Uge 6 - 2015

Resultater fra EPI-NYT brugerundersøgelsen

Resultater fra EPI-NYT brugerundersøgelsen

I efteråret 2014 gennemførte Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut en brugerundersøgelse blandt EPI-NYT’s abonnenter, EPI-NYT 38/14. I den nyhedsmail, som blev udsendt den 18. september 2014, var et link, som førte læseren til et elektronisk spørgeskema med en række spørgsmål om EPI-NYT. Til sidst i spørgeskemaet var desuden nogle spørgsmål om rådgivningsfunktionen i Afdeling for Infektionsepidemiologi. Disse skulle kun besvares af sundhedspersonale.

Deadline for besvarelse af skemaet var fredag den 26. september 2014, og der indgår 766 besvarelser i undersøgelsen. Dette svarer til ca. 9 % af EPI-NYT’s 8651 e-mail-abonnenter på tidspunktet for undersøgelsen.

Hvem besvarede brugerundersøgelsen?

Blandt de 766 besvarelser angav 89 % at være sundhedspersonale, heraf arbejdede 43 % i almen praksis (33 % var praktiserende læger), og 25 % var ansat på hospital (13 % som speciallæge), mens godt 2 % arbejdede i speciallægepraksis. I alt 8 % af besvarelserne var fra yngre læger, mens 17 % var fra sygeplejersker. Én procent fra journalister eller personer med anden medierelateret baggrund. For de 10 %, som angav andet erhverv, var der en bred vifte af forskellige baggrunde, herunder studerende, undervisere, dyrlæger, privatansatte, almindelige borgere mv., men også pensionerede læger.

Næsten 40 % af respondenterne arbejdede i Region Hovedstaden, 19 % i Region Syddanmark, 17 % i Region Midtjylland, 13 % i Region Sjælland og 7 % i Region Nordjylland. Knap 5 % angav andet arbejdssted, primært i de øvrige skandinaviske lande, på Færøerne eller i Grønland.

I alt 65 % af besvarelserne, hvor køn var oplyst (n=715), var fra kvinder. For respondenter med oplysning om køn havde 702 også oplyst deres alder. Blandt disse var medianalder for kvinder 50 år (spredning 22-85); blandt mænd var medianalder 61 år (spredning 23-85). Figur 1 viser køns- og aldersfordeling blandt respondenter, for hvem dette var oplyst.

EPI-NYT uge 6 2015 figur 1
 

Hvor hyppigt læste de EPI-NYT, og hvor lang tid brugte de på det?

I alt 77 % af respondenterne læste EPI-NYT hver uge, mens 19 % læste det cirka hver 3. uge. Kun godt 1 % angav aldrig eller næsten aldrig at læse EPI-NYT. Disse (ni) angav som forklaring, at de enten ikke fandt det relevant, ikke havde tid, eller at de fik et referat af en anden.

Cirka halvdelen af respondenterne (51 %) brugte fra 1 til 4 minutter på at læse nyhedsbrevet, mens 44 % brugte mellem 5 og 10 minutter. Kun 4 % brugte mere end 10 minutter og knapt 2 % mindre end 1 minut.

Hvor tilfredse var de med, at EPI-NYT udkommer én gang om ugen?

I alt 88 % angav at være meget tilfredse eller tilfredse med den nuværende udgivelseshyppighed. Ca. 10 % var hverken tilfredse eller utilfredse, mens knap 1 % var utilfredse. Blandt sidstnævnte ønskede alle (fem), at EPI-NYT udkom mindre end én gang om ugen.

Hvad syntes de om den nuværende længde af EPI-NYT?

Godt 80 % angav den nuværende længde som passende, mens 15 % mente, at det var for langt. Én procent fandt det for kort.

Hvilken del af EPI-NYT er mest læst, og hvor let er det at forstå indholdet?

Næsten 80 % fandt, at det afhang af det konkrete emne, om de læste EPI-NYT. I øvrigt læste 24 % det hele, 20 % kun kommentaren, mens ca. 10 % kun læste tabeller og figurer. (Det var muligt at afkrydse mere end ét svar, hvorfor summen overstiger 100 %).

I forhold til kerneparameteren læsbarhed fandt godt 81 % af respondenterne, at indholdet enten er meget let læst (32 %) eller let læst (49 %). Ca. 18 % fandt det hverken let eller svært læst, mens 1 % fandt det svært at læse.

Er det nuværende format af EPI-NYT det rigtige?

I alt 88 % var enten meget tilfredse (47 %) eller tilfredse (41 %) med det nuværende format, mens 8 % var indifferente. Kun 3 % angav at være utilfredse eller meget utilfredse med formatet. Blandt disse (22) ville de fleste i stedet foretrække en oversigt med korte ”teasere” og links til indhold på SSI´s hjemmeside, mens nogle ville foretrække det tidligere anvendte én-sides EPI-NYT i udskriftsformat og andre en vedhæftet pdf-udgave i mailen.

