Uge 4 - 2015

Påmindelse om manglende børnevaccinationer, erfaringer efter de første fem måneder

Påmindelse om manglende børnevaccinationer, erfaringer efter de første fem måneder

Statens Serum Institut har siden 15. maj 2014 sendt skriftlige påmindelser til forældre, hvis børn er fyldt 2, 6½ og 14 år, såfremt børnene ifølge Det Danske Vaccinationsregister (DDV) har manglet mindst én vaccination i børnevaccinationsprogrammet.

Formålet med ordningen er at øge vaccinationsdækningen for at sikre, at så få børn som muligt får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. For flere børnevaccinationer er tilslutningen lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Vaccinationstilslutningen til DiTeKiPol-revaccination, der gives ved 5 år, er konservativt beregnet er 82-84 %, EPI-NYT 21/13, og tilslutningen til MFR2 givet ved henholdsvis 4 år og 12 år er henholdsvis 79-81 % og 85-88 %, EPI-NYT 16/13. Vaccinationstilslutningen skønnes dog at være underrapporteret med 3-4 procentpoint, EPI-NYT 20/12. Den for lave tilslutning til mæslingevaccination har været medvirkende til, at der er set gentagne udbrud af mæslinger i Danmark de seneste år, EPI-NYT 4/09 og EPI-NYT 13/14-13.

Undersøgelser blandt forældre har vist, at forglemmelse er en hyppig årsag til manglende vaccination, EPI-NYT 20/12. Det er især denne gruppe af forældre, man håber at nå med påmindelsesordningen. Folketinget og sundhedsministeren har fastsat lovgivning om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser ved en ændring i sundhedsloven og en tilhørende bekendtgørelse.

Grundlaget for udsendelse af påmindelser er oplysninger i DDV om givne vaccinationer. DDV er ikke perfekt, bl.a. fordi der indhentes data med 2-3 måneders forsinkelse fra Regionen. Oplysninger om vaccinationer kan mangle, hvis vaccinationer er givet i udlandet, på hospitaler eller vaccinationsklinikker, eller hvis den praktiserende læge eller dennes medhjælp har glemt at afregne vaccinationerne, eller har afregnet med en forkert kode.

For 2- og 6½-årige børn er påmindelsen blevet sendt til den forælder, der har forældremyndigheden. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, men ikke bor på samme adresse, er påmindelsen sendt til begge forældre. Da forældremyndigheden som udgangspunkt ikke er kendt for børn født før d. 27. maj 2004, er påmindelserne for de 14-årige børn blevet sendt til den eller de forældre, som barnet har adresse hos.

For mere information om påmindelsesordningen, herunder eksempler på de påmindelsesbreve, der sendes til forældrene, se www.ssi.dk/vac.

I det følgende beskrives, hvor mange børn og forældre, der har været omfattet af påmindelsesordningen, hvor mange der har fravalgt ordningen, og hvilken effekt påmindelserne har haft på antal vaccinationer til børn, der er fyldt 2, 6½ og 14 år i perioden fra 15. maj til og med 15. oktober 2014. Vi forventer, at der går mindst en måned, fra en påmindelse er sendt, til et barn har fået eventuelt manglende vaccinationer, hvorfor opfølgningstiden går til 15. november 2014. På grund af den omtalte forsinkelse af registrering af vaccinationer er det på nuværende tidspunkt kun muligt at evaluere indsatsen frem til den 15. oktober 2014. Som kontrolgruppe er anvendt børn, der er fyldt 2, 6½ og 14 år i perioden fra den 15. maj til og med den 15. oktober i 2013, dvs. samme periode før påmindelsesordningen blev iværksat.

Antal breve udsendt

Tabel 1 viser, hvor mange børn i opfølgningsperioden, der har manglet mindst én vaccination, og antal breve der er udsendt vedrørende disse børn.

EPI-NYT uge 4 2015 tabel 1

Af i alt 35.175 udsendte breve i opfølgningsperioden er der kommet 210 breve retur fra postvæsenet, fordi modtageren var ukendt på adressen, postkassen var fuld o.l., svarende til 0,6 % af de udsendte breve.

I alt er der i hele perioden fra 15. maj 2014 til 15. januar 2015 sendt 53.991 breve angående 47.349 børn.

