Der har været en ekstraordinær stor efterspørgsel på vacciner, og der er allerede solgt knap 100.000 flere vacciner end sidste år. Instituttet har hjemkøbt yderligere doser i udenlandsk pakkemateriale. Det forventes, at disse vil være klar til udlevering i uge 47. Såfremt vaccination ikke kan vente til uge 47, kan influenzavaccination evt. købes igennem apotekerne.

(Statens Serum Institut)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

9. november 2016