Gemmer læserne en kopi af EPI-NYT?

Næsten 60 % af respondenterne gemmer ikke EPI-NYT, mens knap 1/3 gemmer det i en elektronisk form, og 7 % printer det ud på papir.

Hvor finder læserne information/viden, som tidligere er bragt i EPI-NYT?

Godt 1/3 bruger den lokale EPI-NYT søgefunktion på ssi.dk og knapt 1/3 den universelle søgefunktion på hjemmesiden, mens 14 % bruger Google eller anden søgemaskine til at fremfinde det ønskede. I alt 8 % søger i sit e-mail arkiv. Næsten halvdelen af respondenterne kender og har brugt den lokale EPI-NYT søgefunktion på ssi.dk, mens godt 1/3 ikke har benyttet denne mulighed, og 18 % husker det ikke.

Hvor nyttig er EPI-NYT-søgefunktionen?

I alt 87 % af de, der kender/har brugt denne, synes, at den er enten meget nyttig eller nyttig, mens 8 % er indifferente og 3 % ikke finder den ret nyttig. Blandt sidstnævnte anføres som væsentligste årsager, at de har svært ved at finde det nyeste og relevante svar, samt at det er svært at få overblik ved søgningen.

Er læserne tilfredse med det faglig indhold i EPI-NYT?

Denne kerneparameter blev besvaret af 93 % som enten meget tilfredsstillende (42 %) eller tilfredsstillende (51 %). Knap 4 % var indifferente, mens knap 1 % var utilfredse. Blandt disse (otte) respondenter blev primært angivet, at de får uklar faglig rådgivning eller mangler konkrete behandlingsforslag. Blandt de anførte bemærkninger var, at det faglige indhold ikke altid er relevant for almen praksis, og at nyheder er nedtonet til fordel for lange tabeller og statistikker uden særlig relevans for klinikeren.

Kan EPI-NYT anvendes til at løse faglige problemstillinger om vaccination og smitsomme sygdomme?

For denne kerneparameter svarede 89 %, at de finder EPI-NYT enten meget nyttigt (44 %) eller nyttigt (45 %) til dette, mens ca. 5 % var indifferente, og godt 4 % ikke fandt spørgsmålet relevant for dem.

Hvordan er anvendeligheden af de forskellige faglige områder, som EPI-NYT behandler?

Der blev spurgt til fem forskellige emneområder, som blev vurderet på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver mindst, og 5 angiver størst anvendelighed. Blandt 698 respondenter blev de forskellige områder vurderet, som det fremgår af figur 2 (gennemsnit 4,1).

EPI-NYT uge 6 2015 figur 2

Hvordan vurderes aktualiteten af EPI-NYT?

For denne kerneparameter for et nyhedsbrev angav 94 %, at de vurderede aktualiteten af EPI-NYT som enten rigtig god (45 %) eller god (49 %). Knap 4 % var indifferente, mens under 1 % mente, at aktualiteten var dårlig. Der blev også spurgt om forslag til emner, og der indkom en række interessante forslag, som redaktionen vil forsøge at imødekomme hen ad vejen.

Spørgsmål om rådgivningsfunktionen i Afdeling for Infektionsepidemiologi

De 89 % (n=691) af respondenterne, der angav at være sundhedspersonale, blev også stillet nogle spørgsmål om rådgivningsfunktionen i Afdeling for Infektionsepidemiologi. Over halvdelen af de (n=683) som besvarede spørgsmålet om, hvor hyppigt de havde kontaktet afdelingens telefoniske rådgivning inden for det seneste år, svarede, at de slet ikke havde brugt denne mulighed. I alt 30 % havde ringet op til 3 gange, 10 % havde ringet 3-6 gange, knap 3 % havde ringet 6-12 gange, mens godt 1 % havde ringet mere end én gang om måneden.

Kan rådene i telefonen bruges til noget – og kan man overhovedet komme igennem?

I alt 97 % af respondenter (n=306) angav, at de givne råd var generelt meget brugbare (70 %) eller brugbare (27 %) mens godt 1 % fandt, at disse ikke var generelt brugbare.

På spørgsmålet om hvor tilfreds man var med den hastighed, hvormed man telefonisk kommer igennem til rådgivningen, var 72 % enten meget tilfredse (24 %) eller tilfredse (48 %), mens godt 17 % var hverken tilfredse eller utilfredse, og 6 % var utilfredse. Næste 4 % svarede ”ved ikke”.