Fravalg af påmindelser

Forældre, der ikke har ønsket at modtage påmindelser om vaccination, har kunne fravælge det ved at sende en krypteret mail til SSI via portalen borger.dk eller ved at udfylde en blanket og sende den til SSI med posten. For mere information se www.ssi.dk/fravalg. SSI har modtaget anmodning om fravalg af påmindelse for 25 børn, 10 pr. brev og 15 pr. mail. Anmodning om fravalget blev modtaget efter forældrene havde modtaget en påmindelse. Der er desuden modtaget anmodning om fravalg for tre børn, der endnu ikke havde modtaget en påmindelse.

Antal børnevaccinationer givet før og efter påmindelsesordningen

I tabel 2 sammenlignes antal givne vaccinationer pr. 15. november 2013 og 2014 blandt børn, der var fyldt 2, 6½ og 14 år i perioden 15. maj – 15. oktober i henholdsvis 2013 og 2014. Kun i 2014 var påmindelsesordningen aktiv. Der ses en stigning i både antal og andel givne vaccinationer i påmindelsesperioden med undtagelse af HPV-vaccination, hvor der er et fald i antal og andel givne vaccinationer. Stigningen er mest udtalt for DiTeKiPol-revaccination, hvor der er givet 3,5 gange så mange vacciner til målgruppen sammenlignet med 2013.

EPI-NYT uge 4 2015 tabel 2

Registrering af vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister

Selvom et barn er korrekt vaccineret kan forældre modtage påmindelser. Det skyldes at DDV er baseret på de elektroniske afregninger af vaccinationer med Regionen. Påmindelsesordningen har imidlertid medført et øget antal registreringer af vaccinationer i DDV i det sidste halvår af 2014, figur 1. Ud over de vaccinationer, der er givet i selve opfølgningsperioden, er der i perioden oprettet mere end 4.074 børnevaccinationer med en vaccinationsdato før d. 15. maj 2014, heraf 2.858 MFR, 463 DiTeKiPol-revaccination, 457 DiTeKiPol/Hib, og 296 HPV-vaccinationer. Dette er udtryk for, at enten sundhedspersonale har afregnet, eller at sundhedspersonale eller borgere selv har registreret vaccinationer i DDV, der er givet tidligere, men som ikke fremgår af vaccinationsregisteret.

Sundhedspersoner har adgang til oplysninger om vaccinationer i vaccinationsregisteret for borgere, de har i behandling, og kan derfor oprette eventuelle vaccinationer, der ikke tidligere er blevet afregnet med sygesikringen i www.fmk-online.dk. Forældre til børn, der er 2 og 6 ½ år, har også adgang til vaccinationsoplysninger for deres børn og mulighed for at registrere manglende vaccinationer. Borgerregistrerede vaccinationer skal valideres af en læge for at opnå samme status som vaccinationer registreret af sundhedsfaglige, men de medregnes i påmindelsesordningen.

EPI-NYT uge 4 2015 figur 1

Effekt på vaccinationsdækning

Den beskrevne stigning i både antal givne vaccinationer og registrering af tidligere vaccinationer afspejles også i vaccinationsdækningen for MFR2 og DiTeKiPol-revaccination med flere procentpoints stigning blandt både de 6½ og 14-årige, tabel 3.

EPI-NYT uge 4 2015 tabel 3 

Rådgivning om påmindelsesordningen

Statens Serum Institut rådgiver som udgangspunkt ikke borgere i forbindelse med påmindelsesordningen. Rådgivningen ligger primært hos de praktiserende læger, der har ansvaret for børnevaccinationerne. Statens Serum Institut har rådgivet sundhedspersonale omkring de problemstillinger, der kan opstå, når et barn er kommet skævt ind i vaccinationsprogrammet og skal færdigvaccineres. Statens Serum Institut har dog alligevel modtaget mange henvendelser fra forældre, særligt dem med korrekt vaccinerede børn, som gerne vil have korrigeret oplysningerne i vaccinationsregisteret. I disse tilfælde er forældre til børn på 2 og 6½ år blevet henvist til SSI's hjemmeside www.ssi.dk/vac. Her findes information om hvordan de evt. selv kan oprette manglende vaccinationer i Fælles Medicinkort på www.fmk-online.dk. Forældre til børn, der er fyldt 14 år, og som er korrekt vaccineret, behøver ikke gøre yderligere, de vil ikke modtage flere påmindelser. De kan eventuelt korrigere oplysningerne, når barnet bliver 15 år og selv får NemID.