I alt 47 % angav at være enten meget tilfredse eller tilfredse med telefonrådgivningens nuværende åbningstid, mens knap 43 % var indifferente, 9 % var utilfredse og ½ % meget utilfredse. Der blev spurgt ind til årsager til manglende tilfredshed, og blandt svarene var de dominerende for kort åbningstid og for lange ventetider.

Ved sundhedspersonale, at de kan få skriftlig rådgivning via mail på epiinfo@ssi.dk?

På dette spørgsmål svarede 70 % af respondenterne (n=661) nej, mens 30 % svarede ja.

Kommentar

Det er usikkert, hvorvidt den gennemførte brugerundersøgelse er repræsentativ, da under 10 % af abonnenterne besvarede spørgeskemaet. Der er desuden en mulig geografisk skævhed i undersøgelsens resultater, i det næsten 40 % af respondenterne arbejdede i Region Hovedstaden. Vi har ikke oplysning om vores abonnenters arbejdssted, og kan derfor ikke vurdere hvorvidt denne svarandel modsvarer andelen af abonnenter fra Region Hovedstaden – eller de øvrige fire regioner.

Almen praksis udgør traditionelt EPI-NYT´s primære målgruppe, og det er derfor lidt overraskende, at praktiserende læger kun udgør 1/3 af respondenterne.

Der var en overvægt af kvinder og en uventet høj medianalder blandt respondenterne, men det vides ikke, om køns-og aldersfordelingen i undersøgelsen afspejler sammensætningen af abonnenter, eller om kvinder blot er mere velvillige til at besvare spørgeskemaer, og om ældre (og måske pensionerede) har mere tid til dette.

Overordnet set vurderes resultaterne af brugerundersøgelsen som meget tilfredsstillende. På de fire kerneparametre læsbarhed, fagligt indhold, anvendelighed og aktualitet er tilfredsheden meget høj. Langt de fleste var også tilfredse med, at EPI-NYT udkommer hver uge og i det nuværende format, men 15 % mente, at nyhedsmailen er (blevet) for lang. Dette har redaktionen taget ad notam.

Hvorvidt abonnenten overhovedet læser EPI-NYT, afhænger for manges vedkommende naturligt nok af det konkrete emne. Vi har søgt at adressere dette ved at indføre emneoverskrifter i starten af nyhedsbrevet, således at læseren hurtigt kan afgøre, om indholdet i den pågældende mail er relevant at læse.

Med hensyn til søgning i EPI-NYT-søgefunktionen på SSI´s hjemmeside havde en høj andel (36 %) slet ikke brugt denne mulighed. Blandt de som havde, angav nogle, at de havde svært ved at fremfinde de relevante informationer. Redaktionen skal minde om de søgetips, bl.a. om trunkeret søgning og frase-søgning, som er anført i højre side, når man har foretaget en søgning. Søgeresultatet kan i øvrigt prioriteres efter ”bedste match” eller ”nyeste først”.

I forhold til emneområder fandtes oplysning om sygdomsudbrud og rejsemedicinske opdateringer/vaccinationsforslag mest anvendelige, mens de sygdomsspecifikke årsopgørelser var mindst efterspurgte. Redaktionen har også vurderet, at nogle af de sygdomsspecifikke årsopgørelser ikke nødvendigvis behøver at blive bragt hvert år, men i stedet kan bringes mere tematisk og efter behov, fx i forbindelse med udbrud. Desuden kan der findes mange detaljerede og opdaterede data om forekomst af de anmeldelsespligtige sygdomme på SSI’s hjemmeside under ”Tal og grafer”. Det er derfor forventningen, at der fremover vil blive bragt færre årsopgørelser i EPI-NYT. Vi takker i øvrigt for de mange gode forslag til emner til EPI-NYT, som vi vil forsøge at opfylde hen ad vejen.

Besvarelser fra sundhedspersonale om rådgivningsfunktionen viser, at der generelt er stor tilfredshed med den faglige kvalitet i rådgivningen, men at tilgængelighed er/har været en udfordring. En teknisk uhensigtsmæssighed om telefonkø-funktionen skulle nu være løst ved indførelse af et nyt IP-telefonsystem. Mange finder desuden de nuværende åbningstider for snævre. På den anden side afslørede undersøgelsen en stor uvidenhed om muligheden for rådgivning via e-mail på epiinfo@ssi.dk. Sundhedspersonale med spørgsmål, som ikke kræver et umiddelbart svar, opfordres til at bruge denne rådgivningsmulighed. Brugen af e-mail har i øvrigt været stigende siden efteråret, muligvis som en følge af øget opmærksomhed via brugerundersøgelsen.
(P.H. Andersen, redaktør af EPI-NYT, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

4. februar 2015