Kommentar

Denne første opgørelse af erfaringer fra påmindelsesordningen viser en markant stigning i antal givne vaccinationer til børn omfattet af påmindelsesordningen, ligesom tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet er steget med flere procentpoint for MFR og DiTeKiPol-revaccination.

Omkring 37 % af alle børn, der er fyldt 2, 6½ og 14 år i perioden manglede mindst én vaccination ifølge vaccinationsregisteret. Årsagen til den høje andel af børn, der manglede mindst en vaccination, er både forsinket vaccination, manglende oplysninger om vaccinationer givet i udlandet eller på hospital, samt at læger og disses medhjælp indimellem glemmer at afregne vaccinationerne med Regionen, hvorved disse vaccinationer ikke vil fremgå af vaccinationsregisteret. Dog ved vi fra tidligere undersøgelser, at forældre også glemmer at lade deres børn vaccinere.

Der er siden påmindelsesordningen begyndte sendt 53.991 påmindelsesbreve angående 47.349 børn. Påmindelsesordningen er generelt blevet godt modtaget, og kun få forældre har fravalgt at modtage påmindelsesbrev.

De første fem måneder af påmindelsesordningen viser, at der er blevet givet betydeligt flere børnevaccinationer til børn omfattet af påmindelsesordningen sammenlignet med børn, i samme periode året inden. Stigningen er mest udtalt for DiTeKiPol-revaccination, der gives i 5-års-alderen, hvor der er givet mere end 2,5 gange så mange vaccinationer i påmindelsesperioden, men der er også givet 86 % flere MFR-vaccinationer. Påmindelserne har også medført afregning/registrering af tidligere givne børnevaccinationer i vaccinationsregisteret, hvilket medvirker til at øge den beregnede vaccinationstilslutning. Der er således indtil videre set en stigning på imellem 2-4 procentpoint i vaccinationstilslutning for MFR2 og DiTeKiPol-revaccination blandt 6½- og 14-årige for de børn, der var omfattet af påmindelsesordningen.

Der er flere forbehold ved denne foreløbige opgørelse. Den korte opfølgningsperiode kan betyde, at antal vaccinationer kan være både under- og over-rapporteret, såfremt der er læger, der ikke afregner løbende, men fx kun afregner vaccinationer én gang om måneden. Tallene er formentligt også let underestimeret, da opfølgningen kun går til en måned efter, at de sidste børn har haft fødselsdag i perioden. Mens den periode fra barnet har fødselsdag til forælderen modtager et brev, får en tid hos lægen og bliver vaccineret formentligt kan være længere end en måned.

Der har til gengæld været et fald i antal givne HPV-vaccinationer i perioden. Dette kan muligvis tilskrives, at det siden august 2014 er blevet muligt at give HPV i et to-dosis-program i stedet for et tre-dosis-program, hvis første vaccine er givet i alderen 12-13 år, EPI-NYT 28-32/14. Men en medvirkende faktor kan også være den seneste udbredte medieomtale af mulige alvorlige bivirkninger relateret til HPV-vaccination, på trods af at en sådan risiko ikke har kunnet påvises i videnskabelige studier. Se HPV-folder fra SST.

Udover at påmindelsesordningen har haft direkte effekt på antal givne vaccinationer, har ordningen også øget fokus på korrekt registrering af vaccinationer i DDV. Alle læger får pligt til at indberette alle givne vaccinationer, inklusiv rejsevaccinationer, i DDV fra 15. november 2015, jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Håbet er, at dette fremover vil medføre, at der bliver fuld overensstemmelse imellem de vaccinationer, der er givet, og de vaccinationer, der er registreret i DDV, og at vaccinationsoplysningerne på www.fmk-online.dk derved vil fungere som et altid opdateret vaccinationskort til gavn for både borgere og sundhedspersoner.
(T.G. Krause, P. Valentiner-Branth, M. Galle, K. Mølbak, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

21. januar 2015